PDF Opties

Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij wordt in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) als volgt gedefinieerd: ‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijke belang én een financieel belang heeft.’

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente neemt namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaats, of stemt namens de gemeente.

Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald bij de gemeente.

Privaatrechtelijke organisaties kunnen deelnemingen in stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen zijn. Bij publiekrechtelijke organisaties gaat het om gemeenschappelijke regelingen. Purmerend kent op dit moment 6 gemeenschappelijke regelingen en 5 deelnemingen in vennootschappen.

Visie op verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties die taken uitvoeren die de gemeente niet alleen kan. Omdat de omvang, de taken en de organisatievorm per verbonden partij verschilt, kan dit in de praktijk niet op een eenduidige manier georganiseerd worden. Of de gemeente Purmerend samenwerkt, in welke vorm en onder welke voorwaarden, wordt daarom per situatie afzonderlijk beoordeeld.

De gemeente Purmerend vindt het van belang dat zij voldoende sturingsmogelijkheden heeft ten aanzien van een verbonden partij om onze belangen als gemeente te kunnen bewaken. Deze sturingsmogelijkheden zijn er in de vorm van goede en tijdige informatieverstrekking richting de gemeenteraad en door bepaalde beleidsstukken ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast neemt het college een actieve houding aan als het gaat over het informeren van de raad.

De verbonden partijen - gemeente Purmerend

Publiekrechtelijke organisaties

Gemeenschappelijke regelingen:

 1. GGD Zaanstreek-Waterland

 2. Werkom

 3. Omgevingsdienst IJmond

 4. Vervoerregio Amsterdam

 5. Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland

 6. Recreatieschap Twiske-Waterland

 7. Waterlands Archief

Privaatrechtelijke organisaties

Vennootschappen en coöperaties:

 1. Stadsverwarming Purmerend (SVP)

 2. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 3. Huisvuilcentrale (HVC)

 4. Alliander

 5. V.O.F. De Beemster Compagnie

 6. InWest Regio B.V.

Publiekrechtelijke organisaties

1. GGD Zaanstreek Waterland

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemene informatie

De GGD Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en is gestart per 1 september 2016. De GGD voert op meerdere gebieden van de preventieve gezondheidszorg taken uit. Dit betreft zowel wettelijke taken, zoals infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitors en Jeugdgezondheidszorg, als niet wettelijke taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Samenleving

Openbaar belang

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de sociale veiligheid van alle mensen in de regio. Daarbij staat een preventieve en collectieve aanpak voorop, met specifieke aandacht voor bevordering van participatie en ondersteuning van de eigen regie van mensen. Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten sluit de GGD aan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein.

Bestuurlijk belang

Een lid van het Algemeen Bestuur (AB) heeft in de vergadering van het AB één stem. In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend zwaarwegende bezwaren hebben tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt die tegenstem tot verwerping van het voorstel. Het voorgaande is niet van toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting respectievelijk de jaarrekening van de GGD. Wethouder Rotgans is lid van het AB en het DB.

Zeggenschap

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van het Algemeen Bestuur (AB) heeft één stem. Dat betekent een stemrecht van 14,3%.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 874.420

€ 969.756

Vreemd Vermogen

€ 6.683.395

€ 6.436.284

Begroot financieel resultaat 2022

€ 0

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

€ 3.907.888

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 besloten tot een analyse en om op basis daarvan te komen tot een toekomstbestendige GGD met een daarbij passende inrichting van de organisatie en samenwerking. Om dit doel te bereiken is het project GGD 3.0 gestart. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met gemeenten en GGD. Op dit moment wordt regionaal gewerkt aan een nieuwe visie op de GGD. Verwachting is dat begin 2023 we een nieuwe regionale visie op de GGD Zaanstreek-Waterland hebben.

Risico’s

 • De decentralisaties leiden tot meer verscheidenheid in (de uitvoering van) beleidskeuzes bij de deelnemende gemeenten op gebieden als participatie en (jeugd)gezondheidszorg. Wanneer de behoeften of verwachtingen van de gemeenten in de GR uiteen gaan lopen als het gaat over dienstverlening en bekostiging, maar slechts gestuurd kan worden met elkaar, dan kan een bestuurlijk spanningsveld ontstaan. Het risico is dat geen vorm gevonden wordt om ruimte te bieden aan het eigen beleid van de deelnemende gemeenten en dat de dienstverlening van de GGD aan de inwoners van Purmerend niet in overeenstemming is met de wens van het bestuur.

 • De GGD is eigen risicodrager voor de WW. In 2016 is het AB geadviseerd over dit risico en heeft besloten geen aparte stichting in het leven te roepen om risico’s af te wentelen, ook omdat de deelnemende gemeenten een fatsoenlijk personeelsbeleid willen voeren. WW-risico’s die voortkomen uit het beëindigen van projecten worden via contractafspraken afgedekt. In essentie betekent dit dat het WW-risico terecht komt bij de gemeente die de taak bij de GGD weghaalt.

 • Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD die een bedreiging vormen voor de Volksgezondheid zoals infectieziekten (Corona) of rampenbestrijding.

2. Werkom

Vestigingsplaats

Purmerend

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Ten uitvoering van de taken in het kader van de Participatiewet (PW) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben de gemeenten Purmerend en Zaanstad Werkom opgericht in 2018.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

H.M.M. Rotgans

Programma

Samenleving

Openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling is getroffen voor het uitvoeren van de taken van de colleges voortkomend uit of samenhangend met de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening.

Bestuurlijk belang

Per 1 januari 2018 hebben de gemeenten Purmerend en Zaanstad samen het Participatiebedrijf opgericht om effectiever te zijn in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet.

Zeggenschap

Stemverhouding gemeenten Zaanstad en Purmerend beide 50%

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

1.595.765

1.123.779

Vreemd Vermogen

413.745

413.745

Begroot financieel resultaat 2022

0

0

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

9.047.742

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Arbeidsmarktontwikkelingen Steeds zichtbaarder wordt dat een voorziening als Werkom nodig is en blijft om kansen te bieden voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft laten zien, dat een groep inwoners kwetsbaar is op de arbeidsmarkt en bij een economische disruptie risico loopt om uit te vallen op de arbeidsmarkt. Voor een organisatie als Werkom is het cruciaal dat ze een vermogen ontwikkelt om een passend leer- en ontwikkelaanbod te bieden dat de kandidaten in staat stelt te bewegen naar dat deel van de arbeidsmarkt waar duurzame baankansen zijn. Voor de gemeente, als eigenaar en opdrachtgever, is het van belang inzicht te houden voor welke groep mensen een voorziening als Werkom de meeste toegevoegde waarde heeft.

Beleidsherijking In februari 2022 hebben de gemeenten Purmerend en Zaanstad een besluit genomen over de strategische herijking van Werkom .Werkom volgt de autonome ontwikkelingen waaronder de uitstroom van mensen met een Wsw-indicatie. Mensen met een beschut werk indicatie stromen in, maar per saldo daalt het aantal mensen in de doelgroep. Het werkleerbedrijf blijft werkleermogelijkheden bieden voor kandidaten uit de participatiewet. Werkom heeft daarnaast de mogelijkheid om in samenwerking met bedrijven ontwikkelbanen in te zetten, als deze kostendekkend zijn.
Een effect van deze herijking zal zijn, dat de interne (beschutte) werkomgeving de komende jaren zal krimpen. Werkom behoudt beschutte werkplekken voor wie dat nodig heeft en stelt een deel ervan beschikbaar als interne werkleerplek voor mensen uit de participatiewet in het kader van hun re-integratietraject.
Daarnaast voert Werkom een pilot uit met ontwikkelbanen. Het doel daarvan is te kijken wat de meerwaarde is voor kandidaten en te onderzoeken of het daadwerkelijk leidt tot meer kansen op een reguliere baan. Omdat we pas op de langere termijn de effecten kunnen meten, zetten we deze pilot in 2022 en 2023 voort. Gemeenten kunnen vervolgens op basis van de monitoring en evaluatie besluiten of ontwikkelbanen ook structureel worden ingezet.
Werkleertrajecten kunnen, als dat voor de kandidaat zinvol is, verlengd worden van 6 maanden naar 12 maanden. Een verlenging gebeurt alleen als er geen beter alternatief is en het goed onderbouwd kan worden. Daar hoort een aanvullend plan bij waarbij heel gericht wordt ingezet op het aanleren van specifieke vaardigheden, certificering of andere vormen van scholing.
Tenslotte houdt Werkom een sterke focus op de ontwikkeling van kandidaten naar buiten. Er wordt méér geïnvesteerd in werk buiten Werkom, samen met werkgevers, onderwijs en maatschappelijke partners. Uitgangspunt is dat samenwerking met werkgevers wordt geïntensiveerd voor het organiseren van leerwerktrajecten en werkervaringsplaatsen. Daarmee kunnen kandidaten gericht de (vak)vaardigheden mee krijgen die zij nodig hebben voor een reguliere werkplek.

Risico’s

Het risicoprofiel is hoog. De financiële bijdrage van de gemeente is fors. Een negatief resultaat komt voor 2/3 t.l.v. gemeente Zaanstad en voor 1/3 t.l.v. gemeente Purmerend.

