PDF Opties

Afkortingenlijst

Afkorting

Betekenis

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

ADV

Antidiscriminatievoorzieningen

AEF

Andersson Elffers Felix

AO

Anterieure Overeenkomst

AP/AVG

Autoriteit Persoonsgegevens/Algemene Verordening Gegevensbescherming

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BGT

Basisregistratie Grootschalige Topografie

BIE

Bouwgrond in exploitatie. Het betreft hier een (door de Raad vastgestelde) grondexploitatie in uitvoering.

BIZ

BedrijvenInvesteringsZones Purmerend

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOL

Binnenwijkse Ontwikkel Locatie

Bopa

Buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning

BOR

Beheer Openbare Ruimte

BPD Beemster

Bouwfonds Property Development, samenwerkingsverband met Beemster in de Beemster Compagnie

BTLH

Bureau Toerisme Laag Holland

BUIG

Gebundelde uitkering vanuit het Rijk in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

BVO/DVO

BedrijfsVoeringsOrganisatie/DienstVerleningsOvereenkomst

BWC2

Biowarmtecentrale 2

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CPB

Centraal Planbureau

CPI

Consumentenprijzenindex

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

DPIA

Data Protection Impact Assessment

DPRA

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

DRIS

Dynamisch Reizigers en Informatie Systeem

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet

ECB

Europese Centrale Bank

EMU-saldo

Het EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven van de overheid

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit wordt door gemeenten, provincies, waterschappen en enkele onderdelen binnen de rijksoverheid gebruikt om zich te verantwoorden over de staat van informatiebeveiliging op basis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en het gebruik van de Geo-basisregistraties

EU

Europese Unie

FG/PF

Functionaris Gegevensbescherming/Privacy Functionaris

GBO/PvA

Gebruiksoppervlakte/ Plan van Aanpak

GGD

Gemeentelijke GezondsheidsDienst

GI's

Gecertificeerde Instellingen

GKP

Nota Gebiedsoverstijgende Kosten Purmerend

GR

Gemeenschappelijke Regeling

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GVVP

Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan

HHNK

HoogHeemraadschap NoorderKwartier

HIOR

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

HIRB

Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen

HOV

Hoogwaardig Openbaar Vervoer

HVC

HuisVuilCentrale Alkmaar

ICT

Informatie- en communicatietechnologie

IHP

Integrale HuisvestingsPlan onderwijs

IKC

Integraal Kind Centrum

IPO

InterPovinciaal Overleg

ISZW

Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

JG-keten

Jeugdbeschermingsketen

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

JOGG

Jongeren Op Gezond Gewicht

KCC

Klant Contact Centrum

LAA

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

LAP3

Landelijk afvalbeheerplan

Lpo

Loonprijsontwikkeling

LV WOZ

Landelijke Voorziening WOZ

MEV

Macro Economische Verkenning

MJOP

MeerjarenOnderhoudsPlan

MKB

Midden- en Kleinbedrijf

MPG

Meerjarenprognose Grondexploitaties

MRA/ROM/NHN

MetropoolRegio Amsterdam/Regionale OntwikkelingsMaatschappij/Noord Holland Noord

NCW

Netto Contante Waarde

Nen, EN en ISO

Hierbij staat NEN voor NEderlandse Norm, EN voor Europese Norm, ISO verwijst naar de Internationale Organisatie voor Standaardisatie,

NKT

Nederlands Kindertheater

NME

Natuur en Milieu Educatie

NPO

Nationaal Programma Onderwijs

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

NWB

Nederlandse Waterschaps Bank

NWBA

Nationale Woon- en Bouwagenda

OBS

Openbare Basisschool

OVA

Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling

OZB/RZB/OEM

Onroerende zaakbelasting/Roerende zaakbelasting/Overige Eigen Middelen

Pgb

Persoonsgebonden budget

POH

Praktijkondersteuner huisartsenzorg

PW

ParticipatieWet

PWN

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland

RES

Regionale Energie Strategie

RIE

Risico Inventarisatie en Evaluatie

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

ROB

Raad voor het Openbaar Bestuur

RRE

Regeling Reductie Energiegebruik

SPUK

Specifieke uitkering stimulering sport

SVP

Stadsverwarming Purmerend

TONK/TOZO

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Turap

Tussenrapportage

UNESCO

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UPV

Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid

V(S)O

Voorgezet (Speciaal) Onderwijs

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VON

Vrij op Naam

VPB

Vennootschapsbelasting

VRS

Vernieuwing van het Reisdocumenten Stelsel

VRZW

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland

VTH

Vergunningen, Toezicht en Handhaving

WA

Waterlands Archief

Wet Fido

Wet Financiering decentrale overheden

Wkb

Wet kwaliteitsborging

Wlz

Wet Langdurige Zorg

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WOB

Wet Openbaarheid van Bestuur

WOO

Wet Open Overheid

WOZ

Waardering Onroerende Zaken

Wpg

Wet politiegegevens

WSW

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

WSW

Wet Sociale Werkvoorziening

ZaWa

Zaanstreek Waterland

ZZP

Zelfstandige zonder personeel