PDF Opties

Onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Kapitaalgoederen zijn onderdelen van de openbare ruimte en accommodaties waarvoor langlopende investeringen nodig zijn. Het beheer en onderhoud hiervan is gericht op de duurzame instandhouding. Deze paragraaf bevat een toelichting op het beleidskader, kwaliteitsniveau, onderhoudsplan en de financiën van de goederen op het gebied van:

  • Openbare ruimte

  • Riolering

  • Sportaccommodatie

  • Onderwijshuisvesting

  • Gemeentelijk vastgoed

In de financiële begroting, paragraaf Investeringen, zijn de investeringsuitgaven per beleidsterrein voor de komende vier jaren opgenomen. In onderstaand overzicht wordt een totaalbeeld gegeven van de staat van onderhoud van de kapitaalgoederen. Dit wordt verder in de paragraaf nader toegelicht.

Overzicht onderhoud kapitaalgoederen

Categorie

Beleidskaders

Gewenst kwaliteitsniveau

Beheer- en onderhoudsplannen / Looptijd plannen

Financiële consequenties conform plannen [2023]

Is sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?

Zo ja, zijn er toereikende voorzieningen/ reserves voor AOH?

Wegen

B

Integraal Beheerplan 2022-2026 (ter goedkeuring, Raad sept. 2022).

Cf. Begroting: Vervanging € 3,9 mlj. Exploitatie € 6,1 mlj.

Kunst- en waterwerken

B

Integraal Beheerplan 2022-2026 (ter goedkeuring, Raad sept. 2022).

Cf. Begroting: Vervanging € 3,8 mlj. Exploitatie € 2,6 mlj.

VRI's en openbare verlichting

B

Integraal Beheerplan 2022-2026 (ter goedkeuring, Raad sept. 2022).

Cf. Begroting: Vervanging € 0,5 mlj. Exploitatie € 1,9 mlj.

Groen en speelvoorzieningen

Bomenplan Purmerend 2020-2040

B

Integraal Beheerplan 2022-2026 (ter goedkeuring, Raad sept. 2022).

Cf. Begroting: Vervanging € 0,5 mlj. Exploitatie € 9,5 mlj.

Riolering

Gemeentelijk Rioleringsplan Purmerend en Beemster 2018-2023

Cf. Begroting: Vervanging € 10,3 mlj.
Exploitatie* € 6,5 mlj.
*Excl. preventief onderhoud (aandeel Straatreiniging).

Water

Grondwaterbeleidsplan 2018-2023

Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Zaanstreek-Waterland 2021-2024.

Cf. Begroting: Investering klimaatadaptatie: € 0,3 mlj.

Sport

Exploitatieovereenkomst met Spurd 2018

NEN 2767

MJOP
10 jaar

€ 32.488,-

N.v.t.

Onderwijs gebouwen

Verordening Voorzieningen Huisvesting

OnderwijsGemeente Purmerend 2015’ (2015/1156735)

IHP 2021

NEN 2767

MJOP
10 jaar

€ 99.713,-

N.v.t.

Overige gemeentelijk vastgoed

Nota Gemeentelijke Gebouwen Purmerend 2017

NEN 2767
niveau 2

MJOP
10 jaar

€ 3.376.390,-

N.v.t.

1. Openbare ruimte

Beleidskader

De openbare ruimte bestaat uit kapitaalgoederen zoals wegen, groen en speelvoorzieningen, bruggen, kades, openbare verlichting en verkeerregelinstallaties.

Kwaliteitsniveau

De kwaliteitscatalogus van CROW (kennisinstituut voor de openbare ruimte) deelt de technische kwaliteit van de openbare ruimte op in vijf categorieën (A+, A, B, C en D). Kwaliteitsniveau A staat voor een hoog kwaliteitsniveau en kwaliteitsniveau D staat gelijk aan het hebben van een slecht onderhoudsniveau/onderhoudsachterstanden; deze delen van de openbare ruimte zijn niet acceptabel of hadden al vervangen moeten zijn. De openbare ruimte (kapitaalsgoederen) in Purmerend en Beemster werden altijd op kwaliteit C onderhouden met uitzondering van groen. Dit wordt op B niveau onderhouden. De ambitie is om alle arealen naar onderhoudsniveau B te brengen.

