PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Vergunningverlening

We houden toezicht op verleende vergunningen voor een prettige leefbare en veilige leefomgeving en proberen te beperken van overlast.

 • Het onttrekken, samenvoegen of omzetten van woonruimte toetsen we aan de Huisvestingsverordening.

 • De processen m.b.t. vergunningverlening op de nieuwe wetgeving aanpassen. Vergunningaanvragen worden kwalitatief getoetst en tijdig afgehandeld conform de eisen en de geest van de Omgevingswet.

 • Het in 2021 aangeschafte workflowsysteem (RX Mission) verder gereedmaken voor de productiefase in 2023*.

Omgevingsplan

Voldoen aan de eisen uit de Omgevingswet en stapsgewijs toewerken naar het definitieve omgevingsplan voor Purmerend.

 • Vaststellen eerste omgevingsplanwijziging voor deelgebied Wheermolen-Oost* Omgevingsplanwijzigingen voorbereiden richting het gemeentedekkende omgevingsplan in 2030.

 • Tijdens de transitieperiode richting het gemeentedekkende omgevingsplan regisseren we daar waar nodig omgevingsplanwijzigingen*.

 • De in 2021 aangeschafte plansoftware RxBase voor het wijzigen en publiceren van het omgevingsplan verder gereedmaken voor de productiefase in 2023.

Omgevingswet Algemeen

Samen met initiatiefnemers en bewoners vormgeven aan de Purmerendse invulling van de Omgevingswet.

 • Gebruiken van de uitgangspunten voor het participatiebeleid bij (gemeentelijke) initiatieven en ontwikkelingen vanuit de samenleving.

 • Evaluatie van de werkwijze in het kader van de Omgevingswet (adviesrecht, delegatiebesluit en nota van uitgangspunten Purmerendse Participatie) *

 • Constante monitoring van de nieuwe werkwijze en het werken met de Omgevingswet en bijsturen indien nodig.

* = deze activiteiten zijn afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle voorbereidingen lopen door.

Burgerzaken, Document-/informatiebeheer en Klantcontactcentrum

Toename gebruiksgemak, professionalisering van het team en verbetering van de dienstverlening voor burgers.

 • We streven er bij team Burgerzaken naar dat er meer digitaal wordt afgenomen, waar dit makkelijk/mogelijk is voor de burger. Burgerzaken heeft reeds een aantal E-diensten en we gaan die komende jaren verder uitbreiden.

 • Verder ontwikkelen team Burgerzaken. Onderzoeken wat verdere digitalisering voor effect heeft op het werk van het team. Gaat het veranderen, wordt het werk meer of minder etc. Wat betekent dit voor het team? Inzetten op opleiding en verandering van taken waar nodig.

 • Inzetten van ‘de klantreis’ om voor bepaalde (digitale) producten te onderzoeken of deze op de juiste manier worden ingezet/uitgevoerd, dan wel waar eventuele verbeterpunten liggen.

 • Informatie uit eigen beweging openbaar en digitaal toegankelijk maken, in ieder geval voor beleid en op termijn (binnen 8 jaar) voor 11 categorieën informatie. Dit is een actiepunt behorend bij de uitvoering van de Wet open overheid.

 • Voortgang digitaliseren onder andere door het inrichten van een organisatiebrede scanstraat. Informatie wordt makkelijker toegankelijk.

 • Ontwikkeling van het team KCC in professionele dienstverlening. De toenemende complexiteit van vragen en verzoeken van inwoners professioneel en optimaal dienstverlenend het hoofd bieden.

 • Informatie-uitwisseling tussen KCC en alle andere teams intensiveren. Inwoner zoveel mogelijk adequaat antwoorden zonder doorverbinden/terugbelverzoek.

 • In 2022 toetsen we de nieuwe website purmerend.nl op toegankelijkheid, om te bepalen of de gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Dat doen we via een quick scan gevolgd door een complete audit. Vervolgens gebruiken we de resultaten om de digitale omgeving toegankelijker te maken.

 • De basis van purmerend.nl was op de fusiedatum gereed. In 2022/2023 worden diverse losse projectwebsites overgebracht onder de hoofdwebsite purmerend.nl. Verhoging efficiency en vindbaarheid.

 • Investeren in schrijftrainingen Duidelijke Taal. Teksten begrijpelijker en toegankelijker maken.

Belangrijk om te weten

Omgevingswet

Purmerend heeft ervoor gekozen om te voldoen aan de minimale acties voor implementatie zoals geformuleerd door de VNG, zodat we op tijd klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet. Alle acties daarvoor zijn gestart of in voorbereiding. Tegelijkertijd gebruiken we de ruimte die de Omgevingswet biedt voor een Purmerendse invulling. Uitdaging is om deze grote stelselherziening op een goed voorbereide manier te managen, actuele ontwikkelingen niet onnodig te (laten) stagneren en de dienstverlening te continueren. Het implementeren van de Omgevingswet is een proces dat niet stopt na inwerkingtreding en zal de komende jaren doorlopen. We zorgen dat we klaar zijn wanneer de wet van kracht wordt. Jaarlijks zal bij de Kadernota de benodigde dekking aangevraagd worden voor het daaropvolgende jaar. Het omgevingsplan is opgenomen in paragraaf ‘Weerstandvermogen en risicobeheersing’ van deze begroting.

