PDF Opties

Het financieel resultaat

Algemeen

De indeling van de begroting kent verplicht een programmaplan en dit programmaplan kent weer een aantal verplichte onderdelen (artikel 8 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)):

  • De te realiseren programma's.

  • Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

  • Een overzicht van de kosten van overhead.

  • Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting

  • Het bedrag voor onvoorzien.

Het aantal 'te realiseren programma’s' en de indeling daarvan is vrij; dit mag op gemeentelijk niveau bepaald worden. De onderdelen van het programmaplan zijn voorgeschreven. Daarnaast is er een apart overzicht van de kosten van overhead in het programmaplan. De programma's zelf bevatten geen overhead, alleen de kosten van het primaire proces. Tenslotte geldt als indelingsvoorschrift voor de begroting dat alle mutaties op reserves onderdeel uitmaken van het resultaat van de begroting. Voor de mutaties op deze reserves gelden de volgende richtlijnen:

Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt het voordelige resultaat van de totale begroting toegevoegd of het nadelige resultaat van de totale begroting onttrokken. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming. Een deel van de algemene reserve wordt aangemerkt als weerstandsvermogen en dient in stand te blijven om risico's te kunnen opvangen. Groei van de algemene reserve is nodig om de investeringsuitgaven de komende jaren voor een deel met eigen vermogen te betalen en zo de financiële positie van de gemeente in balans te houden en waar mogelijk te verbeteren. Het door de raad vastgestelde gewenst niveau van solvabiliteit is 20%. Dit is in de jaarrekening 2022 voor het eerst bereikt, maar wel in het vooruitzicht van nog te plegen grote investeringen.

Bestemmingsreserves

Voor bestemmingsreserves geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel binnen een vastgestelde termijn. Aanwending in de begroting mag enkel binnen de door de raad vastgestelde kaders voor de betreffende reserve.

In het vervolg van dit onderdeel van de begroting wordt ingegaan op:

  • De samenstelling van het resultaat 2024.

  • Het meerjarig overzicht 2024-2027 van de saldi per programma.

  • De reeds in de programmabegroting verwerkte inzet van reserves (conform eerdere besluitvorming) en de voorgestelde keuzes.