Beheerplan

De nieuwe integrale beheerplannen zijn gemaakt en worden in september 2022 aan de Raad voorgelegd. Deze beheerplannen geven inzicht in de staat van het areaal en de onderhoudsopgave voor de komende jaren en de middelen die hiervoor nodig zijn. In dit integrale beheerplan is ook de ambitie van het college opgenomen om alle kapitaalsgoederen, net zoals bij groen, op onderhoudsniveau B te onderhouden. De kwaliteit van veel kapitaalgoederen komt steeds beter in beeld door de omslag van reactief/meldingsgericht werken naar preventief/structureel werken. De gemeente gaat hiermee van risico-gestuurd naar duurzaam areaalbeheer, mede door middel van het volledig opnemen van data in de beheersystemen. Hierbij verzamelen en registreren we zoveel mogelijk data over onderhoud en geschiedenis, waardoor vervolgens betere voorspellingen en planningen in het beheer mogelijk zijn. Van enkele arealen waaronder Kunstwerken en Water, is de beeldkwaliteit is nog niet helemaal in kaart gebracht, die inhaalslag is ingezet. De technische kwaliteit kunstwerken is wel op niveau. De focus ligt de aankomende periode bij deze arealen bij het op orde krijgen van de basis, zowel qua areaal als kwaliteit.

Financiën

In de meerjarenbegroting zijn de benodigde investeringen in kapitaalgoederen van de openbare ruimte opgenomen. Inclusief de kosten die gepaard gaan met het inlopen van onderhoudsachterstanden en de areaaluitbreiding. De kosten met betrekking tot de stap van onderhoudsniveau C naar onderhoudsniveau B is onderdeel van de keuzevoorstellen en zijn niet opgenomen in de primitieve begroting. Dat geldt ook voor het instellen van een bestemmingsreserve instandhouding openbare ruimte. Voor de begrote investeringsbedragen 2023 wordt verwezen naar de bijlage investeringen.

2. Riolering

Beleidskader

Riolering zorgt onder andere voor de afvoer van ons afvalwater, waardoor overlast en risico’s voor de volksgezondheid worden beperkt. Gezien het belang van riolering zijn de riolerings-en waterzorgtaken vastgelegd in de Waterwet en de Wet Milieubeheer. Het gemeentelijke beleid geeft invulling aan de zorg voor afvalwater, hemelwater en grondwater en is vastgelegd in het gemeentelijke rioleringsplan (GRP). Het GRP en het GRP Beemster zijn geschreven voor de periode 2018-2023. De voorbereidingen voor een gezamenlijk, regionaal (Zaanstreek-Waterland) GRP zijn gestart.

Kwaliteit

De gemeente Purmerend, het Waterschap (HHNK), PWN en de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland werken intensief samen bij het invullen van watertaken. We hebben mede daardoor de verwachte kostenstijging beperkt, personele kwetsbaarheid beperkt en de kwaliteit van het beheer verhoogd. Deze samenwerking in de waterketen is eind 2020 verlengd met 10 jaar om samen verder te verbeteren en effectief in te spelen op vele nieuwe ontwikkelingen. Om dit te borgen wordt het volgende gemeentelijke rioleringsplan (of Programma water en riolering) in samenwerking met de regio Zaanstreek-Waterland opgesteld.

Onderhoud

De riolering wordt planmatig geïnspecteerd. De frequentie is afhankelijk van de leeftijd, de functie en de resultaten van eerdere inspecties. Tegelijk met de inspectie wordt het riool gereinigd. De inspectie wordt beoordeeld en indien nodig wordt er herstel uitgevoerd. Straatkolken worden jaarlijks gereinigd en geïnspecteerd. Ook hiervan worden geconstateerde gebreken hersteld. Rioolgemalen worden jaarlijks bekeken en indien nodig worden onderdelen preventief vervangen. Afgelopen jaren is begonnen met het oppakken van de uitgestelde rioolvervangingen. Komende jaren staan er nog veel vervangingen gepland.

Financiën

Om het rioolstelsel in de gemeente te beheren, te vervangen en te verbeteren zijn investeringen noodzakelijk. De kapitaalslasten ten gevolge van deze investeringen, in combinatie met de kapitaalslasten uit het verleden en de exploitatiekosten, leiden tot de totale lasten welke door de rioolheffing gedekt worden. De ramingen in de exploitatie zijn conform de plannen en volledig en reëel opgenomen in de begroting. Voor de begrote investeringsbedragen 2023 wordt verwezen naar de bijlage investeringen. Een jaarlijks saldo tussen de lasten en de baten wordt verrekend met de voorziening gemeentelijke watertaken. Het saldo van de voorziening bedraagt ca 2,7 miljoen per 1-1-2023. Vanuit de voorziening rioolheffing wordt gestreefd naar een evenwichtig tariefsbeleid.

