PDF Opties

Het financieel resultaat

Algemeen

De indeling van de begroting kent verplicht een programmaplan en dit programmaplan kent weer een aantal verplichte onderdelen (artikel 8 Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)):

  • De te realiseren programma's.

  • Een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

  • Een overzicht van de kosten van overhead.

  • Het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting, en

  • Het bedrag voor onvoorzien.

Het aantal 'te realiseren programma’s' en de indeling daarvan is vrij; dit mag op gemeentelijk niveau bepaald worden. De onderdelen van het programmaplan zijn voorgeschreven. Daarnaast is er een apart overzicht van de kosten van overhead in het programmaplan, waarbij de programma's alleen de kosten bevatten die betrekking hebben op het primaire proces. Tenslotte geldt als indelingsvoorschrift voor de begroting dat alle mutaties op reserves onderdeel uitmaken van het resultaat van de begroting. Voor de mutaties op deze reserves gelden de volgende richtlijnen:

Algemene reserve

Aan de algemene reserve wordt het voordelige resultaat toegevoegd of het nadelige resultaat onttrokken. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming. Een deel van de algemene reserve wordt aangemerkt als weerstandsvermogen en dient in stand te blijven om risico's te kunnen opvangen. Groei van de algemene reserve is nodig om de uitgaven de komende jaren voor een deel met eigen vermogen te betalen en zo de financiële positie van de gemeente in balans te houden. En waar mogelijk te verbeteren tot minimaal het door de raad vastgestelde niveau van 20%.

Bestemmingsreserves

Voor bestemmingsreserves geldt dat deze worden ingesteld voor één specifiek doel binnen een vastgestelde termijn.

In het vervolg van dit onderdeel van de begroting wordt ingegaan op:

  • De samenstelling van het resultaat 2023.

  • Het meerjarig overzicht 2023-2026 van de saldi per programma.

  • De reeds in de programmabegroting verwerkte inzet van reserves, conform eerdere besluitvorming.

  • Overzicht van incidentele baten en lasten.

Het totaal van de afzonderlijke programma's en het resultaat 2023

Programma (Bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

PGR01 Publieksdiensten

-8.714

4.664

-4.050

PGR02 Samenleving

-156.628

32.714

-123.914

PGR03 Wonen

-506

130

-376

PGR04 Milieu

-16.493

15.991

-502

PGR05 Bereikbaarheid

-4.558

4.027

-531

PGR06 Beheer openbare ruimte

-30.197

11.019

-19.178

PGR07 Ruimtelijke ordening

-32.084

29.661

-2.422

PGR08 Veiligheid

-10.410

1

-10.409

PGR09 Economie

-1.663

621

-1.042

PGR10 Bestuur & concern

-4.864

1

-4.863

Totaal programma

-266.117

98.830

-167.287

Algemene dekkingsmiddelen

-5.160

210.994

205.834

Overhead

-26.959

225

-26.734

Heffing VPB

0

0

0

Onvoorzien

-50

0

-50

Resultaat voor bestemming

-298.286

310.050

11.763

Resultaatbepaling via bestemmingsreserves

-541

3.390

2.849

Resultaatbepaling via algemene reserve

-1.643

200

-1.443

Resultaat na bestemming: financieel/rekeningresultaat (voordelig)

-300.470

313.639

13.169

Ontwikkeling van het resultaat meerjarig 2023-2026

Programma (Bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

PGR01 Publieksdiensten

-4.050

-3.784

-3.642

-3.690

PGR02 Samenleving

-123.914

-124.838

-126.724

-128.498

PGR03 Wonen

-376

-363

-367

-371

PGR04 Milieu

-502

1.025

1.062

1.008

PGR05 Bereikbaarheid

-531

-1.010

-1.113

-1.070

PGR06 Beheer openbare ruimte

-19.178

-19.685

-20.734

-21.537

PGR07 Ruimtelijke ordening

-2.422

-2.232

-2.291

-2.322

PGR08 Veiligheid

-10.409

-10.593

-10.738

-10.896

PGR09 Economie

-1.042

-917

-938

-962

PGR10 Bestuur & concern

-4.863

-4.945

-5.191

-5.182

Resultaat Programma's

-167.287

-167.343

-170.676

-173.520

Algemene dekkingsmiddelen

205.834

209.374

216.039

202.453

Overhead

-26.734

-27.274

-27.911

-28.291

Heffing VPB

-0

-0

-0

-0

Onvoorzien

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

11.763

14.707

17.402

591

Resultaat bepaling via bestemmingsreserves

2.849

365

300

162

Resultaat bepaling via algemene reserve

-1.443

-1.443

-1.643

-714

Resultaat na bestemming: financieel/rekeningresultaat (voordelig)

13.169

13.629

16.058

40

In dit resultaat van de primitieve begroting is duidelijk de hogere begrotingsruimte 2023-2025 zichtbaar en de grote daling in 2026. Dit is zichtbaar in de daling van de algemene dekkingsmiddelen in 2026.

Samenstelling van het resultaat naar afzonderlijke reserves

In onderstaand overzicht wordt het resultaat inclusief de mutaties op de reserves weergegeven. Het doel, de voeding en de mutaties op de afzonderlijke reserves zijn toegelicht in het onderdeel overige financiële overzichten en in de financiële toelichting per programma.

