PDF Opties

Verbonden partijen

Inleiding

Een verbonden partij wordt in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) als volgt gedefinieerd: ‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijke belang én een financieel belang heeft.’

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente rechtstreeks invloed heeft op de besluitvorming binnen de verbonden partij. Een wethouder, raadslid of ambtenaar van de gemeente neemt namens de gemeente in het bestuur van de verbonden partij plaats, of stemt namens de gemeente.

Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie kunnen worden verhaald op de gemeente.

Privaatrechtelijke organisaties kunnen deelnemingen in stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen zijn. Bij publiekrechtelijke organisaties gaat het om gemeenschappelijke regelingen. Purmerend kent op dit moment 6 gemeenschappelijke regelingen en 5 deelnemingen in vennootschappen.

Visie op verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties die taken uitvoeren die de gemeente niet alleen kan. Omdat de omvang, de taken en de organisatievorm per verbonden partij verschillen, kan dit in de praktijk niet op een eenduidige manier georganiseerd worden. Of de gemeente Purmerend samenwerkt, in welke vorm en onder welke voorwaarden, wordt daarom per situatie afzonderlijk beoordeeld.

De gemeente Purmerend vindt het van belang dat zij voldoende sturingsmogelijkheden heeft ten aanzien van een verbonden partij om de belangen als gemeente te kunnen bewaken. Deze sturingsmogelijkheden zijn er in de vorm van goede en tijdige informatieverstrekking richting de gemeenteraad en door bepaalde beleidsstukken ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast neemt het college een actieve houding aan als het gaat over het informeren van de raad.

De verbonden partijen - gemeente Purmerend

Publiekrechtelijke organisaties

Gemeenschappelijke regelingen:

 1. GGD Zaanstreek-Waterland

 2. Werkom

 3. Omgevingsdienst IJmond

 4. Vervoerregio Amsterdam

 5. Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland

 6. Recreatieschap Twiske-Waterland

 7. Waterlands Archief

Privaatrechtelijke organisaties

Vennootschappen en coöperaties:

 1. Stadsverwarming Purmerend (SVP)

 2. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

 3. Huisvuilcentrale (HVC)

 4. Alliander

 5. V.O.F. De Beemster Compagnie

 6. InWest Regio B.V.

Publiekrechtelijke organisaties

1. GGD Zaanstreek Waterland

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemene informatie

De GGD Zaanstreek-Waterland is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en is gestart per 1 september 2016. De GGD voert op meerdere gebieden van de preventieve gezondheidszorg taken uit. Dit betreft zowel wettelijke taken, zoals infectieziektebestrijding, gezondheidsmonitors en Jeugdgezondheidszorg, als niet wettelijke taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Samenleving

Openbaar belang

GGD Zaanstreek-Waterland beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid en de sociale veiligheid van alle mensen in de regio. Daarbij staat een preventieve en collectieve aanpak voorop, met specifieke aandacht voor bevordering van participatie en ondersteuning van de eigen regie van mensen. Als uitvoeringsorganisatie van de gemeenten sluit de GGD aan bij de gemeentelijke verantwoordelijkheden in het sociaal domein.

Bestuurlijk belang

Een lid van het Algemeen Bestuur (AB) heeft in de vergadering van het AB één stem. In die gevallen waarin Zaanstad en Purmerend zwaarwegende bezwaren hebben tegen een voorstel en met het oog daarop tegenstemmen, leidt die tegenstem tot verwerping van het voorstel. Het voorgaande is niet van toepassing op het voorstel tot vaststelling van de begroting respectievelijk de jaarrekening van de GGD. Wethouder Rotgans is lid van het AB en het DB.

Zeggenschap

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van het Algemeen Bestuur (AB) heeft één stem. Dat betekent een stemrecht van 14,3%.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

€ 908.849

€ 1.060.820

Vreemd Vermogen

€ 11.195.250

€ 11.092.583

Begroot financieel resultaat 2023

€ 0

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

€ 4.623.363

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 besloten te komen tot een toekomstbestendige GGD met een daarbij passende inrichting van de organisatie en samenwerking. In het traject GGD 3.0 is daaraan het afgelopen jaar gewerkt langs drie sporen: financiën, regiovisie en governance. Bij de start van GGD 3.0 werd geconstateerd dat een gedeelde regionale visie en daarmee een bepaalde mate van gezamenlijkheid in richting gemist werd. Besloten werd te komen tot een regionale visie.

Gemeenten en de GGD werken samen om uitwerking van GGD 3.0 vorm te geven, waarbinnen op een toekomstbestendige wijze invulling – zowel inhoudelijk als financieel – wordt gegeven aan het gewenste niveau van publieke gezondheidszorg. Verwachting is dat in de zomer 2023 de uitwerking van GGD 3.0 vastgesteld wordt in de begroting 2024 van de GGD.

Risico’s

 • De decentralisaties leiden tot meer verscheidenheid in (de uitvoering van) beleidskeuzes bij de deelnemende gemeenten op gebieden als participatie en (jeugd)gezondheidszorg. Wanneer de behoeften of verwachtingen van de gemeenten in de GR uiteen gaan lopen als het gaat over dienstverlening en bekostiging, maar slechts gestuurd kan worden met elkaar, dan kan een bestuurlijk spanningsveld ontstaan. Het risico is dat geen vorm gevonden wordt om ruimte te bieden aan het eigen beleid van de deelnemende gemeenten en dat de dienstverlening van de GGD aan de inwoners van Purmerend niet in overeenstemming is met de wens van het bestuur.

