PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Jeugd en veiligheid
Met onze brede aanpak van preventie en optreden en gezag willen we de veiligheid (structureel) herstellen en snellere en passende zorg verlenen aan kwetsbare inwoners. Signalen moeten eerder worden onderkend, afgestemd en opgevolgd met een combinatie van interventies vanuit preventie en zorg aan de ene kant en repressieve maatregelen aan de andere kant. Personen krijgen hierdoor weer grip op hun leven en het risico van terugval of onveiligheid wordt verkleind, zodat personen niet (verder) afglijden naar overlast/criminaliteit.

 • Neerzetten van een stevige brede aanpak van de weerbare jeugd, die bestaat uit het monitoren van de jonge aanwas criminele jeugd, inzetten op passende maatregelen en hulp om hen vroegtijdig bij te sturen en preventieve bewustwordingscampagnes en weerbaarheidstrainingen.

 • Aanpakken van criminele jeugdgroepen in samenwerking met de partners.

 • Inzet testkopers bij alcoholverstrekkers. Alcoholverbruik door jongeren verminderen.

 • I.s.m. interne- en externe partners bewustwording van de gezondheidsrisico’s van alcoholgebruik vergroten. Het achterliggende beleid/programma is de Notitie gezondheidsbevordering en het Preventie- en Handhavingsplan alcohol. In het Programma en Uitvoering geven we jaarlijks aan welke concrete acties we uitvoeren op het gebied van VTH.

Cybercriminaliteit

 • Organiseren van bewustwordingscampagnes, voorlichtingen en acties om mensen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit en de maatregelen die ze daar tegen kunnen nemen, zodat bewoners minder vaak slachtoffer worden van digitale criminaliteit.

 • Het versterken van de regionale samenwerking op het gebied van digitale veiligheid en het samen oppakken van preventieve projecten.

 • Verzorgen van voorlichting om mensen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit en de maatregelen die ze daar tegen kunnen nemen, zodat bewoners minder vaak slachtoffer worden van digitale criminaliteit.

Zorg en Veiligheid
Er is een groeiende groep inwoners met een opeenstapeling van persoonlijke problemen op het vlak van zorg en veiligheid. Oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, verslavingen, falende maatschappelijke integratie, hoog risico op escalatie, soms in combinatie met een verstandelijke beperking. De problematiek is complex en er zijn veel partijen bij betrokken. Hierdoor ontvangen mensen niet altijd passende zorg en/of ondersteuning. Met als gevolg gevaarlijk gedrag voor zichzelf en voor hun omgeving, zoals misbruik, mishandeling, bedreigingen of crimineel gedrag.

Ondermijning

 • We maken medewerkers, ondernemers en bewoners bewust van signalen van ondermijning. Het stimuleren van het melden van ondermijnende criminaliteit, al dan niet anoniem, draagt bij aan de informatiepositie van de gemeente. Daarnaast willen we door het grote aantal meldingen woon- en leefomgeving meer informatie gestuurd werken. Op deze manier willen we meer aandacht geven aan gebieden waar veel overlast is.

 • Bestuurlijk optreden ter beëindiging of voorkoming van criminele activiteiten. Panden van waaruit criminele activiteiten plaatsvinden worden gesloten en/of overtreders verbeuren een dwangsom. Door middel van integraal toezicht illegale bewoning op bedrijventerreinen oppakken. Integrale controles op bedrijventerreinen worden altijd gevolgd door een persbericht met de resultaten.

 • Het blijven promoten van het Meldpunt Meld Misdaad Anoniem, waar inwoners en ondernemers vermoedens anoniem kunnen melden.

 • In 2023 is in de gemeentelijke organisatie een weerbaarheidsscan uitgevoerd. Acties en/of maatregelen naar aanleiding van de uitkomsten van deze scan zullen doorlopen in 2024 en kunnen mogelijk kosten met zich meebrengen.

 • Aanpak mensenhandel: dit gaat onder andere over de verbetering van de opvang van slachtoffers mensenhandel en trainingingen om signalen van mensenhandel eerder te herkennen. Dit zijn terugkerende activiteiten.

 • Controle op het digitale opkopersregister heeft stil gelegen sinds de coronapandemie. Deze wordt weer opgepakt en handelaren worden hierin meegenomen.

Overlast in de woonomgeving (leefbaarheid)

 • Continueren van het wijkgericht werken met betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Daarbij worden de grootste ergernissen zoals hondenoverlast, verkeersonveiligheid en afval projectmatig aangepakt.

 • Voortzetting van de samenwerking tussen de handhavers, jeugdboa's, politie en andere partners (Spurd, Clup, wijkmanagers, team Veiligheid et cetera).

 • N.a.v. toegenomen meldingen woon-en leefomgeving meer informatie gestuurd werken en het in kaart brengen van overlast hotspots.

 • Toezicht houden op afgegeven vergunningen bouwen, APV en bijzondere wetten en controle op bestaande gebouwen en bedrijven.

 • Uitvoering geven aan het parkeerbeleid (toezichtstaak). Parkeerhinder verminderen en betaalgedrag bezoekers verbeteren. Dit door onze ‘eigen’ mensen die in verbinding staat met andere samenwerkingspartners binnen onze gemeente.

Belangrijk om te weten
Cameratoezicht

 • Onderzocht wordt welke constructie nodig is om te komen tot een nieuwe locatie voor cameratoezicht vanuit de deelnemende gemeenten.

 • Onder regie van de politie uitvoering geven aan cameratoezicht. Het cameratoezicht wordt ingezet als ondersteuning voor team handhaving en voor de politie tijdens de horecadiensten en evenementen. Voor het bevorderen van een veilig en gezellig uitgaansklimaat.

Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland
In de begroting 2024 van de veiligheidsregio is aangegeven dat er geïnvesteerd moet worden in de toekomst van de brandweer. Dit mede door de veranderende positie van vrijwilligers gezien de Europese regelgeving.

De veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en de GGD Zaanstreek-Waterland hebben een businesscase laten uitvoeren om te komen tot samenwonen in hetzelfde pand aan de Prins Bernhardplein te Zaandam. De investering, die voortvloeit uit de businesscase Samen Sterker GGD-ZW en VrZW is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024 van de veiligheidsregio. Deze zal, na vaststelling in het Algemeen Bestuur, voor zienswijze worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de gemeenten binnen de veiligheidsregio.