PDF Opties

Beleidsindicatoren

In deze bijlage treft u een vaste set aan beleidsindicatoren aan. De lijst is ook te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl, onder producten onderdeel Besluit Begroting en Verantwoording. Op de website is het mogelijk om de indicatoren te vergelijken met een willekeurige andere gemeente, de provincie Noord-Holland, de gemeenten met 50.000 tot 100.000 inwoners of heel Nederland.

Naast deze indicatoren zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de financiële indicatoren opgenomen.

Indicator

omschrijving

eenheid

2020

2021

2022

Programma 2. Samenleving

Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

%

3,60%

n.n.b.

n.n.b.

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

%

6,00%

5,00%

n.n.b.

Jongeren met jeugdhulp

in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari
Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en in natura door de zorgaanbieder is geleverd. PGB gefinancierde hulp en zorg valt hier dus buiten. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders.
Zorg in Natura wordt direct vergoed aan de zorgverlener zonder tussenkomst van de zorggebruiker. In het kader van de jeugdzorg betekent dit dat de hulp rechtstreeks door de gemeente wordt vergoed.
Persoonsgebonden budget (PGB)is een geldbedrag waarmee de zorggebruiker zelf zorg, begeleiding, hulp, hulpmiddelen of voorzieningen in kan kopen. Deze wordt verstrekt via de Sociale verzekeringsbank (SVB) maar is ook afkomstig van de gemeente.

% van alle jongeren tot 18 jaar

10,40%

n.n.b.

n.n.b.

Jongeren met jeugdbescherming

in percentage van alle jongeren tot 18 jaar, per 1 januari
Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan 'onder toezicht gesteld' of ‘onder voogdij geplaatst’.

%

1,10%

n.n.b.

n.n.b.

Jongeren met jeugdreclassering

in percentage van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar, per 1 januari
Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder de overtreding of het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 tot en met 22 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringswerker om te voorkomen dat hij of zij opnieuw de fout ingaat. Jeugdreclassering kan worden opgelegd door de kinderrechter of de officier van Justitie. Jeugdreclassering kan ook op initiatief van de Raad voor de Kinderbescherming in het vrijwillige kader worden opgestart.

%

0,20%

n.n.b.

n.n.b.

Absoluut verzuim

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige jongeren dat absoluut verzuimer is (geweest) gedurende het schooljaar: de jongere is niet ingeschreven bij een onderwijsinstelling en beschikt niet over een vrijstelling.

De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

per 1.000 leerlingen

1,7

0,6

0,9

Relatief verzuim

Het aantal leer- of kwalificatieplichtige leerlingen (per 1.000 leerlingen) waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.

De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

per 1.000 leerlingen

38

22

23

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'.

%

1,80%

2,10%

n.n.b.

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeen

per 10.000 inwoners

868

867

870

Banen

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

454,9

458,6

478,8

Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

%

69,30%

70,50%

72,20%

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker

%

2,00%

1,00%

n.n.b.

Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

per 10.000 inwoners

416,3

368,4

n.n.b.

Lopende re-integratievoorzieningen

Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

117,9

153

131,2

Programma 3. Wonen

Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

per 1.000 woningen

10,4

20

18,9

Programma 4. Milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

kg per inwoner

243

240

n.n.b.

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

%

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Programma 8. Veiligheid

Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 t/m 17 jaar. Jongeren van 12 t/m 17 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

per 1.000 jongeren

15

4

10

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

1,4

1

1,7

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

per 1.000 inwoners

3,9

3,9

3,8

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

1,5

0,8

0,8

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde
en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag
zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele
of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie
en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode
geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven
bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

per 1.000 inwoners

5,6

5,5

5,9

Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.

%

1,00%

1,00%

n.n.b.

Programma 9. Economie

Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

%

43,70%

43,80%

44,30%

Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

125,9

132,5

145

Programma 10. Bestuur en Concern

Fte per 1.000 inwoners (formatie)

Fte per 1.000 inwoners (formatie)

per 1.000 inwoners

8,3

8,54

8,91

Fte per 1.000 inwoners (bezetting)

Fte per 1.000 inwoners (bezetting)

per 1.000 inwoners

8,1

8,47

8,85

Apparaatskosten per inwoner

Apparaatskosten per inwoner

per inwoner

703,71

750,27

753,85

Externe inhuur

% Externe inhuur van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

16,00%

18%

19,80%

Algemene dekkingsmiddelen

Gemiddelde WOZ-waarde

De WOZ-waarde van alle woningen. Alle verblijfsobjecten in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt

x €1.000

275

296

329

Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

%

69,50%

69,60%

70,00%

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

779

816

800

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

788

826

874

Overhead

Overhead

% van totale lasten

% van totale lasten

8,59%

8,84%

8,73%