 • De GGD is eigen risicodrager voor de WW. In 2016 is het AB geadviseerd over dit risico en heeft besloten geen aparte stichting in het leven te roepen om risico’s af te wentelen, ook omdat de deelnemende gemeenten een fatsoenlijk personeelsbeleid willen voeren. WW-risico’s die voortkomen uit het beëindigen van projecten worden via contractafspraken afgedekt. In essentie betekent dit dat het WW-risico terecht komt bij de gemeente die de taak bij de GGD weghaalt.

 • Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD die een bedreiging vormen voor de Volksgezondheid zoals infectieziekten (Corona) of rampenbestrijding.

2. Werkom

Vestigingsplaats

Purmerend

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Ten uitvoering van de taken in het kader van de Participatiewet (PW) en Wet sociale werkvoorziening (Wsw) hebben de gemeenten Purmerend en Zaanstad Werkom opgericht in 2018.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Samenleving

Openbaar belang

De gemeenschappelijke regeling is getroffen voor het uitvoeren van de taken van de colleges voortkomend uit of samenhangend met de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening.

Bestuurlijk belang

Per 1 januari 2018 hebben de gemeenten Purmerend en Zaanstad samen het Participatiebedrijf opgericht om effectiever te zijn in de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet.

Zeggenschap

Stemverhouding gemeenten Zaanstad en Purmerend beide 50%

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

1.606.534

1.591.449

Vreemd Vermogen

5.356.211

5.126.263

Begroot financieel resultaat 2024

0

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

8.938.301

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Arbeidsmarktontwikkelingen Steeds zichtbaarder wordt dat een voorziening als Werkom nodig is en blijft om kansen te bieden voor mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft laten zien, dat een groep inwoners kwetsbaar is op de arbeidsmarkt en bij een economische disruptie risico loopt om uit te vallen op de arbeidsmarkt. Voor een organisatie als Werkom is het cruciaal dat ze een vermogen ontwikkelt om een passend leer- en ontwikkelaanbod te bieden dat de kandidaten in staat stelt te bewegen naar dat deel van de arbeidsmarkt waar duurzame baankansen zijn. Voor de gemeente, als eigenaar en opdrachtgever, is het van belang inzicht te houden voor welke groep mensen een voorziening als Werkom de meeste toegevoegde waarde heeft.

Beleidsherijking participatiewet: In de kadernota 2024 van Werkom wordt de ontwikkeling geschetst m.b.t. het financiële tekort dat ontstaat door de gestage uitstroom van de Wsw’ers. In 2022 hebben de gemeenten Purmerend en Zaanstad gekozen voor het scenario waarin Werkom de autonome ontwikkeling volgt; uitstroom van mensen met een Wsw-indicatie, mensen met een beschut werk indicatie stromen in. Echter de laatste groep laat een lagere inzetbaarheid en arbeidsproductiviteit zien. Ook is de instroom in aantallen lager dan de uitstroom. Effect is dat de interne (beschutte) werkomgeving de komende jaren zal krimpen. Tegen deze achtergrond zullen er maatregelen genomen gaan worden. In 2023 is er een strategische agenda voor de komende jaren gemaakt.

Risico’s

Het risicoprofiel is hoog. De financiële bijdrage van de gemeente is fors. Een negatief resultaat komt voor 2/3 t.l.v. gemeente Zaanstad en voor 1/3 t.l.v. gemeente Purmerend.

Risicoanalyse: De governance van Werkom is duaal. De gemeente stuurt als eigenaar van de organisatie, maar ook als opdrachtgever. Om die rollen duidelijk te scheiden, is ervoor gekozen de rol van eigenaar bij de wethouder financiën neer te leggen. De rol van opdrachtgever ligt bij de vakwethouder, zijnde de portefeuillehouder Werk en Inkomen. Dat heeft als consequentie dat de risicobeheersing ook duaal is en dat verschillende aspecten van risico en beheersing onder de verantwoording van de verschillende rollen vallen. De rollen kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het beoogd effect wordt het best gerealiseerd met een goed samenspel tussen deze beide wethouders.
* Eigenaarsrol: Vanuit de eigenaarsrol wordt gestuurd op een meerjarig sluitende begroting.
* Opdrachtgeversrol: De opdrachtgeversrol wordt gestuurd vanuit de dienstverleningsovereenkomst. In de periodieke voortgangsgesprekken over participatie wordt met Werkom gesproken over o.a. instroom, uitstroom, doorlooptijden, klanttevredenheid en de mogelijkheden voor bijsturing. Ook wordt casuïstiek besproken, de regionale en landelijke ontwikkelingen komen ook aan bod.
* Samenspel rollen: De wisselwerking tussen de eigenaarsrol en de opdrachtgeversrol is belangrijk. Signalen vanuit de voortgangsgesprekken worden meegenomen in de eigenaarsrol. Dit samenspel wordt ambtelijk en bestuurlijk georganiseerd door een goede overlegstructuur.

Risico’s
In de eerste jaren ging de aandacht aan naar inrichtings- en beheerssrisico’s, nu zien we dat Werkom een volgende stap in de ontwikkeling moet zetten. Een stap die gaat over de verdere uitvoering van het gekozen beleidsscenario. Hierbij zijn de aanbevelingen uit het Berenschot rapport van belang. Hoe transformeert Werkom naar een modern leerwerkbedrijf dat inclusieve arbeid biedt en waar ruimte is voor het ontwikkelgedeelte?