Risicoanalyse: De governance van Werkom is duaal. De gemeente stuurt als eigenaar van de organisatie, maar ook als opdrachtgever. Om die rollen duidelijk te scheiden, is ervoor gekozen de rol van eigenaar bij de wethouder financiën neer te leggen. De rol van opdrachtgever ligt bij de vakwethouder, zijnde de portefeuillehouder Werk en Inkomen. Dat heeft als consequentie dat de risicobeheersing ook duaal is en dat verschillende aspecten van risico en beheersing onder de verantwoording van de verschillende rollen vallen. De rollen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het beoogd effect wordt het best gerealiseerd met een goed samenspel tussen deze rollen.
* Eigenaarsrol: Vanuit de eigenaarsrol wordt gestuurd op een meerjarig sluitende begroting. Op dit moment is de meerjarige begroting vanaf 2023 sluitend gemaakt door een extra bijdrage vanuit de beide gemeenten. Naar aanleiding van de gekozen herijking van het beleid wordt er nog gekeken op welke manieren Werkom voor de langere termijn (anders) gefinancierd kan gaan worden.
* Opdrachtgeversrol: De opdrachtgeversrol wordt gestuurd vanuit de dienstverleningsovereenkomst. In de periodieke voortgangsgesprekken over participatie wordt met Werkom gesproken over onder andere instroom, uitstroom, doorlooptijden, klanttevredenheid en de mogelijkheden voor bijsturing.
* Samenspel rollen: De wisselwerking tussen de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol is belangrijk. De meerjarige kaders vanuit de eigenaarsrol werken door in gewijzigde DVO in de opdrachtgeversrol. Signalen vanuit de voortgangsgesprekken worden meegenomen in de eigenaarsrol. Dit samenspel wordt ambtelijk en bestuurlijk georganiseerd door een goede overlegstructuur.

Risico’s
De basis van Werkom is in hoofdlijnen op orde. Dit betekent niet dat het risicoprofiel verandert. Waar het in de eerste jaren vooral over inrichtings- en beheers risico’s ging, zien we dat Werkom nu een volgende stap in de ontwikkeling moet zetten. Een stap die veel meer gaat over de bijstelling van de strategische koers.
Hoe transformeert Werkom van een SW bedrijf naar een Sociaal Ontwikkelbedrijf dat inclusieve arbeid biedt en waar ruimte is voor het ontwikkelgedeelte?
Werkom opereert in een complexe omgeving. Dat is op zichzelf al een risico. De ingebouwde beheersmaatregelen zijn nog steeds passend om die risico’s te beheersen, maar duidelijk is ook dat het perspectief op die risico’s verschuift. In de begroting van Werkom zijn volgens de BBV-voorschriften, in de risicoparagraaf expliciete risico’s benoemd: * Omzetverlies door structurele afname SW-populatie * Als de instroom nieuw beschut werk aantrekt, gaat dit ten laste van de participatiemiddelen. * Inzet nieuwe doelgroepen genereren minder opbrengsten * Blijvende alertheid nodig op privacy en informatiebeveiliging

3. Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Omgevingsdienst IJmond voert namens en vóór veertien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. OD IJmond ondersteunt en adviseert inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Het is een organisatie van circa 120 medewerkers en het werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners. OD IJmond werkt vanuit twee locaties: Beverwijk en Wormer.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

M.T.A. Hegger

Programma

04. Milieu

Openbaar belang

De omgevingsdienst is verplicht in de vorm van een GR georganiseerd.

Bestuurlijk belang

Purmerend is lid van het Algemeen Bestuur.

Zeggenschap

Bij stemming heeft ieder van de leden van het algemeen bestuur één stem. Voor het nemen van een besluit geldt een gewogen stemverhouding op basis van de jaarlijkse financiële bijdrage.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 375.000

€ 375.000

Vreemd Vermogen

€ 3.700.000

€ 3.700.000

Begroot financieel resultaat 2022

€ 0

€ 0

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

€ 287.076

€ 510.594

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Omgevingswet:

 • Bevoegdheid bodemtaken verschuiven van provincie naar gemeenten. Veel van deze taken vallen onder het basistakenpakket en zullen door ODIJ worden uitgevoerd. De bijdrage van de gemeente Purmerend aan de GR is gebaseerd op de uitvoering van alleen de basistaken en zal in 2023 €510.594,- bedragen. Dit is inclusief een bedrag van €216.851,- dat bestemd is voor de uitvoering van de over te dragen bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op inwoneraantallen.

 • Meer activiteiten worden vergunningplichtig.

 • Begrip ‘inrichting’ verdwijnt en wordt vervangen door milieubelastende activiteit. Dit heeft gevolgen voor het basistakenpakket, waardoor verschuiving kan plaatsvinden.

 • Zo kunnen taken die vanuit de gemeente plaatsvinden, verplicht bij ODIJ worden ondergebracht. Omgekeerd kunnen er ook weer taken teruggaan naar de gemeente.

Risico’s

De basistaken zijn door alle deelnemers ingebracht in de gemeenschappelijke regeling. Een aantal deelnemers heeft de plustaken met dienstverleningsovereenkomsten bij ODIJ ondergebracht. Het is mogelijk dat er door aanpassing van de inhoud van het basistakenpakket meer taken ingebracht moeten worden in de gemeenschappelijke regeling. Medio 2022 verwachten wij hier duidelijkheid over te verkrijgen.

4. Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg: De regioraad, het dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en commissies.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

C. Lageveen

Programma

05. Bereikbaarheid

Openbaar belang

De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen zij bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

Bestuurlijk belang

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit drie leden: een wethouder verkeer en vervoer uit Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam. De voorzitter is gekozen door de DB-leden. Het DB vergadert eens per drie weken. De Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio, telt 51 leden. De besturen van de betrokken gemeenten kiezen zelf hun vertegenwoordigers, veelal leden uit de eigen raad. Vanuit Purmerend zitten 5 gemeenteraadsleden in de regioraad. De Regioraad en het Dagelijks Bestuur worden geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen, waar de vakwethouders van de veertien gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Burgemeesters en wethouders van de vervoerregiogemeenten voeren een aantal keren per jaar overleg met elkaar. De Vervoerregio Amsterdam kent twee portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Vervoer en Algemene Zaken.

Zeggenschap

9,8%

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd Vermogen

€ 87.906.680

€ 119.979.265

Begroot financieel resultaat 2022

€ 0

€ 0

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

€ 0

€ 0

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Vervoerregio ziet de investeringen in mobiliteit toenemen in de regio omdat veel gemeenten bezig zijn met gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld extra woningen zorgen voor extra reisbewegingen. Daarom wil de Vervoerregio graag meedenken over de gebiedsontwikkelingen in haar gebied. Door slim na te denken over waar je wat bouwt, kan de investeringsvraag in mobiliteit mogelijk beperkt worden. En kan de inhoud aansluiten bij de agenda van de Vervoerregio.

Risico’s

Vanaf medio maart 2020 is sprake van een forse afname (circa 85%) van het aantal reizigers in het OV en daarmee ook een afname van de reizigersopbrengsten. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen bij de vervoerbedrijven. De BVOV (Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer) is door het Rijk slechts toegezegd tot en met eind 2022. Om het toekomstige vervoeraanbod aan te laten sluiten op de veranderde mobiliteitsbehoefte in de regio kunnen andere accenten of prioriteiten in onze meerjarenbegroting, investeringsprogramma's en beleid worden gelegd. In dit proces neemt de Vervoerregio de regie om samen met gemeenten en vervoerders zorgvuldig af te wegen wanneer we welke onderdelen implementeren, zodat maatregelen een maximale bijdrage leveren aan de transitie naar een passend vervoeraanbod.

5. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vestigingsplaats

Zaandam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling -openbaar lichaam

Algemene informatie

Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s draagt het college van B&W de volgende taken en bevoegdheden over aan de veiligheidsregio:

 • Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises.

 • Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.

 • Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de taak brandveiligheid.

 • Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

 • Het instellen en in stand houden van een brandweer.

 • Het instellen en in stand houden van een GHOR.

 • Het voorzien in de meldkamerfunctie.

 • Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.

 • Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij sommige van bovengenoemde taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

D. Bijl

Programma

Veiligheid

Openbaar belang

Het openbare belang is de voorkomen van of aanpakken van crisis scenario’s op een regionale schaal waarbij veiligheid interregionaal gelijk is.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door de burgermeesters van de zeven deelnemende gemeenten. Elk lid van het AB heeft één stem (zijnde 14,3%). Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit een drietal leden. Het DB is bevoegd tot een aantal wettelijke taken, onder andere op het gebied van het benoemen, schorsen en ontslaan van sleutel-functionarissen. De rol van het DB is met name gericht op het procedureel voorbereiden van de vergaderingen van het AB.

Zeggenschap

Elk lid van het Algemeen Bestuur (AD) heeft één stem, wat gelijk staat aan 14,3%.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 1.091.000

€ 691.000

Vreemd Vermogen

€ 18.896.000

€ 19.328.000

Begroot financieel resultaat 2022

€ 155.000

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

€ 7.454.705

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen

 • Omgevingswet in relatie tot bezuinigingstaakstelling 2020-2027

 • Duurzaamheid

 • Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, rechtspositie vrijwilligers en nieuw dekkingsplan

 • Evaluatie Wet op de Veiligheidsregio’s

 • Informatievoorziening: informatie gestuurd werken

 • Informatievoorziening: Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)

 • Versterken communicatie /meer in verbinding met de samenleving

 • Samen werken bij VrZW (hybride werken)

Risico’s

Het doorwerkend risico is dat van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA). Momenteel wordt al bij het opstellen van het nieuwe dekkingsprofiel gekeken naar de veranderende positie van de vrijwilliger.

6. Recreatieschap Twiske-Waterland

Vestigingsplaats

Oostzaan

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemene informatie

Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten:

 • Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen;

 • Beheren en in stand houden routenetwerken en boerenlandpaden;

 • Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant

Bestuurlijke vertegenwoordiger

M.T.A. Hegger

Programma

Economie

Openbaar belang

Het recreatieschap Twiske-Waterland heeft als doel het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Jaarlijks kan de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.

Zeggenschap

Besluiten over financiële jaarstukken met betrekking tot de participantenbijdrage vinden plaats op basis van een gewogen stemrecht waarbij de gemeente Purmerend 4 van de 27 stemmen (14,8%) heeft. Indien de besluitvorming in het algemeen bestuur gaat over het overige beleid en de uitvoering van het programma heeft de gemeente Purmerend 7 van de 39 stemmen (17,9%).