3. Sport

Beleidskader
Kapitaalgoederen die onder het programma sport vallen, zijn het zwembad, de sporthallen, gymzalen en buitensportaccommodaties. De exploitatie, inclusief dagelijks onderhoud, van de sportaccommodaties zijn ondergebracht bij Stichting Spurd. Afspraken zijn vastgelegd in een exploitatieovereenkomst uit 2008. Deze zal binnenkort worden vernieuwd met nieuwe afspraken en de toevoeging van de buitensportaccommodaties in de Beemster. Voor het beheer en onderhoud van de sportaccommodaties geldt een subsidieregeling.

Kwaliteitsniveau/ Onderhoudsplan
Om de kwaliteit van de binnensportaccommodaties in kaart te brengen zijn er sinds 2019 door een externe partij voor alle afzonderlijke accommodaties rapportages opgesteld op grond van NEN 2767. Deze rapportage geeft inzicht in de bouwkundige staat van de accommodaties. Uit deze rapportage is een meerjarenonderhoudsplan voortgekomen welke in kaart brengt waar onderhoud op uitgevoerd moet worden. Het uitvoeren van het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van Stichting Spurd en dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg met Stichting Spurd worden jaarlijks de onderhoudsplannen bekeken en vernieuwd. Eens per vier jaar wordt er door een externe partij een herinspectie op basis van NEN 2767 uitgevoerd. Tussentijdse mutaties worden door Vastgoed verwerkt. Voor de buitensportaccommodaties zijn eveneens meerjarenonderhoudsplannen opgesteld door Stichting Spurd, welke jaarlijks worden besproken met de gemeente.

Financiën
Grote investeringen voor de binnen- en buitensportaccommodaties worden door Stichting Spurd aangevraagd door een investeringskrediet bij de gemeente. Het planmatig en dagelijks onderhoud wordt uitgevoerd door Stichting Spurd en wordt toegereikt d.m.v. een subsidieregeling.

4. Onderwijs

Beleidskader
De gemeente heeft op grond van de onderwijswetgeving een zorgplicht voor de huisvesting van scholen voor het basis- (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht is nader uitgewerkt in de 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Purmerend 2015' (2015/1156735). In de bijlage van deze verordening wordt de vergoeding van de normbedragen benoemd. De normbedragen en de indexering worden jaarlijks aangepast en vastgesteld. De regeling bevat vrij gedetailleerde ‘spelregels’ voor de schoolbesturen en het gemeentebestuur op het terrein van de onderwijshuisvesting. In de verordening is bepaald dat schoolbesturen in Purmerend jaarlijks aanvragen kunnen indienen voor huisvestingszaken, waaronder voor nieuwbouw, uitbreiding en eerste inrichting/onderwijsleerpakket.

Integraal huisvestingsplan onderwijs
Er is in 2021 een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad. Voor dit plan zijn alle scholen in Purmerend waar de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting bezocht. Op basis van scorekaarten is inzichtelijk gemaakt welke investeringen in de komende jaren nodig zijn om onderwijshuisvesting op peil te houden. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met de (stijgende) leerlingenaantallen als de kwalitatieve eisen die aan schoolgebouwen wordt gesteld. In tegenstelling tot het overige gemeentelijk vastgoed zijn bijna alle schoolgebouwen niet juridisch in eigendom van de gemeente, maar van de schoolbesturen. Het beheer en onderhoud van deze gebouwen is primair de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De schoolbesturen ontvangen hiervoor rechtstreeks middelen van het rijk. De gemeente blijft verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Er zijn enkele schoolgebouwen die de gemeente niet heeft overgedragen. Dit zijn gebouwen die een multifunctionele invulling hebben.

Onderhoudsplan
Het onderhoud van de schoolgebouwen en daarmee het opstellen van onderhoudsplannen is de verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Uitzondering hierop zijn de gebouwen die niet zijn overgedragen aan de schoolbesturen. Voor deze gebouwen zorgt de gemeente voor een onderhoudsplan.