Werkom opereert in een complexe omgeving. Dat is op zichzelf al een risico. De ingebouwde beheersmaatregelen zijn nog steeds passend; wel is duidelijk dat het perspectief op die risico’s verschuift. In de begroting van Werkom zijn volgens de BBV-voorschriften, in de risicoparagraaf expliciete risico’s benoemd:
* Omzetverlies door structurele afname SW-populatie
* De mogelijkheden tot de acquisitie van nieuwe opdrachten zijn beperkt. (balans tussen de het aanbod en mogelijkheden voor de desbetreffende doelgroepen moet gevonden worden)
* Inzet nieuwe doelgroepen genereren minder opbrengsten
* Blijvende alertheid op privacy en informatiebeveiliging

3. Omgevingsdienst IJmond

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) werkt voor en met veertien gemeenten en provincie Noord-Holland aan een gezonde, veilige leefomgeving. Het huidige takenpakket van ODIJ is divers en verschilt per gemeente. ODIJ ondersteunt en adviseert inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. Het is een organisatie van circa 120 medewerkers en het werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners. ODIJ werkt vanuit twee locaties: Beverwijk en Wormer.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. M.T.A. Hegger

Programma

04. Milieu

Openbaar belang

ODIJ voert namens en vóór veertien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieutoezicht en handhaving. De medewerkers van ODIJ ondersteunen en adviseren inwoners en bedrijven op het gebied van milieuvergunningen. De omgevingsdienst is verplicht in de vorm van een GR georganiseerd.

Bestuurlijk belang

Purmerend is lid van het Algemeen Bestuur.

Zeggenschap

Bij stemming heeft ieder van de leden van het algemeen bestuur één stem. Voor het nemen van een besluit geldt een gewogen stemverhouding op basis van de jaarlijkse financiële bijdrage.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

€ 546.322

€ 486.700

Vreemd Vermogen

€ 9.033.548

€ 8.981.315

Begroot financieel resultaat 2023

€ 1

€ 0

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

€ 305.959

€ 405.603

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

 • Bevoegdheid bodemtaken verschuiven van provincie naar gemeenten. Veel van deze taken vallen onder het basistakenpakket en zullen door ODIJ worden uitgevoerd. De bijdrage van de gemeente Purmerend aan de GR is gebaseerd op de uitvoering van alleen de basistaken en zal in 2023 €305.959,- bedragen. Dit is inclusief de uitvoering van de over te dragen bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente.

 • Begrip ‘inrichting’ verdwijnt en wordt vervangen door milieubelastende activiteit. Dit heeft gevolgen voor het basistakenpakket.

 • De provincie heeft een breed gedragen Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven gesloten met alle 46 gemeenten. Het ondertekenmoment vond plaats op 27 januari 2022. In het akkoord staan afspraken over een gezamenlijk ambitieniveau, kaders voor een toezichtwerkwijze en gezamenlijke monitoring en inzet van middelen. Het akkoord biedt voor ODIJ kansen om meer in te zetten op energiebesparing bij bedrijven. Dit doet ODIJ door middel van gerichte communicatie, stimulering en een toezichttraject.

Risico’s

De basistaken zijn door alle deelnemers ingebracht in de gemeenschappelijke regeling (GR). Een aantal deelnemers heeft de plustaken met dienstverleningsovereenkomsten bij ODIJ ondergebracht. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert het basistakenpakket. Het is de verwachting dat in 2024 het basistakenpakket onder de Omgevingswet van toepassing is. In 2023 gaat ODIJ met alle gemeenten die dit betreft in gesprek over de inbreng van deze taken in onze GR. Voor de dienstverleningsovereenkomst (plustaken voormalig Beemster) is afgesproken deze taken te continueren door ODIJ t/m 31 december 2023 i.v.m. de Omgevingswet. Er volgt nog een nieuw besluit over uitvoering van de plustaken vanaf 2024.

4. Vervoerregio Amsterdam

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

De Vervoerregio is een samenwerkingsverband van veertien gemeenten op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Om op een goede manier te overleggen en besluiten te nemen zijn er diverse (bestuurs)vormen van overleg: de regioraad, het dagelijks bestuur, portefeuillehoudersoverleggen en commissies.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. C. Lageveen

Programma

05. Bereikbaarheid

Openbaar belang

De Vervoerregio Amsterdam zet zich in voor een optimale bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Als regisseur van het regionale verkeer en vervoer dragen zij bij aan goede verbindingen tussen bestemmingen, zodat mensen zich per openbaar vervoer, fiets of auto snel, veilig en comfortabel kunnen verplaatsen.

Bestuurlijk belang

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Vervoerregio Amsterdam bestaat uit drie leden: een wethouder verkeer en vervoer uit Zaanstreek-Waterland, Amstelland-Meerlanden en Amsterdam. De voorzitter is gekozen door de DB-leden. Het DB vergadert eens per drie weken. De Regioraad, het belangrijkste bestuursorgaan van de Vervoerregio, telt 51 leden. De besturen van de betrokken gemeenten kiezen zelf hun vertegenwoordigers, veelal leden uit de eigen raad. Vanuit Purmerend zitten 5 gemeenteraadsleden in de regioraad. De Regioraad en het Dagelijks Bestuur worden geadviseerd vanuit de portefeuillehoudersoverleggen, waar de vakwethouders van de veertien gemeenten in vertegenwoordigd zijn. Burgemeesters en wethouders van de vervoerregiogemeenten voeren een aantal keren per jaar overleg met elkaar. De Vervoerregio Amsterdam kent twee portefeuillehoudersoverleggen Verkeer en Vervoer en Algemene Zaken.

Zeggenschap

9,8%

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd Vermogen

€ 126.726.040

€ 149.614.444

Begroot financieel resultaat 2023

€ 0

€ 0

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

€ 0

€ 0

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De Vervoerregio ziet de investeringen in mobiliteit toenemen in de regio omdat veel gemeenten bezig zijn met gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld extra woningen zorgen voor extra reisbewegingen. Daarom wil de Vervoerregio graag meedenken over de gebiedsontwikkelingen in haar gebied. Door slim na te denken over waar je wat bouwt, kan de investeringsvraag in mobiliteit mogelijk beperkt worden. En kan de inhoud aansluiten op de agenda van de Vervoerregio.