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

4.971.199

5.054.363

Vreemd Vermogen

325.946

255.685

Begroot financieel resultaat 2022

-157.949

120.769

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

178.527

187.757

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Recreatieschap Twiske-Waterland:

 • Stelde in 2020 een Ambitiedocument vast met daaraan gekoppeld een Uitvoeringsprogramma. Dit Ambitiedocument gaat in op de beleidsdoelstellingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en beoogt realisatie daarvan op de eigen taakvelden. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2022 en de jaren erna, plaatst uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering;

 • Begeleidt evenementen en ontwikkelt routes en locaties;

 • Draagt met haar beheer en onderhoud bewust bij aan biodiversiteit en verleent medewerking aan participatie in onderhoud en projecten voor zelfbeheer;

 • Zorgt voor structureel (financieel) evenwicht;

 • Zorgt voor een aantrekkelijke recreatieomgeving met veilige en begaanbare voorzieningen;

Werkt samen met haar erfpachtgevers aan een duurzame toekomst van de recreatiegebieden

Risico’s

 • Natuurlijke risico’s: natuurbrand, stormrisico’s, eikenprocessierups, dierenziektes, boomziektes etc.

 • Maatschappelijke risico’s: vandalisme, veranderende maatschappelijke perceptie, uitvoeringsproblemen m.b.t. handhaving

 • Financiële risico’s: een deel van de inkomsten haalt het recreatieschap uit verhuur van het terrein voor festivals. De gemeente Oostzaan heeft, tegenstrijdig aan de schapsvisie waar zij ook deelnemer in is, aangegeven minder festivals te willen organiseren.

 • Ambigue wet- en regelgeving: verwarring rondom milieuwetgeving (PAS en PFAS) en de provinciale omgevingsverordening werken remmend op de activiteiten in Twiske-Waterland. Afgezien van de onduidelijke regelgeving worden de regels ook alternatief geïnterpreteerd door verschillende factoren

 • Juridische kosten rondom WOB procedures.

7. Waterlands Archief

Vestigingsplaats

Purmerend

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Het Waterlands Archief (WA) is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten in de regio Waterland op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en opgericht in 1979 als Streekarchief Waterland. In 2003 werd de naam gewijzigd in het WA. De deelnemende gemeenten zijn Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland. De belangrijkste doelstelling van het WA is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van procesgebonden overheidsinformatie. De wettelijke taken van de deelnemende gemeenten zijn gedelegeerd aan het Waterlands Archief. Daaruit vloeien de volgende kerntaken voort:

 • Toezicht op tijdige overdracht van de gemeentelijke archieven en op de kwaliteit van de archiefvorming bij de aangesloten gemeenten en acquisitie van particuliere archieven die een aanvulling vormen op de collectie.

 • Beheer van de archieven en deze toegankelijk maken door inventarisatie en indexering.

 • Toezicht houden op de niet-overgebrachte archieven door middel van inspecties op het informatie- en archiefbeheer van de vijf gemeenten.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

D. Bijl

Programma

Bestuur & concern

Openbaar belang

Beschikbaar stellen van de collectie aan een zo breed mogelijk publiek in de studiezaal, via website en door educatie en voorlichting. Sinds 2003 werkt het WA structureel samen met de Bibliotheek Waterland om het publieksbereik te vergroten. Archief en bibliotheek verzorgen samen een educatief aanbod voor scholieren en organisaties van evenementen en lezingen. Ook is er structurele samenwerking met omringende archiefdiensten, historische verenigingen en musea en met onderwijsinstellingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden ieder één lid aan. Een stemming is alleen geldig indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet op grond van lid 2 of anderszins van deelneming aan de stemming moet of heeft onthouden, daaraan heeft deelgenomen. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt meerderheid van stemmen vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt. Staken de stemmen dan beslist de stem van de voorzitter. Alle leden van het bestuur hebben ieder één stem. De burgemeester van Purmerend is voorzitter van het Dagelijks bestuur.

Zeggenschap

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van het Bestuur heeft één stem, zijnde 20%.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 96.922

€ 89.545

Vreemd Vermogen

€ 73.078

€ 55.000

Begroot financieel resultaat 2022

€ 8.230

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

€ 787.036

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In gang gezette ontwikkelingen die in 2022 en 2023 worden voortgezet:

 • De traditionele studiezaal geschikt maken als ontmoetingspunt voor bezoekers.

 • Website (digitale studiezaal), waterlandopdekaart.nl en social media verder ontwikkelen.

 • Digitaliseren en toegankelijk maken van de bouwarchieven van alle aangesloten gemeenten.

 • Onderzoek: E-depot (diensten) koppelen aan bestaande en nieuwe applicaties van de gemeenten, met als doel archiveren bij de bron.

 • Advies en (scherper) toezicht bij het inrichten van archivering aan het begin van een proces.

 • Toezicht/nadruk op advies vooraf in plaats van inspectie achteraf. Vroegtijdig het advies van het Waterlands Archief inwinnen bij de aanschaf en inrichting van systemen door gemeenten.