(bedragen x € 1.000)

Programma

2023

2024

2025

2026

Resultaat programma's (saldo baten/lasten)

1 t/m 10

-167.287

-167.343

-170.676

-173.520

Algemene dekkingsmiddelen (saldo baten/lasten)

205.834

209.374

216.039

202.453

Overhead (saldo baten/lasten)

-26.734

-27.274

-27.911

-28.291

Heffing VPB (saldo baten/lasten)

-0

-0

-0

-0

Onvoorzien (saldo baten/lasten)

-50

-50

-50

-50

Resultaat voor bestemming

11.763

14.707

17.402

591

Resultaatbepaling via bestemmingsreserves:

Onttrekking aan de reserve Woonvisie

3

162

138

128

100

Onttrekking aan de reserve Duurzaamheid

4

1.461

-

-

-

Onttrekking aan de reserve Parkeren

5

390

72

17

-93

Onttrekking aan de reserve Gronden

7

836

155

154

154

Mutaties bestemmingsreserves

2.849

365

300

162

Resultaatbepaling via algemene reserve:

Onttrekking beheerbudget Wheermolen Oost /Overwhere Zuid (besluit 1532421)

6

200

200

-

-

Toevoeging frictie-uitkering gemeentefonds

AD

-929

-929

-929

-

Toevoeging versterking algemene reserve (cf. begroting 2016)

AD

-714

-714

-714

-714

Mutaties algemene reserve

-1.443

-1.443

-1.643

-714

Resultaat na bestemming: financieel/rekeningresultaat (voordelig)

13.169

13.629

16.058

40

Ontwikkeling algemene reserve

Het saldo van de algemene reserve ontwikkelt zich eind 2026 in een saldo van ruim € 92,2 miljoen. In dit saldo zijn de voorgestelde keuzes nog niet verwerkt (2023-2026: € 45,4 miljoen). De mutaties op de algemene reserve zijn als volgt opgebouwd:

(bedragen in euro's maal € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Saldo 1 januari (stand 2022 o.b.v. resultaat uit Kadernota 2023)

44.089

58.701

73.773

91.475

- Versterking algemene reserve (cf. Begroting 2016)

714

714

714

714

- Frictie uitkering gemeentefonds (tem 2025)

929

929

929

-

- Overheveling beheerbudget Wheermolen Oost /Overwhere Zuid (besluit 1532421)

-200

-200

-

-

Saldo algemene reserve onttrekkingen/toevoegingen

1.443

1.443

1.643

714

Saldo financieel resultaat primitieve begroting

13.169

13.629

16.058

40

Saldo 31 december

58.701

73.773

91.475

92.228

Per inwoner op basis van 92.784 inwoners

633

795

986

994

Incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Toelichting

Reserves1

Soort2

2023

2024

2025

2026

Wettelijk onderzoek flora en fauna

BR gronden

O

180

0

0

0

Voorzetting programma 2040

BR gronden

O

500

-

-

-

Versterking algemene reserve (rente)

Algemene reserve

T

714

714

714

714

Frictie uitkering gemeentefonds

Algemene reserve

T

929

929

929

-

Beheerbudget Wheermolen/Overwhere

Algemene reserve

O

200

200

-

-

Proeftuin aardgasvrij

BR duurzaamheid

O

1.983

-

-

-

Duurzaamheidsagenda

BR duurzaamheid

T

522

-

-

-

Incidentele toevoegingen aan de reserves

2.165

1.643

1.643

714

Incidentele onttrekkingen aan de reserves

2.863

200

-

-

Incidentele mutatie reserves

698

-1.443

-1.643

-714

1 BR = Bestemmingsreserve
2 O = Onttrekking (bate) en T = Toevoeging (last)

Overzicht structureel evenwicht

Het overzicht incidentele baten en lasten geeft inzicht in de mate waarin er sprake is van structureel evenwicht. De term structureel evenwicht houdt in dat de begroting voldoet aan bepaalde eisen. De belangrijkste daarvan is dat structurele lasten zijn gedekt door structurele baten. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele baten, waaronder onttrekkingen aan de reserves. Voor het begrip 'incidenteel' moet gedacht worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Voor alle jaren is er sprake van structureel evenwicht.

2023

2024

2025

2026

a. Saldo baten en lasten:

Geraamde baten (inclusief onttrekking reserve)

300.470

296.566

310.545

311.724

Geraamde lasten (inclusief toevoeging reserve)

313.639

310.195

326.603

311.763

Financieel resultaat, inclusief incidentele lasten en baten (a)

13.169

13.629

16.058

40

b. Incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

5.423

1.436

967

-

Totaal incidentele baten

1.109

1.109

929

-

Incidenteel saldo lasten en baten van alle programma's (b)

-4.314

-327

-37

-

Totaal incidentele toevoegingen

2.165

1.643

1.643

714

Totaal incidentele onttrekkingen

2.863

200

-

-

Incidenteel saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves (c)

698

-1.443

-1.643

-714

c. Structureel begrotingssaldo/resultaat:

Financieel resultaat inclusief incidentele baten en lasten (a)

13.169

13.629

16.058

40

Incidenteel resultaat (saldo c+b)

-3.616

-1.770

-1.681

-714

Structreel begrotingssaldo/resultaat, exclusief incidentele baten en lasten

16.785

15.399

17.739

754