Risico’s

 • De reizigersaantallen in het Amsterdamse OV zijn de laatste jaren gestaag gegroeid. Daardoor dreigde het OV-systeem op steeds meer plekken tegen capaciteitsgrenzen aan te lopen. Door COVID-19 is daarin een trendbreuk ontstaan. Er is sprake van krimp. Het zal een flinke tijd duren voordat het aantal reizigers weer op het niveau van 2019 is.

 • Als gevolg van onvoldoende prijscompensatie in uit de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) wordt het budget in reële termen krapper, prijzen stijgen harder dan indexaties. Hierdoor kan het huidige niveau van dienstverlening dalen, waardoor minder projecten doorgang kunnen vinden.

5. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Vestigingsplaats

Zaandam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling -openbaar lichaam

Algemene informatie

Op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s draagt het college van B&W de volgende taken en bevoegdheden over aan de veiligheidsregio:

 • Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises.

 • Het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.

 • Het adviseren van het college van Burgemeester en Wethouders over de taak brandveiligheid.

 • Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

 • Het instellen en in stand houden van een brandweer.

 • Het instellen en in stand houden van een GHOR.

 • Het voorzien in de meldkamerfunctie.

 • Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.

 • Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij sommige van bovengenoemde taken.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Mevr. E. van Selm

Programma

Veiligheid

Openbaar belang

Het openbare belang is het voorkomen van of aanpakken van crisis scenario’s op een regionale schaal waarbij veiligheid interregionaal gelijk is.

Bestuurlijk belang

Het Algemeen Bestuur (AB) wordt gevormd door de burgermeesters van de zeven deelnemende gemeenten. Elk lid van het AB heeft één stem (zijnde 14,3%). Het Dagelijks Bestuur (DB) bestaat uit een drietal leden. Het DB is bevoegd tot een aantal wettelijke taken, onder andere op het gebied van het benoemen, schorsen en ontslaan van sleutel-functionarissen. De rol van het DB is met name gericht op het procedureel voorbereiden van de vergaderingen van het AB.

Zeggenschap

Elk lid van het Algemeen Bestuur (AD) heeft één stem, wat gelijk staat aan 14,3%.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

€ 691.000

€ 691.000

Vreemd Vermogen

€ 19.399.000

€ 19.749.000

Begroot financieel resultaat 2023

€0

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

€ 8.852.532

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen:

 • Opstellen beleidsplan 2025-2028

 • Versterking crisisbeheersing

 • Samen sterker: Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland en GGD

 • Positie vrijwilligers en brede toekomstige beschouwing brandweerzorg

 • Informatievoorziening

Risico’s

De verandering van de positie van de vrijwilliger door de Wnra alsmede een veranderende samenleving geeft als risico dat de positie van de vrijwilliger minder aantrekkelijk of gewenst is. Ondanks dat de brandweer al stappen heeft gezet binnen de brede toekomstige beschouwing brandweer, blijft dit wel een punt van aandacht. Daarnaast is het besluit genomen dat de GGD en de veiligheidsregio beide gebruik gaan maken van het pand aan het Prins Bernhardplein te Zaandam. Naast de voordelen, blijven er altijd (financiële) risico’s die goed gemonitord moeten worden.

6. Recreatieschap Twiske-Waterland

Vestigingsplaats

Oostzaan

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling - openbaar lichaam

Algemene informatie

Twiske-Waterland is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten:

 • Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen;

 • Beheren en in stand houden routenetwerken en boerenlandpaden;

 • Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. M.T.A. Hegger

Programma

Economie

Openbaar belang

Het recreatieschap Twiske-Waterland heeft als doel het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.

Bestuurlijk belang

Jaarlijks kan de raad haar gevoelens uitspreken over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en eventuele beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.

Zeggenschap

Besluiten over financiële jaarstukken met betrekking tot de participantenbijdrage vinden plaats op basis van een gewogen stemrecht waarbij de gemeente Purmerend 4 van de 27 stemmen (14,8%) heeft. Indien de besluitvorming in het algemeen bestuur gaat over het overige beleid en de uitvoering van het programma heeft de gemeente Purmerend 7 van de 39 stemmen (17,9%).

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

€ 4.922.627

€ 5.091.543

Vreemd Vermogen

€ 281.835

€ 264.473

Begroot financieel resultaat 2023

€ -309.955

€ -190.922

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

€ 187.757

€ 203.153

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Het Recreatieschap Twiske-Waterland:

 • Stelde in 2020 een vierjarig ambitiedocument vast met daaraan gekoppeld een Uitvoeringsprogramma. Dit Ambitiedocument gaat in op de beleidsdoelstellingen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en beoogt realisatie daarvan op de eigen taakvelden. Het Uitvoeringsprogramma benoemt projecten in 2024 en plaatst de uitvoering in de tijd en gaat in op voorbereiding, participatie en financiering.

 • Begeleidt evenementen en het ontwikkelen van routes en locaties;

 • Draagt met haar beheer en onderhoud bewust bij aan biodiversiteit en verleent medewerking aan participatie in onderhoud en projecten voor zelfbeheer.

 • Zorgt voor structureel (financieel) evenwicht.

 • Zorgt voor een aantrekkelijke recreatieomgeving met veilige en begaanbare voorzieningen.

 • Werkt mee aan het effectueren van de nieuwe governancestructuur.

 • Werkt samen met haar erfpachtgevers aan een duurzame toekomst van de recreatiegebieden.

Risico’s

 • Natuurlijke risico’s: natuurbrand, stormrisico’s, eikenprocessierups, dierenziektes, boomziektes etc.

