PDF Opties

Overzicht incidentele baten en lasten

De gemeente moet volgens de Gemeentewet een overzicht van structureel en reëel evenwicht opnemen in de jaarrekening. In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn hier nadere regels over vastgelegd.

Zowel het BBV zelf, als in de notitie incidentele baten en lasten van de commissie BBV wordt duidelijk aangegeven dat in de begroting een limitatief overzicht van incidentele baten en lasten (met bijbehorende toelichting) opgenomen moet zijn. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig tot doel hebben.

Hieronder treft u een overzicht aan van de incidentele baten en lasten vanuit de programma's en vanuit de reserves. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • Purmerend voert structurele taken uit en raamt daarvoor structurele baten en lasten in de begroting. Omdat Purmerend structurele taken uitvoert, zijn structurele baten en lasten de regel. Incidentele baten en lasten zijn de uitzondering.

  • In principe zijn alle stortingen in en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard.

  • Het bestempelen van incidentele baten en lasten gebeurt door middel van een consequente gedragslijn.

  • Baten en lasten zijn structureel als deze voor onbepaalde tijd geraamd worden, er is geen einddatum bekend. Baten en lasten komen in aanmerking om als incidenteel aangemerkt te worden als deze voor bepaalde tijd geraamd worden, er is een onvoorwaardelijke einddatum bekend.

  • Na eliminatie van de incidentele baten en lasten ontstaat het structureel begrotingssaldo.

  • In de financiële verordening is voor incidentele baten en lasten een grensbedrag van € 100.000 opgenomen.

Overzicht incidentele baten en lasten programma's en reserves

A. Incidentele lasten en baten exploitatie (bedragen x € 1.000)

Programma (last is -/- en bate is +/+)

2024

2025

2026

2027

Kosten implementatie omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, communicatie, tijdelijke programmamanager)

01. Publiekdiensten

-100

-

-

-

Purmerend onder stoom

02. Samenleving

-

-90

-

-

Uitvoering motie monumentenbeleid en subsidie werelderfgoed

02. Samenleving

-60

Tijdelijke uitbreiding Ondernemersloket

02. Samenleving

-85

-44

-

-

Transitie lokale jeugdzorg

02. Samenleving

-615

-615

-615

-

Sloopkosten, tijdelijke huisvesting basisscholen Mercuriusweg 2, Reigersbek 2-4, Delftland 2 en Pinksterbloem 67

02. Samenleving

-147

-87

-145

-311

Inhuur expertise RMC

02. Samenleving

-70

-

-

-

Toegankelijkheid volksgezondheid onderzoek

02. Samenleving

-83

-43

GALA gelden uitgaven

02. Samenleving

-1.639

-1.639

-1.299

-

GALA gelden brede doeluitkering

02. Samenleving

1.639

1.639

1.299

-

Actualisatie tijdelijke woningen

02. Samenleving

-264

-233

-202

-188

Maatschappelijke begeleiding: inburgering

02. Samenleving

-186

-

-

-

Duurzaamheidsagenda: subsidies en inhuur

04. Milieu

-296

-250

-

-

Uitgaven landelijke duurzaamheidsmiddelen

04. Milieu

-1.548

-1.563

-

Brede doeluitkering duurzaamheid

04. Milieu

1.548

1.563

-

-

Mobiliteitsplan Beatrixplein

05. Bereikbaarheid

-

-

-

-277

Bijdrage saldo product parkeren voor aanloopverliezen parkeergarages

05. Bereikbaarheid

1.164

1.145

1.160

1.185

Onderzoek verkeersveiligheid schoolroutes

05. Bereikbaarheid

-75

-

-

-

Revitalisering Overwhere-Zuid

06. Beheer openbare ruimte

-

-

-482

-

Incidenteel onderhoudsbudget wegen,bomen en groen

06. Beheer openbare ruimte

-867

-345

-

-

Herinrichting Overwhere Zuid en Wheermolen Oost (beheerbudget)

