PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV081 Veiligheid

Lasten

-10.141

-10.410

-10.534

-11.977

-12.171

-12.344

-12.532

BV081 Veiligheid

Baten

41

1

1

1

20

19

19

-10.100

-10.409

-10.533

-11.976

-12.151

-12.325

-12.513

Het saldo daalt met € 1.443.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 1.443.000 hogere lasten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV081 Veiligheid

Lasten

Baten

Bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

In 2024 is een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRZW begroot dan in 2023. De verhoging is in de zienswijzeprocedure aan de raad voorgelegd in mei 2023 (raadsbesluit: 1583757). Daarnaast was reeds eerder een hogere bijdrage opgenomen voor de brede toekomstige beschouwing brandweerzorg. Hierover is besloten bij de Voorjaarsnota 2023.

-1.398

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-45

Totaal

-1.443

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht)

Lopende investeringen

0

Vervangingsinvesteringen

350

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

350