 • Maatschappelijke risico’s: vandalisme, veranderende maatschappelijke perceptie, uitvoeringsproblemen m.b.t. handhaving.

 • Financiële risico’s: een deel van de inkomsten haalt het recreatieschap uit verhuur van het terrein voor festivals. De gemeente Oostzaan heeft, tegenstrijdig aan de schapsvisie waar zij ook deelnemer in is, aangegeven minder festivals te willen organiseren.

 • Ambigue wet- en regelgeving: verwarring rondom milieuwetgeving (PAS en PFAS) en de provinciale omgevingsverordening werken remmend op de activiteiten in Twiske-Waterland. Afgezien van de onduidelijke regelgeving worden de regels ook alternatief geïnterpreteerd door verschillende factoren.

 • Juridische kosten rondom WOB-procedures.

7. Waterlands Archief

Vestigingsplaats

Purmerend

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Algemene informatie

Het Waterlands Archief (WA) is een samenwerkingsverband van vijf gemeenten in de regio Waterland op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en opgericht in 1979 als Streekarchief Waterland. In 2003 werd de naam gewijzigd in het WA. De deelnemende gemeenten zijn Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland. De belangrijkste doelstelling van het WA is het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van procesgebonden overheidsinformatie. De wettelijke taken van de deelnemende gemeenten zijn gedelegeerd aan het Waterlands Archief. Daaruit vloeien de volgende kerntaken voort:

 • Toezicht op tijdige overdracht van de gemeentelijke archieven en op de kwaliteit van de archiefvorming bij de aangesloten gemeenten en acquisitie van particuliere archieven die een aanvulling vormen op de collectie.

 • Beheer van de archieven en deze toegankelijk maken door inventarisatie en indexering.

 • Toezicht houden op de niet-overgebrachte archieven door middel van inspecties op het informatie- en archiefbeheer van de vijf gemeenten.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Mevr. E. van Selm

Programma

Bestuur & concern

Openbaar belang

Beschikbaar stellen van de collectie aan een zo breed mogelijk publiek in de studiezaal, via website en door educatie en voorlichting. Sinds 2003 werkt het WA structureel samen met de Bibliotheek Waterland om het publieksbereik te vergroten. Archief en bibliotheek verzorgen samen een educatief aanbod voor scholieren en organisaties van evenementen en lezingen. Ook is er structurele samenwerking met omringende archiefdiensten, historische verenigingen en musea en met onderwijsinstellingen.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen uit hun midden ieder één lid aan. Een stemming is alleen geldig indien meer dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft en zich niet op grond van lid 2 of anderszins van deelneming aan de stemming moet of heeft onthouden, daaraan heeft deelgenomen. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt meerderheid van stemmen vereist van hen die een stem hebben uitgebracht, voor zover de regeling niet anders bepaalt. Staken de stemmen dan beslist de stem van de voorzitter. Alle leden van het bestuur hebben ieder één stem. De burgemeester van Purmerend is voorzitter van het Dagelijks bestuur.

Zeggenschap

De gemeenschappelijke regeling heeft geen aandelen. Elk lid van het Bestuur heeft één stem, zijnde 20%.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2023

31-12-2024

Eigen Vermogen

€ 89.545

€ 96.403

Vreemd Vermogen

€ 54.260

€ 277.961

Financieel resultaat 2023

€ 24.110

Deelnemersbijdrage/dividend 2024

€ 769.342

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De belangrijkste in gang gezette ontwikkelingen die in 2024 worden voortgezet zijn:

 • Organiseren van cursussen, workshops, lezingen, evenementen, exposities en een jaarlijkse publieksdag. De nieuwe studiezaal zal gaan dienen als ontmoetingspunt voor bezoekers.

 • De sociale mediakanalen en waterlandopdekaart.nl worden verder uitgebouwd.

 • Publiceren van (wetenschappelijk) verantwoorde toegangen tot historische collecties. Wanneer nodig worden er handleidingen en broncommentaren voor historisch onderzoekers ontwikkeld.

 • Meewerken aan een open overheid, open overheidsdata en gebruik van Linked Open Data.

 • Restauratie van fysieke archieven uitvoeren op basis van een restauratieplan.

 • Acquisitie van zogenaamde ‘hotspots’ op basis van een acquisitieplan.

 • Toezicht: Een keer per twee jaar uitvoeren van een KPI-inspectie of een voortgangsgesprek voeren. Te beginnen met Edam-Volendam en Waterland.

 • Toezicht: standaardiseren en verder professionaliseren van het expertisecentrum. Specifiek wordt geadviseerd over de Woo, de nieuwe Archiefwet en de Omgevingswet.

 • Toezicht: Initiëren van en deelnemen aan Strategisch Informatie Overleg (SIO) bij gemeenten.

 • Organisatie: het WA streeft ernaar een meer wendbare organisatie te worden dat werkt in projecten. Van een lijnorganisatie naar een projectorganisatie.

Risico’s

In het jaarverslag 2022 werd benoemd dat het Waterlands Archief een klein bedrijf is met een beperkte capaciteit voor bedrijfsvoering. In het afgelopen jaar is daarom onderzocht of bedrijfsvoering belegd kon worden bij de gemeente Waterland of de gemeente Purmerend. De uitkomst is dat het bestuur van het Waterlands Archief in juli 2024 heeft ingestemd met het voorstel Ondersteuning bedrijfsvoering Waterlands Archief van gemeente Purmerend. In dit voorstel blijven de bedrijfsvoeringstaken bij het Waterlands Archief, maar biedt de gemeente op inhuurbasis, ondersteuning bij P&O zaken en Planning en Control. Het voorstel moet nog verder uitgewerkt worden in een overeenkomst en een gewijzigde begroting waarover het bestuur in de najaarsvergadering een besluit kan nemen. Vooruitlopend op deze overeenkomst is ondersteuning ingezet. Er is gekozen voor dit scenario, omdat daarin een balans lijkt te zijn in efficiënte bedrijfsvoering en lage kosten. Of deze constructie voldoende versterking is voor de bedrijfsvoering van het Waterlands Archief zal op een zeker moment tussen betrokkenen besproken worden.

