PDF Opties

Amendementen en moties

De gemeenteraad heeft de programmabegroting 2023-2026 vastgesteld op 3 november 2022. Het opstellen van de programmabegroting voor de komende jaren was dit keer minder gemakkelijk, omdat er vanuit het Rijk geen duidelijkheid is gegeven hoe om te gaan met de terugval van middelen in 2026. Gemeenten moeten zelf een keuze maken hoe hier mee om te gaan. De gemeente vindt het in deze tijd van grote dynamiek en onzekerheid belangrijk om koers te houden op belangrijke opgaven, zoals het investeren in wonen, in de openbare ruimte en in de voorzieningen voor inwoners. In de begroting wordt voor de komende jaren eveneens rekening gehouden met extra geld voor een buitenzwembad, het parkenplan, het fietsnetwerk en het integraal huisvestingsplan voor onderwijs.

Tijdens de behandeling van de begroting zijn er een 12-tal moties (10) en amendementen ingediend (2). Hierbij zijn vier moties overgenomen. Deze worden hieronder toegelicht.

Aangenomen moties

Motie 2.1 Onderzoek aanpak eenzaamheid onder jongeren
Het tegengaan van eenzaamheid staat in de begroting als speerpunt opgenomen. De werkgroep van de gemeente die zich hier mee bezig houdt, is vooral vertegenwoordigd door oudere inwoners. Het gevoel van eenzaamheid speelt echter onder alle leeftijdsgroepen, zeker ook onder jongeren. Het college gaat onderzoeken hoe de eenzaamheid onder jongeren binnen de gemeente het beste is tegen te gaan en gaat hiermee aan de slag vanuit een breder perspectief en ongeacht de leeftijd. De gemeente wil eenzaamheid tegengaan en voorkomen door het eigen netwerk te versterken via jongerenwerk, buurtsportcoaches en initiatieven als EigenPlan, EigenKracht, HomeStart en Evean Thuisbegeleiding. De komende tijd verkent de gemeente wat eventueel extra nodig is.

Motie 2.5 Energiekosten
De afgelopen maanden zijn de energiekosten enorm gestegen. De (sport)verenigingen en maatschappelijke en culturele instellingen ontvangen vanuit de landelijke overheid geen financiële steun voor deze extra kosten, tenzij ze binnen de bandbreedte van de regeling Tegemoetkoming Energiekosten vallen. Het college gaat daarom samen met (sport)verenigingen, SPURD, de Sportraad, maatschappelijke en culturele instellingen onderzoeken op welke manier de (sport)verenigingen en instellingen in Purmerend de winter door geholpen kunnen worden. Het college zal binnen een redelijke termijn een voorstel met bijbehorende financiële gevolgen voorleggen aan de gemeenteraad.

Motie 4.1 Budget isolatie bestaande woningen
In de Duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een jaarlijks bedrag opgenomen voor het isoleren van bestaande woningen van € 200.000. Als gevolg van corona is dit budget nauwelijks gebruikt en is dit doorgeschoven naar 2022 en 2023. Het budget is gebruikt om bekendheid te geven aan de besparingsmogelijkheden en de isolatie. Veel eigenaren van woningen hebben hun woning echter nog niet beter geïsoleerd, terwijl dit de grootste bijdrage kan leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot, het verhogen van het wooncomfort en het verlagen van de energierekening. Vanaf 2023 is het budget niet meer opgenomen in de begroting. Om aan te geven welk budget structureel nodig is om de ambitie voor het beter isoleren van de woningvoorraad mogelijk te maken, komt het college in 2023 met een nieuwe nota duurzaamheidsbeleid, met daarin de ambities, een agenda en raming van activiteiten en benodigde budgetten.

Motie 5.1 Integraal beeld verkeersveiligheid en bereikbaarheid scholen
Het belang van verkeersveiligheid was altijd al groot en dit geldt zeker (op schoolroutes) in een gemeente die groeit en drukker wordt. De signalen en meldingen van bewoners over de verkeersveiligheid en bereikbaarheid rondom scholen en scholenvoorzieningen zijn op dit moment nog niet voor alle scholen in Purmerend in kaart gebracht. Om verkeersveiligheidsmaatregelen te kunnen nemen, is een goed beeld van de schoolroutes nodig. Het college neemt het onderzoek mee in een grootschalig onderzoek in 2023 naar de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de 31 basisscholen en 9 middelbare scholen in Purmerend. Op basis daarvan worden in de loop van het jaar de maatregelen in beeld gebracht en aan de raad voorgesteld.