 • Ontwikkelen tot een centraal coördinatiepunt voor de historische verenigingen.

Risico’s

Zoals eerder opgemerkt bij de Kadernota is de grootste uitdaging voor het WA de digitalisering van de bouwvergunningen. De bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt hierdoor sterk beïnvloed. Naast de jaarlijkse stijging van de deelnemersbijdrage, circa 3 procent per jaar, doteert elke gemeente aan de reserve welke gevormd is voor de digitalisering. De planning omtrent de digitalisering is aangepast nadat geconstateerd is dat archiefblokken ontbraken. Dit heeft tot gevolg dat de bijdrage voor de gemeenten is aangepast.

Privaatrechtelijke organisaties

1. Stadsverwarming Purmerend (SVP) Holding BV

Vestigingsplaats

Purmerend

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Algemene informatie

SVP Holding BV is het stadsverwarmingsbedrijf van de gemeente Purmerend. SVP (Stadsverwarming Purmerend) is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 2007. SVP voorziet circa 27.000 klanten (28.000 aansluitingen) van warmte en warm water. Van alle gebouwen in Purmerend is 75% aangesloten op het warmtenetwerk van SVP.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

H.M.M. Rotgans

Programma

Algemene Dekkingsmiddelen

Openbaar belang

SVP verzorgt warmte en warm water voor veel inwoners en bedrijven in Purmerend. SVP heeft op basis van artikel 2 van de Warmtewet de plicht warmtelevering in het verzorgingsgebied zeker te stellen, tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 100% van de aandelen SVP Holding BV.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

29.039.000

30.229.000

Vreemd Vermogen

111.122.000

116.806.000

Begroot financieel resultaat 2022

3.167.000

2.773.000

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

700.000

700.000

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de meerjarenraming 2021-2031. In het najaar 2022 zal de nieuwe MJR (2022-2032) de actualisatie bevatten van deze cijfers.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De huidige ontwikkelingen zijn onder andere de voorbereiding van BWC2, de samenwerking met HVC voor Geothermie, de plaatsing van slimme meters en de bijbehorende ICT-transitie, de leidingrenovatie en de voorbereiding vervolg Proeftuin Gasvrij.

Risico’s

SVP is actief in een dynamische omgeving die zowel door de wisselende marktomstandigheden als door veranderend overheidsbeleid wordt bepaald. De belangrijkste afhankelijkheden daarin zijn de inzet van de BWC en de staat van het warmtenet (van invloed op warmteverlies en warmteonderbrekingen). Daarnaast spelen de van toepassing zijnde Wet- en regelgeving, gasprijsontwikkeling, graaddagenontwikkeling (en de daaraan gerelateerde afzet) en de hoogte van de inflatie een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van SVP.
De gemeentelijke deelneming in SVP staat voor € 38 miljoen op de balans. Daarnaast is het volledig vreemd vermogen van SVP uitgeleend danwel van een borgstelling voorzien. Kortom, de gemeente heeft een grote financiële verwevenheid met de SVP.

2. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

’s-Gravenhage

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Algemene informatie

De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen zijn de deelnemers.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

H.M.M. Rotgans

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 14.040 aandelen à € 2,50 na de fusie

Algemene opmerking

De BNG publiceert geen prognoses. In onderstaande gegevens wordt uitgegaan van de handreiking van de BNG voor de verantwoording voor dit onderdeel. Deze cijfers grijpen terug op deze handreiking. De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken.

Financiële gegevens

Balansdatum

01-01-2021

31-12-2021

Eigen Vermogen

5.097 miljoen

5.062 miljoen

Vreemd Vermogen

155.262 miljoen

143.995 miljoen

Financieel resultaat 2020/2021

221 miljoen

236 miljoen

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

Niet bekend

Niet bekend

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

BNG Bank wil een relevante speler zijn in de financiering van Nederlandse decentrale overheden en in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. Wat betreft langlopende kredietverlening wil de bank rendabel voorzien in meer dan de helft van de langlopende kredietvraag van deze klantengroepen. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar een redelijk rendement. Dit rendement komt via dividend ten goede aan de aandeelhouders, uitsluitend overheden, en in het verlengde daarvan aan de samenleving.

Risico’s

Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 35.100. Dit is tevens het risicobedrag.

3. Huisvuilcentrale (HVC) NV

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Algemene informatie

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie en levert deze aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. De kerntaken van HVC zijn grondstoffenmanagement en opwekking en levering van duurzame energie. Bovendien ondersteunt HVC haar aandeelhouders bij het in kaart brengen van maatregelen voor lokale verduurzaming. HVC is actief in Nederland en binnen Nederland de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar. HVC heeft 48 aandeelhoudende gemeenten en 8 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

H.M.M. Rotgans

Programma

Algemene Dekkingsmiddelen

Openbaar belang

HVC is een publiek nutsbedrijf op het gebied van afval, energie en warmte. HVC zet in op de transitie van een restafvalverbrander in een grondstoffen- en duurzaam energiebedrijf.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 113 van de 2.914 gewone aandelen (3,9%)

Financiële gegevens

Balansdatum

1-1-2021

31-12-2021

Eigen Vermogen

142.293.000

168.741.000

Vreemd Vermogen

849.809.000

845.415.000

Financieel resultaat 2020/2021

26.369.000

26.369.000

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

n.v.t.

n.v.t.