Privaatrechtelijke organisaties

1. Stadsverwarming Purmerend (SVP) Holding BV

Vestigingsplaats

Purmerend

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Algemene informatie

SVP Holding BV is het stadsverwarmingsbedrijf van de gemeente Purmerend. SVP (Stadsverwarming Purmerend) is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 2007. SVP voorziet bijna 28.000 klanten (ca. 28.700 aansluitingen) van warmte en warm water. Van alle gebouwen in Purmerend is ca. 75% aangesloten op het warmtenetwerk van SVP.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

SVP verzorgt warmte en warm water voor veel inwoners en bedrijven in Purmerend. SVP heeft op basis van artikel 2 van de Warmtewet de plicht warmtelevering in het verzorgingsgebied zeker te stellen, tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 100% van de aandelen SVP Holding BV.

Financiële gegevens

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de meerjarenraming 2022-2032 rekening houdende met de tussentijdse begrotingsbijstelling als gevolg van de problemen met de ketels. In het najaar 2023 zal de nieuwe MJR (2023-2033) de actualisatie bevatten van deze cijfers.

Balansdatum

31-12-2024

31-12-2023

Eigen Vermogen

€ 31.213.000

€ 28.364.000

Vreemd Vermogen

€ 100.240.000

€ 107.056.000

Begroot resultaat voor bestemming

€ 3.369.000

€ -

Dividend 2023

€ 700.000

€ -

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De huidige ontwikkelingen betreft o.a. het verder optimaliseren van de bestaande BioWarmteCentrale en het verbeteren van het warmtenet om een stabiele en betrouwbare warmtelevering voor de komende jaren te blijven verzorgen, verdere verduurzaming van de warmtebronnen o.a. doormiddel van andere bronnen zoals aardwarmte (geothermie) en warmte uit afval- en/of oppervlaktewater, de samenwerking met HVC voor Geothermie, de plaatsing van slimme meters en de bijbehorende ICT transitie, de leidingrenovatie en het vervolg Proeftuin Gasvrij.

Risico’s

SVP is actief in een dynamische omgeving die zowel door de wisselende marktomstandigheden als door veranderen overheidsbeleid wordt bepaald. De belangrijkste afhankelijkheden daarin zijn de inzet van de BWC en de staat van het warmtenet (van invloed op warmteverlies en warmteonderbrekingen). Daarnaast spelen de van toepassing zijnde Wet-en regelgeving, gasprijsontwikkeling, graaddagenontwikkeling (en de daaraan gerelateerde afzet) en de hoogte van de inflatie een belangrijke rol in de bedrijfsvoering van SVP.

De gemeentelijke deelneming in SVP staat voor € 38 miljoen op de balans. Daarnaast is het volledig vreemd vermogen van SVP uitgeleend danwel van een borgstelling voorzien. Kortom de gemeente heeft een grote financiële verwevenheid met de SVP.

2. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

’s-Gravenhage

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Algemene informatie

De Staat der Nederlanden, provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen zijn de deelnemers.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiëledienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 14.040 van de 55.690.720 aandelen (0,0252%) á € 2,50.

Algemene opmerking

De BNG publiceert geen prognoses. In onderstaande gegevens wordt uitgegaan van de handreiking van de BNG voor de verantwoording voor dit onderdeel, Deze cijfers grijpen terug op deze handreiking. De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken.

Financiële gegevens

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de vastgestelde jaarrekeningen 2021 en 2022.

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2021

Eigen Vermogen

€ 4.615 miljoen

€ 5.062 miljoen

Vreemd Vermogen

€ 107.459 miljoen

€ 143.995 miljoen

Resultaat na bestemming

€ 300 miljoen

€ 236 miljoen

Dividend

€ 35.100

€ 32.011

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

BNG Bank wil een relevante speler zijn in de financiering van Nederlandse decentrale overheden en in de sectoren wonen, zorg, onderwijs, energie en infrastructuur. Wat betreft langlopende kredietverlening wil de bank rendabel voorzien in meer dan de helft van de langlopende kredietvraag van deze klantengroepen. BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar een redelijk rendement. Dit rendement komt via dividend ten goede aan de aandeelhouders, uitsluitend overheden, en in het verlengde daarvan aan de samenleving.

Risico’s

Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 33.478. Dit is tevens het risicobedrag.

3. Huisvuilcentrale (HVC) NV

Vestigingsplaats

Alkmaar

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Algemene informatie

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie en levert deze aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. De kerntaken van HVC zijn grondstoffenmanagementen opwekking en levering van duurzame energie. Bovendien ondersteunt HVC haar aandeelhouders bij het in kaart brengen van maatregelen voor lokale verduurzaming. HVC is actief in Nederland en binnen Nederland de grootste niet-commerciële afvalinzamelaar. HVC heeft 51 aandeelhoudende gemeenten en 8 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

HVC is een publiek nutsbedrijf op het gebied van afval, energie en warmte. HVC zet in op de transitie van een restafvalverbrander in een grondstoffen-en duurzaam energiebedrijf.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 113 van de 3.347 gewone aandelen (3,38%).

Financiële gegevens

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de vastgestelde jaarrekeningen 2021 en 2022. Er vindt geen dividenduitkering plaats.

