PDF Opties

Taakvelden per programma

Taakveld

Lasten 2024

Baten 2024

Lasten 2025

Baten 2025

Lasten 2026

Baten 2026

Lasten 2027

Baten 2027

0.2

Burgerzaken

-4.826

1.713

-4.854

1.729

-5.014

1.927

-5.079

1.916

0.61

OZB woningen

-502

66

-516

66

-523

66

-531

66

0.62

OZB niet-woningen

-269

50

-277

50

-281

50

-285

50

0.64

Belastingen overig

-41

17

-42

17

-43

17

-44

17

1.2

Openbare orde en veiligheid

-320

0

-328

0

-337

0

-346

0

8.3

Wonen en bouwen

-3.405

3.512

-3.283

3.509

-3.366

3.609

-3.441

3.700

PGR01 Publieksdiensten

-9.363

5.357

-9.300

5.370

-9.564

5.668

-9.725

5.747

3.4

Economische promotie

-81

0

-40

0

-40

0

-41

0

4.2

Onderwijshuisvesting

-7.117

249

-7.587

262

-8.055

264

-9.577

266

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-5.344

3.086

-5.302

3.086

-5.343

3.086

-5.363

3.086

5.1

Sportbeleid en activering

-6.249

1.372

-6.384

1.372

-6.435

1.284

-6.056

750

5.2

Sportaccommodaties

-2.643

1.264

-3.549

1.283

-3.970

1.301

-4.402

1.320

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-5.522

1.327

-5.727

1.327

-5.716

1.327

-5.853

1.327

5.4

Musea

-254

0

-261

0

-267

0

-274

0

5.5

Cultureel erfgoed

-492

0

-478

0

-490

0

-504

0

5.6

Media

-2.527

0

-2.590

0

-2.655

0

-2.721

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.188

72

-1.289

72

-1.339

73

-1.495

74

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-9.701

473

-9.860

473

-9.901

384

-9.766

0

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

-15.788

21

-16.068

21

-16.523

22

-16.366

22

6.3

Inkomensregelingen

-34.590

24.981

-34.669

24.981

-34.838

24.981

-35.030

24.981

6.4

WSW en beschut werken

-9.681

0

-9.358

0

-9.322

0

-9.094

0

6.5

Arbeidsparticipatie

-779

95

-573

95

-564

95

-564

95

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-14.945

227

-16.121

327

-15.536

477

-16.213

627

6.71a

Huishoudelijke hulp (WMO)

-282

-312

-367

-382

6.71b

Begeleiding (WMO)

-7.305

0

-7.580

0

-7.848

0

-8.162

0

6.71c

Dagbesteding (WMO)

-4.198

0

-4.366

0

-4.540

0

-4.722

0

6.71d

Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-262

1.194

-267

1.194

-272

1.194

-275

1.194

6.72a

Jeugdzorg begeleiding

-567

-590

-613

-638

6.72b

Jeugdzorg behandeling

-0

-0

-0

-0

6.72c

Jeugdzorg dagbesteding

-22

-23

-24

-24

6.72d

Jeugdzorg zonder verblijf overig

-17.494

0

-18.194

0

-18.922

0

-19.679

0

6.73a

Pleegzorg

-1.215

0

-1.263

0

-1.314

0

-1.366

0

6.73b

Gezinsgericht

-1.426

-1.483

-1.542

-1.604

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

-3.774

-3.925

-4.082

-4.245

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

-388

0

-403

0

-420

0

-436

0

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

-636

0

-662

0

-688

0

-716

0

6.74c

Gesloten plaatsing

-187

-195

-203

-211

6.81a

Beschermd wonen (WMO)

