PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV011 Publieksdienstverlening

Lasten

-8.125

-7.843

-7.690

-8.714

-8.555

-8.521

-8.681

BV011 Publieksdienstverlening

Baten

6.860

4.347

4.092

4.664

4.771

4.879

4.991

-1.265

-3.496

-3.598

-4.050

-3.784

-3.642

-3.690

Het saldo daalt met € 452.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 1.024.000 hogere lasten en € 572.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV011 Publieksdienstverlening

Lasten

Baten

Aanpassing kosten invoering Omgevingswet

In 2023 treedt de omgevingswet in werking. Dit vereist een hele andere manier van werken. Ter voorbereiding hierop zijn de gemeentelijke taken in het kader van de Omgevingswet herschikt en kosten verhoogd om dit in goede banen te leiden. Ook worden bepaalde vergunningen niet meer via anterieure overeenkomsten (geraamd als taakstelling) gedaan maar via de leges. Hierdoor stijgen de lasten ook.

-537

Leges WABO toestemming bouwen

Om vanaf 2023 kostendekkend te zijn is de legesraming 2023 verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door extra kosten vanwege de invoering van de Omgevingswet. De kostendekkendheid 2023 is berekend in samenwerking met adviesbureau Senze.

589

Tijdelijke capaciteit Burgerzaken

Binnen team Burgerzaken vinden de komende jaren diverse personele mutaties plaats. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen, is er in 2023 en 2024 extra budget voor de inhuur van tijdelijke krachten.

-120

Verkiezingen

In 2022 hebben er in de gemeente Purmerend geen verkiezingen plaatsgevonden. In 2023 vinden er weer verkiezingen plaats (provinciale Staten en waterschappen) en is hiervoor budget gereserveerd.

-293

Totaal

-950

589

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

100

Vervangingsinvesteringen

0

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

100

Incidentele baten en lasten

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Verkiezingen, inhuur expertise

-82

-

-

-

Kosten implementie omgevingswet (o.a. opstellen omgevingsplan, communicatie, tijdelijke programmamanager)

-389

-100

-

-

Totaal

-471

-100

-

-