De gepresenteerde cijfers zijn van de jaarrekening 2021. Dit zijn de laatst bekende cijfers.Er vindt geen dividenduitkering plaats.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

HVC is een belangrijke partij in het realiseren van lokale duurzaamheidsambities. Naast de afvalverwerking is HVC ook de kennispartner voor SVP waar het gaat om geothermie. Voor 2022 zet HVC vooral in op de ontwikkeling van warmtenetten en afvalscheiding. De winsten worden gebruikt om het eigen vermogen op peil te brengen

Risico’s

HVC is een bedrijf met veel risico’s en heeft om die reden een uitgebreid risicomanagementsysteem. De belangrijkste risico’s zijn:

 • Continuïteitsproblemen door brand of machinebreuk;

 • Prijsdaling grondstoffen;

 • Wijziging brandbaarheid afval;

 • Afname verzekerbaarheid;

 • Financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.

4. Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Algemene informatie

Alliander is op 1 juli 2009 ontstaan bij de verkoop van Nuon. Het ontwikkelt en beheert energienetten. Via kabels en leidingen ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. Het bedrijf beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

H.M.M. Rotgans

Programma

Algemene Dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 0,27% van de aandelen.

Financiële gegevens

Balansdatum

1-1-2021

31-12-2021

Eigen Vermogen

4.328 miljoen

4.470 miljoen

Vreemd Vermogen

5.094 miljoen

5.730 miljoen

Begroot financieel resultaat 2020/2021

224 miljoen

242 miljoen

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

n.v.t.

n.v.t.

De gepresenteerde cijfers zijn van de jaarrekening 2021. Dit zijn de laatst bekende cijfers.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Als netbeheerder staat Alliander voor de opdracht om de capaciteit van het elektriciteitsnet op een groot aantal plekken te verdubbelen in 2030. Deze investeringen moeten worden voorgefinancierd.Dit gebeurt grotendeels met vreemd vermogen, maar ook aandeelhouders zijn gevraagd extra kapitaal te verstrekken.

Risico’s.

Alliander is een groot bedrijf. Het belang van het bedrijf voor de gemeente is groot. Risico’s waar het bedrijf mee te maken heeft is thans vooral gelegen in de klimaatverandering (transitie en fysieke risico’s). ). In 2021 is besloten tot deelname in een lening van € 600 miljoen die in 2028 volledig zal zijn omgezet in aandelenkapitaal. Purmerend heeft dan op de balans een deelneming van € 2,3 miljoen aandelen.

5. V.O.F. De Beemster Compagnie

Vestigingsplaats

Middenbeemster

Rechtsvorm

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Algemene informatie

VOF De Beemster Compagnie is opgericht in 2011 door de gemeente Beemster en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. (thans BPD Ontwikkeling). Dit op basis van een verhouding van 50/50. De doelstelling is het produceren van bouw- en woonrijpe grond en het verkopen van bouwrijpe kavels. Dit gebeurt in de gebiedsontwikkelingen De Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster (ca. 530) en De Keyser te Middenbeemster (ca. 590)

Bestuurlijke vertegenwoordiger

T. Kroese

Programma

Ruimtelijke Ontwikkeling

Openbaar belang

De Beemster Compagnie heeft als doel elk jaar in totaal circa 100 woningen op te leveren (conform Waterlands Wonen) in Middenbeemster en Zuidoostbeemster. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst betreft dit enkel koopwoningen, maar de ruimte in het bestemmingsplan wordt thans ook benut om sociale huurwoningen te realiseren. Daarnaast wordt in De Keyser een school (IKC) gerealiseerd

Bestuurlijk belang

Vanuit de gemeente is er een wethouder als vennoot aanwezig die verantwoordelijk is voor de uitvoering vanuit de gemeentelijke zijde. Ook de andere eigenaar, BPD, heeft een vennoot. Minimaal tweemaal per jaar komen de vennoten bij elkaar en bespreken de voortgang in deze vennotenvergadering, inclusief het maken van keuzes indien hier aanleiding toe is.

Zeggenschap

De gemeente is voor 50% eigenaar van de VOF.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 6.585.414

€ 6.585.414

Vreemd Vermogen

€ 425.598

€ 425.598

Begroot financieel resultaat 2022

n.v.t

n.v.t

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

n.v.t

n.v.t

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De gepresenteerde cijfers zijn van de jaarrekening 2021. Dit zijn de laatst bekende cijfers. Er wordt geen winst begroot. Van het eigen vermogen (gerealiseerde winst) is 50% van de gemeente. De winst is niet volledig als liquide middelen beschikbaar. In 2023 zullen er afspraken worden gemaakt over uitkering van (een deel van de) winst. Tevens worden de gesprekken over de toekomst van De Beemster Compagnie (DBC) vervolgd.

