PDF Opties

Taakvelden per programma

Taakveld

Lasten 2023

Baten 2023

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

0.2

Burgerzaken

-4.036

1.018

-4.049

1.019

-4.007

1.019

-4.064

1.019

0.61

OZB woningen

-489

66

-502

66

-516

66

-523

66

0.62

OZB niet-woningen

-262

50

-269

50

-277

50

-281

50

0.64

Belastingen overig

-50

17

-51

17

-52

17

-53

17

1.2

Openbare orde en veiligheid

-305

0

-314

0

-322

0

-331

0

8.3

Wonen en bouwen

-3.572

3.514

-3.370

3.620

-3.347

3.728

-3.430

3.840

PGR01 Publieksdiensten

-8.714

4.664

-8.555

4.771

-8.521

4.879

-8.681

4.991

3.4

Economische promotie

-96

0

-97

0

-99

0

-101

0

4.1

Openbaar basisonderwijs

-419

0

-423

0

-427

0

-427

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-6.741

197

-7.091

265

-8.010

265

-7.916

265

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.254

2.794

-5.300

2.794

-5.259

2.794

-5.308

2.794

5.1

Sportbeleid en activering

-5.291

756

-5.357

756

-5.432

756

-5.432

756

5.2

Sportaccommodaties

-2.613

1.166

-2.815

1.184

-2.871

1.184

-2.884

1.184

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-5.221

1.327

-5.353

1.327

-5.508

1.327

-5.583

1.327

5.4

Musea

-238

0

-244

0

-251

0

-257

0

5.5

Cultureel erfgoed

-167

0

-170

0

-171

0

-173

0

5.6

Media

-2.373

0

-2.431

0

-2.491

0

-2.551

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.163

50

-1.183

51

-1.185

51

-1.210

51

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-12.464

20

-12.704

21

-12.354

21

-12.642

21

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-4.661

0

-4.792

0

-4.928

0

-5.069

0

6.3

Inkomensregelingen

-33.027

23.218

-33.203

23.218

-33.389

23.218

-33.571

23.218

6.4

WSW en beschut werken

-9.062

0

-7.910

0

-7.906

0

-7.907

0

6.5

Arbeidsparticipatie

-762

95

-745

95

-726

95

-718

95

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO) *

-14.254

226

-14.580

227

-14.395

227

-14.637

227

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+ *

-11.275

1.192

-11.499

1.194

-11.727

1.194

-11.963

1.194

6.72

Maatwerkdienstverlening 18- *

-25.873

0

-25.979

0

-26.486

0

-26.842

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+ *

-9.063

1.672

-9.079

1.696

-9.137

1.720

-9.202

1.744

6.82

Geëscaleerde zorg 18- *

-2.771

0

-2.826

0

-2.883

0

-2.929

0

7.1

Volksgezondheid

-3.839

0

-3.881

0

-3.939

0

-4.053

0

PGR02 Samenleving

-156.628

32.714

-157.665

32.827

-159.575

32.851

-161.374

32.876

8.3

Wonen en bouwen

-506

130

-494

130

-497

130

-501

130

PGR03 Wonen

-506

130

-494

130

-497

130

-501

130

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

552

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

-886

0

-886

0

-886

0

-886

0

7.3

Afval

-11.458

15.975

-11.793

16.411

-12.086

16.803

-12.134

16.850

7.4

Milieubeheer

-4.701

16

-2.724

16

-2.785

16

-2.839

16

PGR04 Milieu

-16.493

15.991

-15.402

16.427

-15.757

16.819

-15.858

16.866

0.63

Parkeerbelasting

0

3.577

0

3.356

0

3.406

-1

3.457

2.1

Verkeer en vervoer

-1.847

2

-1.794

2

-1.941

2

-1.969

2

2.2

Parkeren

-2.502

448

-2.808

453

-2.820

462

-2.807

475

2.5

Openbaar vervoer

-209

0

-219

0

-223

0

-228

0

PGR05 Bereikbaarheid

-4.558

4.027

-4.822

3.812

-4.984

3.871

-5.005

3.935

1.2

Openbare orde en veiligheid

-549

9

-373

9

-377

10

-384

10

2.1

Verkeer en vervoer

-12.933

626

-13.456

640

-14.152

473

-14.873