-4.048

-4.046

-4.041

-4.135

6.81b

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-5.519

1.611

-5.576

1.633

-5.643

1.657

-5.732

1.662

6.82a

Jeugdbescherming

-1.658

-1.725

-1.794

-1.865

7.1

Volksgezondheid

-4.145

544

-4.275

544

-4.120

382

-3.790

0

PGR02 Samenleving

-170.028

36.516

-174.743

36.670

-177.428

36.526

-181.303

35.405

5.5

Cultureel erfgoed

-452

0

-457

0

-469

0

-483

0

8.3

Wonen en bouwen

-544

130

-551

130

-554

130

-563

130

PGR03 Wonen

-996

130

-1.008

130

-1.023

130

-1.045

130

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-46

0

0

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

-886

0

-886

0

-886

0

-886

0

7.3

Afval

-11.566

16.165

-11.838

16.541

-12.123

16.880

-12.407

17.284

7.4

Milieubeheer

-3.809

1.613

-3.824

1.616

-2.059

53

-2.075

17

PGR04 Milieu

-16.308

17.779

-16.547

18.157

-15.067

16.933

-15.367

17.301

0.63

Parkeerbelasting

-3

3.356

-3

3.406

-3

3.457

-7

3.457

2.1

Verkeer en vervoer

-2.330

14

-2.297

15

-2.362

15

-2.418

15

2.2

Parkeren

-2.887

604

-2.963

611

-3.002

619

-3.249

619

2.5

Openbaar vervoer

-510

41

-540

46

-559

46

-752

47

PGR05 Bereikbaarheid

-5.729

4.014

-5.804

4.078

-5.926

4.138

-6.427

4.139

1.2

Openbare orde en veiligheid

-326

9

-330

10

-336

10

-342

10

2.1

Verkeer en vervoer

-17.682

792

-18.269

627

-19.326

633

-20.679

642

3.4

Economische promotie

-8

0

-8

0

-9

0

-9

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-10.932

64

-11.172

64

-11.586

65

-11.073

66

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-236

0

-237

0

-237

0

-240

0

7.2

Riolering

-7.406

9.984

-8.266

10.880

-9.171

11.820

-10.180

12.880

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-784

1.029

-790

1.040

-799

1.055

-809

1.069

PGR06 Beheer openbare ruimte

-37.375

11.879

-39.072

12.620

-41.464

13.582

-43.330

14.667

0.1

Bestuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.334

1.395

-2.282

1.424

-2.286

1.445

-2.349

1.466

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.930

3.928

-9.261

9.259

-43.194

43.192

-7.006

7.004

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-1.011

455

-1.116

500

-1.309

673

-1.313

676

5.4

Musea

-72

0

-72

0

-72

0

-72

0

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-1.505

1.072

-1.571

1.184

-1.772

1.417

-1.756

1.430

8.1

Ruimte en leefomgeving

-1.049

0

-644

0

-655

0

-670

0

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-15.678

15.726

-23.905

23.953

-22.540

22.589

-7.582

7.630

8.3

Wonen en bouwen

-1.539

31

-1.402

45

-1.406

21

-1.480

39

PGR07 Ruimtelijke ordening

-27.116

22.606

-40.252

36.364

-73.235

69.336

-22.228

18.246

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-9.159

0

-9.322

18

-9.447

18

-9.586

18

1.2

Openbare orde en veiligheid

-2.818

1

-2.849

1

-2.897

1

-2.946

1

PGR08 Veiligheid

-11.977

1

-12.171

20

-12.344

19

-12.532

19

3.1

Economische ontwikkeling

-1.376

286

-1.428

286

-1.075

286

-1.103

286

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-592

365

-594

367

-599

369

-603

371

3.4

Economische promotie

-269

214

-274

217

-279

220

-285

223

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-170

0

-173

0

-176

0

-176

0

PGR09 Economie

-2.407

864

-2.469

869

-2.129

874

-2.166

880

0.1

Bestuur

-3.967

43

-4.044

45

-4.113

46

-4.178

46

0.4

Overhead

-618

0

-645

0

-673

0

-706

0

5.4

Musea

-795

0

-934

0

-789

0

-802

0

PGR10 Bestuur & concern

-5.379

43

-5.624

45

-5.576

46

-5.686

46

0.5

Treasury

-1.623

1.532

-3.063

2.125

-3.571

2.008

-3.994

2.002

0.61

OZB woningen

-41

13.643

-42

14.044

-43

14.454

-45

14.873

0.62

OZB niet-woningen

-20

6.633

-20

6.785

-21

6.940

-21

7.111

0.64

Belastingen overig

-3

837

-3

849

-3

862

-3

874

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

203.632

0

214.376

0

215.587

0

219.753

0.8

Overige baten en lasten

-2.300

50

-3.523

50

-5.577

50

-4.804

50

3.4

Economische promotie

0

71

0

72

0

73

0

74

PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

-3.987

226.398

-6.651

238.302

-9.215

239.973

-8.867

244.737

0.4

Overhead

-30.154

302

-30.861

310

-31.313

311

-32.334

312

PGR12 Overhead

-30.154

302

-30.861

310

-31.313

311

-32.334

312

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-0

0

-0

0

-0

0

-0

0

PGR13 Vennootschapsbelasting

-0

0

-0

0

-0

0

-0

0

0.8

Overige baten en lasten

-50

0

-50

0

-50

0

-50

0

PGR14 Onvoorzien

-50

0

-50

0

-50

0

-50

0

0.10

Mutaties reserves

-6.418

1.396

-8.821

440

-4.473

1.271

-960

394

PGR15 Resultaat bestemming

-6.418

1.396

-8.821

440

-4.473

1.271

-960

394

Totaal programma's

-327.285

327.285

-353.374

353.374

-388.806

388.806

-342.022

342.022