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2021

Eigen Vermogen

€ 196.243.000

€ 168.104.000

Vreemd Vermogen

€ 878.504.000

€ 845.514.000

Resultaat na bestemming

€ 28.139.000

€ 26.369.000

Dividend

n.v.t.

n.v.t.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

HVC is een belangrijke partij in het realiseren van lokale duurzaamheidsambities. Naast de afvalverwerking is HVC ook de kennispartner voor SVP waar het gaat om geothermie. 2023 staat in het teken van het realiseren van de uitbrediingsinvesteringen in warmtebronnen en de uitbreidingsinvesteringen in diverse warmtenetten. Er zal gestart worden met de bouw van de slobdroger. Investeringen die bijdragen aan de verdere verduurzaming. HVC zal blijven inzetten op de verdere verduurzaming van energie en het verlagen van de CO2-footprint door de uitrol van warmtebronnen, warmtenetten en zon- en windenergieprojecten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het terugwinnen van grondstoffen uit het ingezamelde afval bij onze aandeelhouders en de verdere uitrol van het recycle-tarief bij gemeenten. Deze investeringen worden gefinan­cierd vanuit de vrije kasstromen en aangetrokken (project)financiering.

Risico’s

HVC is een bedrijf met veel risico’s en heeft om die reden een uitgebreid risicomanagementsysteem. De belangrijkste risico’s zijn:

 • Continuïteitsproblemen door brand of machinebreuk;

 • Prijsdaling grondstoffen;

 • Wijziging brandbaarheid afval;

 • Afname verzekerbaarheid;

 • Financiële risico’s zoals rente- en liquiditeitsrisico’s.

4. Alliander

Vestigingsplaats

Arnhem

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap

Algemene informatie

Alliander is op 1 juli 2009 ontstaan bij de verkoop van Nuon. Het ontwikkelt en beheert energienetten. Via kabels en leidingen ontvangen ruim drie miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven elektriciteit, gas en warmte. Het bedrijf beheert meer dan 90.000 km elektriciteitsnet en 40.000 km gasnet.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.M.M. Rotgans

Programma

Overzicht algemene Dekkingsmiddelen

Openbaar belang

Energie voor iedereen betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

De gemeente heeft 372.370 aandelen van de 136.794.964 aandelen (0,27%).

Financiële gegevens

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de vastgestelde jaarrekeningen 2021 en 2022.

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2021

Eigen Vermogen

€ 4.570 miljoen

€ 4.470 miljoen

Vreemd Vermogen

€ 6.122 miljoen

€ 5.739 miljoen

Resultaat na bestemming

€ 198 miljoen

€ 242 miljoen

Dividend

€ 222.940

€ 275.205

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Als netbeheerder staat Alliander voor de opdracht om de capaciteit van het elektriciteitsnet op een groot aantal plekken te verdubbelen in 2030. Deze investeringen moeten worden voorgefinancierd. Dit gebeurt grotendeels met vreemd vermogen, maar ook aandeelhouders zijn gevraagd extra kapitaal te verstrekken.

Risico’s.

Alliander is een groot bedrijf. Het belang van het bedrijf voor de gemeente is groot. Risico’s waar het bedrijf mee te maken heeft zijn thans vooral gelegen in de klimaatverandering (transitie en fysieke risico’s). In 2021 is besloten tot deelname in een lening van € 600 miljoen die in 2028 volledig zal zijn omgezet in aandelenkapitaal.

5. V.O.F. De Beemster Compagnie

Vestigingsplaats

Middenbeemster

Rechtsvorm

Vennootschap Onder Firma (VOF)

Algemene informatie

VOF De Beemster Compagnie is opgericht in 2011 door de gemeente Beemster en Bouwfonds Ontwikkeling B.V. (thans BPD Ontwikkeling). Dit op basis van een verhouding van 50/50. De doelstelling is het produceren van bouw- en woonrijpe grond en het verkopen van bouwrijpe kavels. Dit gebeurt in de gebiedsontwikkelingen De Nieuwe Tuinderij te Zuidoostbeemster (ca. 530) en De Keyser te Middenbeemster (ca. 590)

Bestuurlijke vertegenwoordiger

P. Verkroost

Programma

Ruimtelijke Ontwikkeling

Openbaar belang

De Beemster Compagnie heeft als doel elk jaar in totaal circa 100 woningen op te leveren (conform Waterlands Wonen) in Middenbeemster en Zuidoostbeemster. Op basis van de samenwerkingsovereenkomst betreft dit enkel koopwoningen, maar de ruimte in het bestemmingsplan wordt thans ook benut om sociale huurwoningen te realiseren. Daarnaast wordt in De Keyser een school (IKC) gerealiseerd

Bestuurlijk belang

Vanuit de gemeente is er een wethouder als vennoot aanwezig die verantwoordelijk is voor de uitvoering vanuit de gemeentelijke zijde. Ook de andere eigenaar, BPD, heeft een vennoot. Minimaal tweemaal per jaar komen de vennoten bij elkaar en bespreken de voortgang in deze vennotenvergadering, inclusief het maken van keuzes indien hier aanleiding toe is.

Zeggenschap

De gemeente is voor 50% eigenaar van de VOF.

Financiële gegevens

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2021

Eigen Vermogen

€ 6.756.937

€ 6.585.414

Vreemd Vermogen

€ 405.532

€ 425.598

Resultaat

€ 171.523

€ 3.345.336

Deelnemersbijdrage/dividend

n.v.t

n.v.t

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De ontwikkelingen in De Keyser en met name De Nieuwe Tuinderij naderen hun voltooiing. In 2022 zijn de laatste vrije kavels van De Nieuwe Tuinderij Oost verkocht. De grondexploitatie De Nieuwe Tuinderij is daarmee uitontwikkeld en zal in 2023 gericht zijn op realisatie van de laatste kavels en de laatste werkzaamheden. De verwachting is dat de grondexploitatie per 1-1-2024 wordt gesloten.

