PDF Opties

Overzicht overhead

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV121 Overhead

Lasten

-27.398

-26.959

-28.685

-30.154

-30.861

-31.313

-32.334

BV121 Overhead

Baten

568

225

299

302

310

311

312

-26.829

-26.734

-28.386

-29.852

-30.552

-31.002

-32.022

Het saldo daalt met € 1.466.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 1.469.000 hogere lasten en € 3.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV121 Overhead

Lasten

Baten

Groei van de stad

Door indexering van de salarislasten en stijging van de formatie wegens groei van de stad (reeds eerder besloten) zorgt voor hogere lasten ten opzichte van 2023.

-1.248

Investeringen ICT

De komende jaren nemen de investeringen met betrekking tot ICT toe. Dit heeft hogere kapitaallasten tot gevolg.

-152

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-69

2

Totaal

-1.469

2

Toelichting overhead

De indirecte kosten (overhead) worden begroot en verantwoord in het overzicht overhead. Onder overhead verstaan wij het geheel van taken en activiteiten gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Globaal betreft het de kosten van bedrijfsvoering (huisvesting, facilitair, ICT, overig) en directie, maar ook de kosten van het management en het opleidingsbudget. Specifieke kosten binnen bedrijfsvoering die direct toe te rekenen zijn aan een product/programma vallen niet onder de overheadkosten en worden rechtstreeks toegerekend aan het desbetreffende product of de gebruiker. Het is toegestaan om overheadkosten toe te rekenen aan grondexploitaties, investeringen en projecten (particuliere initiatieven/anterieure overeenkomsten). Deze kosten worden in mindering gebracht op de overheadbegroting.

De overheadkosten zijn als volgt te specificeren:

  • Management: betreft de kosten van alle hiërarchische leidinggevenden (directie, teammanagers) en de managementondersteuning (stafbureaus, secretariaten).

  • Informatievoorziening: betreft onder andere de kosten van informatisering, automatisering, systeem- en netwerkbeheer, beveiliging en ICT-ontwikkelingen. Uitzondering hierop zijn de direct toerekenbare kosten van applicaties en software voor een specifieke taak. Deze worden begroot en verantwoord op het betreffende taakveld/programma.

  • Huisvesting en facilitair: betreft de kosten van het gemeentehuis.

  • Overige ondersteuning: betreft onder andere de kosten van de teams op het gebied van bestuursondersteuning, communicatie, juridische ondersteuning, financiën en personeelszaken voor zover ze niet direct aan een specifieke taak kunnen worden toegerekend. Tevens alle vormings- en opleidingskosten.

  • Verrekeningen: een gedeelte van de overheadkosten wordt doorbelast aan grondexploitaties, investeringen en projecten (dit is een minpost).

Percentage opslag overheadkosten 2024

Om de overheadopslag te bepalen voor de tariefberekening van het rioolrecht, de afvalstoffenheffing en overige leges wordt onderscheid gemaakt tussen de organisatieonderdelen gehuisvest in het gemeentehuis ('binnendienst') en onderdelen die gehuisvest zijn in De Koog ('buitendienst'). Voor de onderdelen in het gemeentehuis geldt dat deze duurdere huisvesting hebben inclusief vergader- en ICT-faciliteiten. In De Koog zijn aanzienlijk minder ingerichte werkplekken en vergaderfaciliteiten. Als uitgangspunt bij de berekening van het percentage worden de totale overheadkosten voor de buitendienst verminderd met 60% van de kosten huisvesting gemeentehuis en met 60% van de ICT-kosten. De uitkomst van dit saldo wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom van de primaire (lijn-)afdelingen. Voor de begroting 2024 komt dit percentage uit op 62% voor de binnendienst (2023: 66%) en 51% voor de buitendienst (2023: 53%). De daling van deze opslagpercentages in vergelijk tot 2023 wordt veroorzaakt door de uitwerking van de nieuwe CAO afspraken en de diverse formatie-uitbreidingen (groei van de stad). Dit leidt tot de verhoging van de loonsom van de primaire (lijn -) afdeling ten opzichte van de totale overheadslasten.
Het is toegestaan om overheadkosten toe te rekenen aan investeringen, grondexploitaties en projecten (particuliere initiatieven). Voor de toerekening van overheadkosten ten laste van investeringen, grondexploitaties en projecten wordt het percentage van 62% bovenop de interne loonkosten gehanteerd. De overheadopslag voor kosten inhuur externen is bepaald op de helft van dit percentage, 31%. Voor de toerekening van overhead aan de tarieven voor riool en afval is het percentage 51%.

Berekening percentage (bedragen x € 1.000)

Buitendienst

Binnendienst

Totale lasten overhead

-32.435

Totale lasten overhead

-32.435

Minus 60% kosten huisvesting gemeentehuis

1.149

Minus 60% kosten huisvesting gemeentehuis

0

Minus 60% kosten ICT

4.940

Minus 60% kosten ICT

0

Overheadkosten

-26.346

Overheadkosten

-32.435

Loonkosten primaire (lijn-) afdelingen

-51.957

Loonkosten primaire (lijn-) afdelingen

-51.957

Overhead in % van de loonkosten

51%

Overhead in % van de loonkosten

62%

Voorzieningen

Voorziening spaarverlof medewerkers

In 2024 wordt € 35.000 toegevoegd aan de voorziening.

Investeringen

Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

7.100

Vervangingsinvesteringen

1.319

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

8.419