De ontwikkelingen in De Keyser en met name De Nieuwe Tuinderij naderen hun voltooiing. Er worden ten tijde van het opmaken van de begroting veel werkzaamheden bouw- en woonrijp maken verricht en er wordt een groot aantal bruggen gerealiseerd. In de grondexploitatie is ook een bedrag opgenomen voor de herinrichting van de Purmerenderweg. Hier moeten afspraken over gemaakt worden.

De laatste vrije kavels van De Nieuwe Tuinderij Oost worden in 2022 door DBC in verkoop gebracht. De grondexploitatie De Nieuwe Tuinderij is daarmee uitontwikkeld en zal in 2023 gericht zijn op realisatie van de laatste kavels en de laatste werkzaamheden.

In De Keyser is ten tijde van het opmaken van deze begroting de ontwikkeling van de laatste deelgebieden onder handen: 6 en 7. Met name de invulling van deelgebied 6 is een opgave: hierin staan de uitwerking van een goed plan voor de inpassing van een nieuwe school (IKC), het resterend contractueel programma van BPD en de mogelijkheden voor sociale en vrije sector huurwoningen centraal. De verwachting is dat in 2023 de realisatie van dit programma kan worden gestart. De afronding zal nog een paar jaar in beslag nemen.

Risico’s

Er is geen risico waar het gaat om het doel van de samenwerkingsovereenkomst: een tenminste op nul sluitende grondexploitatie. Momenteel is het verwachte exploitatieresultaat voor de twee gebiedsexploitaties ruim positief. Wel wordt de huidige marktsituatie bemoeilijkt door de stijging van de bouwkosten en de rente.

6. InWest Regio BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Algemene informatie

In oktober 2021 is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord opgericht. Deze besloten vennootschap heeft als aandeelhouders de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten (waarvan een aantal dit in de vorm van een gezamenlijk aandeelhouderschap doen).
De InWest Regio BV heeft een 50% deelneming in een BV waar het Rijk ook voor 50% in deelneemt. Deze gezamenlijke deelneming stuurt een MKB-fonds aan. De InWest Regio BV stuurt zelf ook een transitiefonds aan. De twee fondsen hebben ieder een eigen onafhankelijkinvesteringscomité.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

M.T.A. Hegger

Programma

Algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

InWest Regio BV is opgericht met het oog op 3 kansen:
1. Invullen van de ontbrekende schakel in het landelijk nog niet dekkende netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en daardoor mee invulling en uitvoering kunnen geven aan rijksregelingen (onder andere momenteel de COVID-19 Overbruggingsleningen, REACT EU 2021 en verschillende regelingen i.h.k.v. de circulaire economie).
2. Inspelen op en ondersteunen van innovatief Midden en Klein Bedrijf (mkb) en versnellen van de grote transitieopgaven (energie- en circulair) door het bieden van kennis, menskracht en financiële middelen.
3. Aantrekken van herstelmiddelen na de coronacrisis vanuit Europese Unie, Rijk en Invest NL.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

Uitgangspunt is dat gemeenten tot een bedrag gelijk aan 1% van de gemeentebegroting over het jaar 2019 inleggen in de ROM wanneer zij daarin deelnemen. Het begrotingstotaal in het jaar 2019 voor de gemeente Beemster bedroeg € 18.084.000 en voor de gemeente Purmerend € 239.851.000. De investering bedraagt derhalve € 2.579.935. Op dit moment zijn enkel de 2.580 aandelen van elk 1 euro groot volgestort (Beemster € 181,- Purmerend € 2.399,-). Het resterende kapitaal wordt in tranches opgevraagd bij de aandeelhouders.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2023

Eigen Vermogen

n.n.b.

n.n.b.

Vreemd Vermogen

n.n.b.

n.n.b.

Begroot financieel resultaat

n.n.b.

n.n.b.

Deelnemersbijdrage/dividend 2023

n.v.t

n.v.t

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

InWest Regio B.V. is op 7 oktober 2021 opgericht en heeft een verlengd boekjaar. Er zijn op dit moment nog geen cijfers beschikbaar om hierboven te presenteren.
Met de oprichting van InWest Regio BV is er een einde gekomen aan het proces tot de vorming van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland. De vennootschap gaat in 2022 starten met de opgave om versneld uitvoering te geven aan de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Doel is maatregelen te nemen waarmee de economie gestimuleerd wordt om enerzijds banen te behouden en anderzijds nieuwe duurzame werkgelegenheid te creëren.

Risico’s

De bij de beleidsvoornemens gemelde investeringen gaan gepaard met risico’s. Daar worden diverse maatregelen voor genomen. In de door de aandeelhouders vast te stellen investeringsregelementen worden de definitieve kaders voor de allocatie van middelen bepaald. Hierbij geldt het streven naar revolverendheid (100%) voor het mkb-fonds en, gelet op het risicoprofiel, nominale revolverendheid voor het Transitiefonds als ondergrens voor het investeringsregelement.