06. Beheer openbare ruimte

-200

-200

-

-

Wettelijk ecologisch onderzoek op het gebied van flora en fauna

06. Beheer openbare ruimte

-

-

-380

-

Visievoorbereiding Parkenplan

07. Ruimtelijke ordening

-150

-

-

-

Uitgaven i.v.m. aankopen /Jaagweg 16/Nieuwstraat 107-107A

07. Ruimtelijke ordening

-56

-56

-56

-56

Voorzetting programma 2040

07. Ruimtelijke ordening

-150

-150

-150

-150

Uitvoeringsbudget visie de Koog

07. Ruimtelijke ordening

-600

-

-

-

Budget Binnenstad: aankleding Publieke ruimte

10. Economie

-375

-375

-

-

Onderzoek algortimeregister

Overzicht Overhead

-60

-

-

-

Frictie uitkering gemeentefonds (tem 2025)

Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

929

929

-

-

Saldo aan incidentele baten en lasten van alle programma's

-2.346

-414

-870

203

B. Incidentele baten en lasten reserves (bedragen x € 1.000)

Reserves (last is -/- en bate is +/+)

2024

2025

2026

2027

Wettelijk ecologisch onderzoek op het gebied van flora en fauna

Bestemmingsreserve gronden (onttrekking)

-

-

380

-

Uitgaven i.v.m. aankoop Jaagweg 16 / Nieuwstraat 107-107A

Bestemmingsreserve gronden (onttrekking)

56

56

56

56

Voorzetting programma 2040 (Placemaking/branding)

Bestemmingsreserve gronden (onttrekking)

150

150

150

150

Uitvoeringsbudget visie de Koog

Bestemmingsreserve gronden (onttrekking)

600

-

-

-

Bijdrage onrendabele top parkeergarages

Bestemmingsreserve parkeren (toevoeging)

-1.164

-1.145

-1.160

-908

Bufferbudget ravijnjaar 2026

Algemene reserve (toevoeging)

-2.000

-4.000

-3.000

-

Versterking algemene reserve (voordeel rente)

Algemene reserve (toevoeging)

-714

-714

-

-

Frictie uitkering gemeentefonds (tem 2025)

Algemene reserve (toevoeging)

-929

-929

-

-

Budget achterstandenbeleid RMC

Algemene reserve (onttrekking)

70

-

-

-

Beheerbudget Wheermolen Oost

Algemene reserve (onttrekking)

200

200

-

-

Revitalisering Overwhere-Zuid

Bestemmingsreserve IBOR (onttrekking)

-

-

482

-

Actualisatie business case tijdelijke woningen

Bestemmingsreserve woonvisie (onttrekking)

264

233

202

188

Duurzaamheidssubsidies

Bestemmingsreserve duurzaamheid (onttrekking)

46

-

-

-

Saldo aan incidentele baten en lasten vanuit de reserves

-3.421

-6.149

-2.890

-514

Structureel resultaat/evenwicht

Als in het betreffende begrotingsjaar structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Incidentele lasten mogen gedekt worden door zowel structurele als door incidentele baten. Reëel evenwicht houdt in dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar moeten zijn

De mutaties in 2024 zijn beoordeeld op bovenstaande uitgangspunten. Voor 2024 is het structureel resultaat bijna € 1,6 miljoen positief aangezien de structurele lasten (€ 325,7 miljoen) worden gedekt door (hogere) structurele baten (€ 327,3 miljoen).

2024

2025

2026

2027

a. Saldo baten en lasten:

Geraamde baten (inclusief onttrekking reserves)

327.285

353.374

388.806

342.022

Geraamde lasten (inclusief toevoeging reserves)

325.675

351.341

388.494

341.971

Financieel resultaat, inclusief incidentele baten en lasten (a)

1.610

2.033

312

52

b. Incidentele baten en lasten:

Totaal incidentele lasten

7.626

5.690

3.329

982

Totaal incidentele baten

5.280

5.276

2.459

1.185

Incidenteel saldo lasten en baten van alle programma's en overzichten (b)

-2.346

-414

-870

203

c. Incidentele baten en en lasten reserves:

Totaal incidentele toevoegingen

4.807

6.788

4.160

908

Totaal incidentele onttrekkingen

1.386

639

1.270

394

Incidentele saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves (c)

-3.421

-6.149

-2.890

-514

d. Structureel begrotingssaldo/resultaat:

Financieel resultaat inclusief incidentele baten en lasten (a)

1.610

2.033

312

52

Incidenteel resultaat (d = saldo c +b)

-5.767

-6.563

-3.760

-514

Structureel resultaat (begrotingssaldo), exclusief incidentele baten en lasten (d)

7.378

8.596

4.072

363