Het totaal van de afzonderlijke programma's en het resultaat 2024

Resultaat in begrotingsjaar 2024

Programma (Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

PGR01 Publieksdiensten

-9.363

5.357

-4.006

PGR02 Samenleving

-170.028

36.516

-133.512

PGR03 Wonen

-996

130

-866

PGR04 Milieu

-16.308

17.779

1.471

PGR05 Bereikbaarheid

-5.729

4.014

-1.714

PGR06 Beheer openbare ruimte

-37.375

11.879

-25.496

PGR07 Ruimtelijke ordening

-27.116

22.606

-4.510

PGR08 Veiligheid

-11.977

1

-11.976

PGR09 Economie

-2.407

864

-1.543

PGR10 Bestuur & concern

-5.379

43

-5.336

Totaal programma

-286.677

99.189

-187.488

Algemene dekkingsmiddelen

-3.987

226.398

222.411

Overhead

-30.154

302

-29.852

Heffing VPB

0

0

0

Onvoorzien

-50

0

-50

Resultaat voor bestemming

-320.867

325.889

5.022

Resultaatbepaling via bestemmingsreserves

-1.164

1.126

-38

Resultaatbepaling via algemene reserve

-3.643

270

-3.373

Resultaat na bestemming

-325.675

327.285

1.610

Ontwikkeling van het meerjarig resultaat 2024-2027

Programma (Bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

PGR01 Publieksdiensten

-4.006

-3.930

-3.896

-3.978

PGR02 Samenleving

-133.512

-138.073

-140.901

-145.898

PGR03 Wonen

-866

-878

-893

-915

PGR04 Milieu

1.471

1.610

1.866

1.933

PGR05 Bereikbaarheid

-1.714

-1.726

-1.789

-2.288

PGR06 Beheer openbare ruimte

-25.496

-26.452

-27.882

-28.663

PGR07 Ruimtelijke ordening

-4.510

-3.888

-3.900

-3.983

PGR08 Veiligheid

-11.976

-12.151

-12.325

-12.513

PGR09 Economie

-1.543

-1.600

-1.255

-1.287

PGR10 Bestuur & concern

-5.336

-5.579

-5.530

-5.640

Resultaat Programma's

-187.488

-192.667

-196.504

-203.233

Algemene dekkingsmiddelen

222.411

231.651

230.758

235.870

Overhead

-29.852

-30.552

-31.002

-32.022

Heffing VPB

-0

-0

-0

-0

Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

5.022

8.381

3.202

566

Resultaat bepaling via bestemmingsreserves

-38

-705

110

-514

Resultaat bepaling via algemene reserve

-3.373

-5.643

-3.000

Resultaat na bestemming

1.610

2.033

312

52

Effect vrije ruimte a.g.v. begrotingsadvies VNG

-1.257

-1.639

-10.686

-12.763

Samenstelling van het resultaat naar afzonderlijke reserves

In onderstaand overzicht wordt het resultaat inclusief de mutaties op de reserves weergegeven. Het doel, de voeding en de mutaties op de afzonderlijke reserves zijn toegelicht in het onderdeel overige financiële overzichten en in de financiële toelichting per programma.

(bedragen x € 1.000)

Programma

2024

2025

2026

2027

Resultaat programma's (saldo baten/lasten)

1 t/m 10

-187.488

-192.667

-196.504

-203.233

Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)

222.411

231.651

230.758

235.870

Overhead (saldo baten/lasten)

-29.852

-30.552

-31.002

-32.022

Heffing VPB (saldo baten/lasten)

-0

-0

-0

-0

Onvoorzien (saldo baten/lasten)

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

5.022

8.381

3.202

566

Resultaatbepaling via bestemmingsreserves:

Onttrekking aan de reserve Woonvisie

3

264

233

202

188

Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid

4

46

-

-

-

Toevoeging aan de reserve Parkeren

5

-1.164

-1.145

-1.160

-908

Onttrekking reserve instandhouding openbare ruimte

6

-

-

482

-

Onttrekking aan de reserve Gronden

7

815

206

586

206

Mutaties bestemmingsreserves

-38

-705

110

-514

Resultaatbepaling via algemene reserve:

Onttrekking doorschuiven budget achterstandenbeleid RMC (besluit 1576600)

2

70

-

-

-

Onttrekking beheerbudget Wheermolen Oost /Overwhere Zuid (besluit 1532421)

6

200

-

-

-

Toevoeging frictieuitkering gemeentefonds

AD

-929

-929

-

-

Toevoeging bufferbudget (reservering tekort 2026)

AD

-2.000

-4.000

-3.000

-

Toevoeging versterking algemene reserve (cf. begroting 2016)

AD

-714

-714

-

-

Mutaties algemene reserve

-3.373

-5.643

-3.000

-

Resultaat na bestemming

1.610

2.033

312

52

Ontwikkeling algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve ontwikkelt zich eind 2027 in een saldo van ruim € 78,4 miljoen. In dit saldo zijn de voorgestelde keuzes verwerkt (2024-2027: € 5,5 miljoen). De mutaties op de algemene reserve zijn als volgt opgebouwd:

(bedragen in euro's maal € 1.000)

2024

2025

2026

2027

Saldo 1 januari (stand 2023 tem Voorjaarsnota 2023)

62.400

67.383

75.060

78.372

Versterking algemene reserve conform begroting 2016 (toevoeging)

714

714

-

-

Budgetoverheveling achterstandenbeleid RMC (onttrekking)

-70

-

-

-

Frictie uitkering gemeentefonds (toevoeging)

929

929

-

-

Overheveling beheerbudget Wheermolen Oost /Overwhere Zuid (onttrekking)

-200

-

-

-

Bufferbudget: reservering tekort 2026 (toevoeging)

2.000

4.000

3.000

-

Financieel/rekeningresultaat 2024 - 2027 (toevoeging)

1.610

2.033

312

52

Saldo 31 december

67.383

75.060

78.372

78.423

Per inwoner

712

786

813

807