PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Veiligheid

Een prettige, leefbare en veilige leefomgeving, terugbrengen/verminderen (jeugd)overlast

 • Verzorgen van voorlichting om mensen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit en de maatregelen die ze daar tegen kunnen nemen, zodat bewoners minder vaak slachtoffer worden van digitale criminaliteit.

 • Bestuurlijk optreden ter beëindiging of voorkoming van criminele activiteiten. Panden van waaruit criminele activiteiten plaatsvinden worden gesloten en/of overtreders verbeuren een dwangsom.

 • Ondermijning:
  • het geven van een toolbox ondermijning aan de buitendienst,
  • het voorlichten van collega’s over gevaarzetting bij het aantreffen van drugslocaties,
  • het promoten bij de inwoners van het Meldpunt Meld Misdaad Anoniem, een vernieuwd meldpunt voor inwoners en ondernemers voor melden van vermoedens.

 • Verrichten van integrale controles op bedrijventerreinen.

 • Inzet testkopers bij alcoholverstrekkers. Alcoholverbruik door jongeren verminderen.

 • I.s.m. interne- en externe partners bewustwording van de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik vergroten.

 • Continueren van het wijkgericht werken met betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Daarbij worden de grootste ergernissen zoals hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval projectmatig aangepakt.

 • Voortzetting van de samenwerking tussen de handhavers, jeugdboa's, politie en andere partners (Spurd, Clup, wijkmanagers, team Veiligheid etcetera).

 • N.a.v. toegenomen meldingen woon-en leefomgeving meer informatie gestuurd werken en het in kaart brengen van overlast hotspots.

 • Toezicht houden op afgegeven vergunningen bouwen, APV en bijzondere wetten en controle op bestaande gebouwen en bedrijven.

 • Door middel van integraal toezicht illegale bewoning van bedrijventerrein oppakken.

 • Onder regie van de politie uitvoering geven aan cameratoezicht. Het cameratoezicht wordt ingezet als ondersteuning voor team handhaving en voor de politie tijdens de horecadiensten en evenementen. Voor het bevorderen van een veilig en gezellig uitgaansklimaat.

 • Uitvoering geven aan het parkeerbeleid (toezichtstaak). Parkeerhinder verminderen en betaalgedrag bezoekers verbeteren. Dit door onze ‘eigen’ mensen die in verbinding staat met andere samenwerkingspartners binnen onze gemeente.

 • Tegen mensenhandel: communicatie met het publiek, voorlichting en training van diverse gemeentelijke afdelingen, verbetering van de opvang en hulpverlening aan slachtoffers mensenhandel. Dit om mensenhandel eerder te herkennen.

 • Radicalisering en polarisatie: focus houden op verbinding met de samenleving door in gesprek te blijven en te luisteren naar de praktijk.

Belangrijk om te weten

Door de prioritering van de nationale politie en de landelijke taakstellingen op het gebied van veiligheid komen er steeds meer taken bij de gemeenten te liggen. De gemeente dient zich hier budgettair op voor te bereiden.