PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV081 Veiligheid

Lasten

-9.385

-9.759

-10.010

-10.410

-10.594

-10.739

-10.897

BV081 Veiligheid

Baten

113

11

1

1

1

1

1

-9.273

-9.747

-10.009

-10.409

-10.593

-10.738

-10.896

Het saldo daalt met € 400.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 400.000 hogere lasten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV081 Veiligheid

Lasten

Baten

Actualisatie doorbelasting salarissen

De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Dit betreft ook de kosten op het gebied van toezicht en handhaving.

-85

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Begroot is een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling dan in 2022. De verhoging is aan u voorgelegd in april 2022 (besluit 1567447).

-286

Totaal

-371

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Formatie uitbreiding BOA jeugd Beemster (3 jaar)e

-60

-62

-

-

Totaal

-60

-62

-

-