476

3.4

Economische promotie

-8

0

-8

0

-8

0

-9

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-8.625

38

-8.799

39

-9.010

39

-9.077

40

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-240

0

-240

0

-241

0

-242

0

7.2

Riolering

-7.294

9.607

-7.398

9.744

-7.463

9.847

-7.466

9.850

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-549

740

-582

739

-590

739

-601

739

PGR06 Beheer openbare ruimte

-30.197

11.019

-30.857

11.172

-31.841

11.107

-32.651

11.114

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-1.577

1.503

-1.592

1.523

-1.621

1.524

-1.642

1.524

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-25.537

25.537

-14.808

14.808

-23.330

23.330

-19.890

19.890

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-454

408

-516

414

-565

414

-565

414

5.4

Musea

-128

0

-128

0

-128

0

-127

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.412

1.093

-1.511

1.203

-1.503

1.245

-1.483

1.243

8.1

Ruimte en leefomgeving

-681

0

-688

0

-695

0

-703

0

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-1.061

1.121

-1.025

1.085

0

60

0

60

8.3

Wonen en bouwen

-1.235

0

-1.010

12

-1.053

33

-1.040

0

PGR07 Ruimtelijke ordening

-32.084

29.661

-21.278

19.046

-28.896

26.605

-25.452

23.130

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-7.675

0

-7.802

0

-7.918

0

-8.030

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.735

1

-2.792

1

-2.821

1

-2.867

1

PGR08 Veiligheid

-10.410

1

-10.594

1

-10.739

1

-10.897

1

3.1

Economische ontwikkeling

-946

201

-812

201

-828

201

-844

201

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-74

0

-74

0

-74

0

-74

0

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-281

209

-284

211

-285

211

-288

211

3.4

Economische promotie

-206

211

-209

211

-211

211

-213

211

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-155

0

-160

0

-162

0

-165

0

PGR09 Economie

-1.663

621

-1.539

623

-1.561

623

-1.584

623

0.1

Bestuur

-3.768

1

-3.861

1

-3.957

1

-4.046

1

0.4

Overhead

-433

0

-436

0

-438

0

-441

0

5.4

Musea

-664

0

-649

0

-796

0

-695

0

PGR10 Bestuur & concern

-4.864

1

-4.946

1

-5.192

1

-5.182

1

0.5

Treasury

-818

2.549

-1.659

2.214

-1.928

2.109

-1.939

1.993

0.61

OZB woningen

-37

12.499

-39

12.914

-40

13.339

-41

13.773

0.62

OZB niet-woningen

-18

6.117

-19

6.269

-19

6.425

-20

6.583

0.64

Belastingen overig

-3

930

-3

930

-3

930

-3

930

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

188.742

0

197.072

0

206.148

0

194.103

0.8

Overige baten en lasten

-4.283

50

-8.462

50

-11.079

50

-13.083

50

3.4

Economische promotie

0

107

0

107

0

107

0

107

PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

-5.160

210.994

-10.182

219.556

-13.069

229.108

-15.087

217.540

0.4

Overhead

-26.959

225

-27.501

226

-28.138

226

-28.518

226

PGR12 Overhead

-26.959

225

-27.501

226

-28.138

226

-28.518

226

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-0

0

-0

0

-0

0

-0

0

PGR13 Vennootschapsbelasting

-0

0

-0

0

-0

0

-0

0

0.8

Overige baten en lasten

-50

0

-50

0

-50

0

-50

0

PGR14 Onvoorzien

-50

0

-50

0

-50

0

-50

0

0.10

Mutaties reserves

-15.353

3.590

-16.312

1.604

-17.785

384

-922

331

PGR15 Resultaat bestemming

-15.353

3.590

-16.312

1.604

-17.785

384

-922

331

Totaal programma's

-313.639

313.639

-310.195

310.195

-326.603

326.603

-311.763

311.763