PDF Opties

Overzicht overhead

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV121 Overhead

Lasten

-25.504

-26.106

-26.645

-26.959

-27.501

-28.138

-28.518

BV121 Overhead

Baten

786

225

225

225

226

226

226

-24.718

-25.881

-26.420

-26.734

-27.274

-27.911

-28.291

Het saldo daalt met € 314.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 314.000 hogere lasten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV121 Overhead

Lasten

Baten

Actualisatie doorbelasting salarissen

Door de actualisatie van de doorbelasting van de salarissen naar de producten stijgen de lasten vanaf 2023.

-28

Groei organisatie

De gemeente groeit, net als het personeelsbestand. Het stijgend aantal formatieplaatsen heeft hogere lasten tot gevolg binnen het overzicht overhead.

-354

Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

De Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE) is een wettelijke verplichting op het gebied van arbeidsomstandigheden. De gemeente zal deze in 2023 laten actualiseren.

-40

Zaaksysteem

Vanaf 2023 is er een besparing op het zaaksysteem. Deze besparing wordt verwerkt middels een verlaging van het budget in de begroting 2023.

142

Totaal

-280

Toelichting overhead

De indirecte kosten (overhead) worden begroot en verantwoord in het overzicht overhead. Onder overhead verstaan wij het geheel van taken en activiteiten gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Globaal betreft het de kosten van bedrijfsvoering (huisvesting, facilitair, ICT, overig) en directie, maar ook de kosten van het management en het opleidingsbudget. Specifieke kosten binnen bedrijfsvoering die direct toe te rekenen zijn aan een product/programma vallen niet onder de overheadkosten en worden rechtstreeks toegerekend aan het desbetreffende product of de gebruiker. Het is toegestaan om overheadkosten toe te rekenen aan grondexploitaties, investeringen en projecten (particuliere initiatieven/anterieure overeenkomsten). Deze kosten worden in mindering gebracht op de overheadbegroting.

De overheadkosten zijn als volgt te specificeren:

  • Management: betreft de kosten van alle hiërarchische leidinggevenden (directie, teammanagers) en de managementondersteuning (stafbureaus, secretariaten).

  • Informatievoorziening: betreft onder andere de kosten van informatisering, automatisering, systeem- en netwerkbeheer, beveiliging en ICT-ontwikkelingen. Uitzondering hierop zijn de direct toerekenbare kosten van applicaties en software voor een specifieke taak. Deze worden begroot en verantwoord op het betreffende taakveld/programma.

  • Huisvesting en facilitair: betreft de kosten van het stadhuis/gemeentehuis.

  • Overige ondersteuning: betreft onder andere de kosten van de teams op het gebied van bestuursondersteuning, communicatie, juridische ondersteuning, financiën en personeelszaken voor zover ze niet direct aan een specifieke taak kunnen worden toegerekend. Tevens alle vormings- en opleidingskosten.

  • Verrekeningen: een gedeelte van de overheadkosten wordt doorbelast aan grondexploitaties, investeringen en projecten (dit is een minpost).

Percentage opslag overheadkosten 2023

Om de overheadopslag te bepalen voor de tariefberekening van het rioolrecht, de afvalstoffenheffing en overige leges wordt onderscheid gemaakt tussen de organisatie-onderdelen gehuisvest in het stadhuis ('binnendienst') en onderdelen die gehuisvest zijn in De Koog ('buitendienst'). Voor de onderdelen in het stadhuis geldt dat deze duurdere huisvesting hebben inclusief vergader- en ICT-faciliteiten. In De Koog zijn aanzienlijk minder ingerichte werkplekken en vergaderfaciliteiten. Als uitgangspunt bij de berekening van het percentage worden de totale overheadkosten voor de buitendienst verminderd met 60% van de kosten huisvesting stadhuis en met 60% van de ICT-kosten. De uitkomst van dit saldo wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom van de primaire (lijn-)afdelingen. Voor de begroting 2023 komt dit percentage uit op 66% voor de binnendienst en 53% voor de buitendienst.
Het is toegestaan om overheadkosten toe te rekenen aan investeringen, grondexploitaties en projecten (particuliere initiatieven). Voor de toerekening van overheadkosten ten laste van investeringen, grondexploitaties en projecten wordt het percentage van 66% bovenop de interne loonkosten gehanteerd. De overheadopslag voor kosten inhuur externen is bepaald op de helft van dit percentage, 33%. Voor de toerekening van overhead aan de tarieven voor riool en afval is het percentage 53%.

Berekening percentage ( bedragen x € 1.000)

Buitendienst

Binnendienst

Totale lasten overhead

-29.026

Totale lasten overhead

-29.026

Minus 60% kosten huisvesting stadhuis

1.033

Minus 60% kosten huisvesting stadhuis

0

Minus 60% kosten ICT

4.344

Minus 60% kosten ICT

0

Overheadkosten

-23.649

Overheadkosten

-29.026

Loonkosten primaire (lijn-) afdelingen

-44.246

Loonkosten primaire (lijn-) afdelingen

-44.246

Overhead in % van de loonkosten

53%

Overhead in % van de loonkosten

66%

Marginaal overheadtarief bij uitbreiding of krimp van de organisatie

Bij de uitbreiding of krimp van de organisatie wordt een marginaal tarief toegerekend. Het marginaal tarief is ontstaan na de wijziging in het huisvestingsconcept. Het marginaal tarief (lees een bedrag per 1,0 fte) is ter dekking van variabele kosten zoals ICT (mobiele telefonie, tablet, licenties etc.) en ter dekking van overige kosten, zoals vorming en opleidingskosten.

Overheadtarief (in euro's)

2022

2023

2024

2025

2026

ICT

2.738

2.779

2.821

2.863

2.906

Overig

2.926

2.970

3.015

3.060

3.106

Totaal

5.664

5.749

5.836

5.923

6.012

Investeringen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

11.394

Vervangingsinvesteringen

1.075

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

12.469

Incidentele baten en lasten

Overhead

Begroot

2023

Begroot

2024

Begroot

2025

Begroot

2026

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

-40

-

-

-

Totaal

-40

-

-

-