PDF Opties

Investeringsoverzicht

Dit overzicht bevat per programma de lopende, vervangings en voorgenomen investeringen.

De geactualiseerde investeringen en uitgaven zijn opgenomen in drie overzichten:

A. Lopende investeringen. De lopende investeringskredieten zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd), maar nog niet afgesloten. Voor de jaren 2024-2027 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

B. Vervangingsinvesteringen. Economische veroudering en slijtage aan bestaande objecten moeten tijdig worden aangepakt. Vervangingsinvesteringen houden de bestaande kwaliteit en functionaliteit van de kapitaalgoederen op peil. Hierbij valt te denken aan renovatie en restauratie, herbouw en levensduur verlengend groot onderhoud. Met de vaststelling van deze programmabegroting autoriseert u per programma het totaal van de middelen voor de vervangingsinvesteringen.

C. Voorgenomen investeringen. Voorgenomen investeringen zijn opgenomen in het investeringsplan, als onderdeel van de meerjarenprogrammabegroting. Door het vaststellen van de meerjarenprogrammabegroting geeft de raad toestemming tot verdere uitwerking van de investering, waarvoor nog een aparte raadsvoordracht wordt voorgelegd, alvorens er uitgaven gedaan mogen worden.

Naast prijsstijgingen is de onzekerheid rond levering van grondstoffen en (deel)producten groot. Voor de bouwmaterialen zien we dat nu al bij de beschikbaarheid van hout, maar ook voor staal wordt schaarste verwacht. Ook zien we dat de krapte op de arbeidsmarkt voor vaktechnisch personeel leidt tot hogere kosten en minder beschikbaarheid om projecten binnen de beoogde planperiode af te ronden. Daarnaast ontvangen we signalen dat bij aanbestedingen op dagprijzen wordt geoffreerd, omdat de leveranciers het risico van onzekere prijsstijgingen niet voor eigen rekening willen nemen maar bij de afnemers willen neerleggen. Met deze trend van kostenstijging en schaarste in de markt is er in de begroting rekening gehouden. Voor de kapitaalswerken (vastgoed, openbare ruimte en tractiemiddelen) houden we rekening met specifieke indices in onze uitgangspunten.

Bij kredieten voor grotere projecten zit de meerjarige indexatie al opgenomen in het investeringskrediet. De lijn is en blijft dat prijsstijgingen primair worden opgevangen in de post onvoorzien van het project en/of door aanpassingen in het programma. Wel hebben we nu vanaf 2024 een reservering gemaakt om een extra buffer te creëren als bijstelling binnen het programma echt niet mogelijk blijkt. Als bestaande kredieten toch verhoogd moeten worden dan is er (kapitaallast-)dekking aanwezig binnen de centrale stelpost LPO in het overzicht algemene dekkingsmiddelen.