Omgevingsvergunningen

De Omgevingswet vraagt voor vergunningaanvragen een nieuwe manier van werken. Als de wet van kracht wordt is de standaardtermijn voor vergunningen (ook de complexe) acht weken. In 2023 werken we verder aan het uitvoeren en aanpassen van de nieuwe werkprocessen m.b.t. vergunningverlening. We werken met de Omgevings- en programmeertafel waar we integraal tijdens het vooroverleg initiatieven bespreken met relevante vakdisciplines. Verder ondersteunen we initiatiefnemers met participatie bij vergunningaanvragen met een handreiking en advies. Met inwerkingtreding wordt ook het besluit over het adviesrecht van de raad van kracht. Vanaf dat moment gaan sommige (complexe) aanvragen die afwijken van het Omgevingsplan (BOPA) voor een advies richting de raad. Dit jaar wordt een werkproces opgesteld die we in 2023 verder uitvoeren.

Omgevingsplan

Met inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat van rechtswege het tijdelijk omgevingsplan. In 2023 wordt het eerste omgevingsplan voor de gemeente Purmerend voorgelegd aan de gemeenteraad voor het deelgebied Wheermolen-Oost. Tot 2030 loopt de transitieperiode om het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs naar eigen inzicht om te vormen richting het definitieve omgevingsplan. Dat doen we door het eerste ‘deel’ van het omgevingsplan voor Wheermolen-Oost constant te wijzigen en aan te vullen met nieuwe gebieden. We stellen daarvoor dit jaar een plan van aanpak (de zogenaamde transitiestrategie) op. In 2023 oefenen we met de door de gemeenteraad genomen besluiten over het adviesrecht en uitgangspunten voor participatie bij vergunningaanvragen om in 2024 te kunnen evalueren.

Wet Open Overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden ter vervanging van de Wet openbaarheid van bestuur. De Woo markeert een nieuwe fase voor de transparantie van de overheid: digitale informatie die op orde, openbaar en vindbaar is. Openbaar, omdat de samenleving het recht heeft op onze informatie. Op orde, omdat onze documenten goed opgeslagen en gearchiveerd moeten zijn, zodat we dit op de juiste manier naar buiten kunnen brengen. En vindbaar, zodat de informatie díe we openbaar maken, toegankelijk en goed te vinden is door inwoners en geïnteresseerden.

Digitale dienstverlening: Informatievoorziening en digitaal documentbeheer op orde.

Inwoners en ondernemers willen in toenemende mate op digitale wijze zaken doen met de gemeente of informatie digitaal ontvangen. Dit stelt eisen aan de wijze waarop we data en informatie opslaan; immers informatie die van blijvende waarde is moet duurzaam digitaal worden bewaard en voor de inwoners in een verre toekomst ontsloten kunnen worden. Het komt erop aan hoe we aan de voorkant werkprocessen kunnen inrichten en automatiseren (archiving by design) en of de applicaties voldoen aan de eisen van duurzame toegankelijkheid. In 2023 gaan we door met digitaliseren van o.a. bouwdossiers en werken we alleen nog maar vanuit een digitaal origineel. Dat levert een belangrijke bijdrage aan wat de wet open overheid, de wet digitale toegankelijkheid en de Omgevingswet voor burgers beoogt: pro-actief beleid op openbare digitale toegankelijkheid van informatie voor onze burgers.

Digitale toegankelijkheid purmerend.nl

Een grote groep mensen heeft een beperking. Denk daarbij aan mensen die blind of slechtziend zijn of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd. Bij de gemeente Purmerend willen we dat iedereen dezelfde (digitale) informatie tot zich kan nemen. Een beperking zou hierbij geen belemmering moeten zijn. Daarom committeert de gemeente Purmerend zich aan de digitale toegankelijkheidsnorm WCAG 2.1 AA. Dit vraagt een andere manier van denken én werken.

Eind 2021 is de nieuwe website purmerend.nl live gegaan in de nieuw ontwikkelde huisstijl. De nieuwe huisstijl voldoet aan de toegankelijkheidseisen: juiste lettertype, regelafstand en (kleur)contrast en de website is gebouwd volgens de WCAG 2.1 AA. We voer(d)en gesprekken met ervaringsdeskundigen over het ontwerp en de werking van de website.

Duurzaamheid

Met ingang van 1 januari 2021 gelden voor nieuwbouw strengere energieprestatie-eisen.

Wet elektronische publicaties

De verplichting voor bestuursorganen om voorgenomen besluiten digitaal ter inzage te leggen, uit de Wet elektronische publicaties, is voorlopig uitgesteld. Dat geeft bestuursorganen gelegenheid om meer ervaring hiermee op te doen. Naar verwachting geldt de verplichting per 1 januari 2023.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Het wetsvoorstel voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is aangenomen. Het doel van de aanpak is om de juistheid van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren. We gaan onderzoeken hoe wij deze aanpak op de afdeling kunnen integreren. Daarbij zijn de samenwerkingsverbanden en gegevensuitwisselingen binnen en buiten de gemeente zeer belangrijk, en ook de vastlegging hiervan.

Verkiezingen

De komende 5 jaren, vanaf 2023, is er elk jaar een verkiezing, waarbij de kans bestaat dat dit meerdaagse verkiezingen zullen worden.