In De Keyser wordt gewerkt aan de ontwikkeling en verkoop van de laatste deelgebieden: 6 en 7. Er is door bezwaarschriften tegen de realisatie van de school vertraging opgelopen in de realisatie. Ook de marktomstandigheden (hoge bouwkosten) maken dat de ontwikkeling minder snel gaat dan voorheen. In 2024 zal de invulling van deelgebied 6b starten met uitvoering van een woningprogramma in combinatie met de inpassing van een nieuwe school (IKC).

Risico’s

Er is geen risico waar het gaat om het doel van de samenwerkingsovereenkomst: een tenminste op nul sluitende grondexploitatie. Momenteel is het verwachte exploitatieresultaat voor de twee gebiedsexploitaties ruim positief. Wel wordt de huidige marktsituatie bemoeilijkt door de stijging van de bouwkosten en de rente. Tevens zullen de bezwaren die nu gemaakt zijn op de lopende omgevingsvergunningen invloed hebben op de fasering van de verkoop van gronden en zal dit extra kosten met zich meebrengen. Hier is in de grondexploitaties rekening mee gehouden. Er is nog geen dividenduitkering geweest zodat er op dit moment geen externe financiering nodig is. Mogelijk kan er in 2024 voor het eerst dividend worden uitgekeerd.

6. InWest Regio BV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Algemene informatie

In oktober 2021 is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Metropoolregio Amsterdam en de regio Noord-Holland Noord opgericht. Deze besloten vennootschap heeft als aandeelhouders de provincie Noord-Holland, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Noord-Hollandse gemeenten (waarvan een aantal hun deelname in de vorm van een gezamenlijk aandeelhouderschap doen).

De InWest Regio BV heeft op dit moment nog een 50% deelneming een BV waar het Rijk ook voor 50% in deelneemt. Deze gezamenlijke vennootschap stuurt een MKB-fonds aan. De InWest regio BV stuurt zelf ook een transitiefonds aan. De twee fondsen hebben ieder een eigen onafhankelijkinvesteringscomité.

Bestuurlijke vertegenwoordiger

Dhr. H.T.A. Hegger

Programma

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Openbaar belang

InWest Regio BV is opgericht met het oog op 3 kansen:

 • Invullen van de ontbrekende schakel in het landelijk nog niet dekkende netwerk van regionale ontwikkelings-maatschappijen en daardoor mee invulling en uitvoering kunnen geven aan rijksregelingen (onder andere momenteel de COVID-19 Overbruggingsleningen, REACT EU 2021 en verschillende regelingen i.h.k.v. de circulaire economie).

 • Inspelen op en ondersteunen van innovatief Midden en Klein Bedrijf (mkb) en versnellen van de grote transitieopgaven (energie- en circulair) door het bieden van kennis, menskracht en financiële middelen.

 • Aantrekken van herstelmiddelen na de coronacrisis vanuit Europese Unie, Rijk en Invest NL.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft stemrecht in de aandeelhoudersvergadering.

Zeggenschap

Uitgangspunt is dat deelnemende gemeenten tot een bedrag gelijk aan 1% van de gemeentebegroting over het jaar 2019 inleggen in de BV. Het begrotingstotaal in het jaar 2019 voor de gemeente Beemster bedroeg € 18.084.000 en voor de gemeente Purmerend € 239.851.000. De investering bedraagt derhalve € 2.579.935. Tot en met 31 december 2021 zijn de 2.580 aandelen van elk 1 euro groot volgestort (Beemster € 181 en Purmerend € 2.399). Gedurende 2022 en 2023 hebben kapitaalstorting plaatsgevonden ter grootte van elke keer € 257.935 (per keer 10% van het totaal toegezegd bedrag). Het resterende kapitaal (80%) wordt in tranches opgevraagd bij de aandeelhouders.

Financiële gegevens

De gepresenteerde cijfers zijn afkomstig uit de vastgestelde jaarrekeningen 2022. Er vindt geen dividenduitkering plaats.

Balansdatum

31-12-2022

31-12-2021

Eigen Vermogen

€ 18.271.978

Verlengd boekjaar.

Vreemd Vermogen

€ 6.315.526

Verlengd boekjaar

Resultaat na belastingen

-€ 1.594.635

Verlengd boekjaar

Deelnemersbijdrage/dividend

n.v.t

Verlengd boekjaar

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

InWest Regio B.V. is op 7 oktober 2021 opgericht en heeft een verlengd boekjaar. Met de oprichting van InWest Regio BV is er een einde gekomen aan het proces tot de vorming van een regionale ontwikkelingsmaatschappij in Noord-Holland. De vennootschap is vanaf 2022 gestart met de opgave om versneld uitvoering te geven aan de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Doel is maatregelen te nemen waarmee de economie gestimuleerd wordt om enerzijds banen te behouden en anderzijds nieuwe duurzame werkgelegenheid te creëren.

De aandeelhouders hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders een akkoord gegeven aan de Raad van Commissarissen en de directie om in 2023 middels een fusie van de beide vennootschappen te kunnen komen tot een fiscale eenheid voor de BTW. Voor de aandeelhouders verandert er in de deelname en de zeggenschap niets door deze wijziging.

Risico’s

De bij de beleidsvoornemens gemelde investeringen gaan gepaard met risico’s. Daar worden diverse maatregelen voor genomen. In de door de aandeelhouders vastgestelde investeringsregelementen worden de definitieve kaders voor de allocatie van middelen bepaald. Hierbij geldt het streven naar revolverendheid (100%) voor het mkb-fonds en, gelet op het risicoprofiel,nominale revolverendheid voor het Transitiefonds als ondergrens voor het investeringsregelement.