Verduurzamen
De gemeente wil haar duurzaamheidsdoelstellingen gaan realiseren door ook te investeren in energieneutrale maatregelen bij onderwijshuisvesting. Sinds 1 januari 2021 moeten alle nieuwbouwplannen volgens BENG (Bijna energie neutrale gebouwen) worden gerealiseerd. In het IHP wordt hierop geanticipeerd.

Financiën
In het IHP worden de plannen voor de onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs in de komende jaren beschreven. Het IHP geeft eveneens inzicht in de financiële ontwikkelingen. Hiervoor wordt verwezen naar de financiële bijlage van het IHP. Daarnaast zijn er ook uitgaven noodzakelijk voor eerste inrichting/onderwijsleerpakket, tijdelijke huisvesting en sloopkosten bij uitbreidings- en nieuwbouwprojecten.

Actualisering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Het IHP heeft een peildatum en de bouwkostenontwikkeling zorgt ervoor dat deze bedragen niet meer afdoende zijn. Dit is meegenomen in de Kadernota 2023. Daarnaast is er in de financiële consequenties van het huidige IHP geen rekening gehouden met kostenposten zoals sloop, tijdelijke huisvesting, faseringen, etcetara. Eind 2022 wordt een actualisering van het IHP aan de raad voorgelegd waarin extra budget voor de benoemde onderdelen wordt gevraagd.

5. Gemeentelijk vastgoed

Beleidskader
Het beleid betreffende het gemeentelijk vastgoed is ten tijde van het opstellen van de begroting vastgelegd in de 'Nota Gemeentelijke Gebouwen Purmerend 2017'. Aan de hand van een aantal vastgestelde criteria (financieel, strategisch en functioneel) is het vastgoed beoordeeld op de bijdrage die het levert aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Dit heeft geleid tot het benoemen van een aantal panden die om die reden ofwel in eigendom worden gehouden, ofwel voorlopig in eigendom worden gehouden of tenslotte verkocht/ afgestoten worden. Het vastgoed waarmee geen strategische- of beleidsdoelen zijn gediend, worden (op termijn) zoveel mogelijk afgestoten. Deze objecten worden afgestoten of verkocht wanneer de juiste gelegenheid zich voordoet of door deze actief op de markt te brengen.

Kwaliteitsniveau
Het gemeentelijk vastgoed wordt beoordeeld op basis van de norm NEN 2767. In het beleid worden 5 verschillende conditiescores gehanteerd waarbij 1 een uitstekende conditie is en 5 een zeer slechte conditie. Afhankelijk van de groep waarin het vastgoed is ingedeeld, dient het aan een minimaal conditieniveau te voldoen. Het gemeentelijk vastgoed bevindt zich in de categorie kernvastgoed en dient daarmee minimaal aan de conditiescore 3 (=goede conditie) te voldoen. Met de toepassing van deze condities wordt toegezien op de kwaliteit van de gebouwen. Wel is het zo dat bij een eventuele verkoop de opbrengst mogelijk beïnvloed kan worden door een onderhoudsachterstand.

Verduurzamen
We investeren in het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed. Het streven is om te komen tot een label A voor 2030 voor panden die nog niet voldoen aan het A-label. In een aantal gevallen worden deze werkzaamheden gecombineerd met het benodigde onderhoud aan deze panden (bijvoorbeeld het overlagen van de dakbedekking in combinatie met het aanbrengen van zonnepanelen).

Onderhoudsplan
Alle objecten die de afgelopen jaren in beheer waren, zijn beoordeeld op hun onderhoudstoestand door middel van een NEN 2767 inspectie, welke is uitgevoerd door een externe partij. Uit deze inspectie is een rapportage opgesteld welke inzicht geeft in de onderhoudsstaat van de objecten. Uit deze rapportage is een Meerjaren Onderhoudsplan voortgekomen welke in kaart brengt waar onderhoud op uitgevoerd moet worden. De kosten van zowel het dagelijks als planmatig onderhoud worden opgenomen in de MJOP. Het saldo van al deze ramingen binnen het MJOP geeft het benodigde onderhoudsbudget voor de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Het onderhoud van de verduurzamingsmaatregelen zal indien nodig, na realisatie van de maatregelen, in de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) worden opgenomen. Eens per vier jaar wordt er door een externe partij een herinspectie op basis van NEN 2767 uitgevoerd. Tussentijdse mutaties in de MJOP worden door Vastgoed bijgehouden en verwerkt.