PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Integraal beheer en onderhoud

Een functionele, veilige, toekomstbestendige en aantrekkelijke leefomgeving.

 • We geven uitvoering aan het integraal beheerplan waarin we beschrijven hoe we door middel van planmatig cyclisch onderhoud naar minimaal kwaliteitsniveau B gaan in de komende jaren.

 • We richten de openbare ruimte evenwichtig, klimaatadaptief en duurzaam in en beheren deze ook zo. In alle vakdisciplines kijken we naar mogelijkheden om te verduurzamen en innoveren, qua materiaal en werkwijze.

  In lijn met het Parkenplan worden de parken één-voor-één opgeknapt. Na oplevering van een park wordt het direct op A-niveau onderhouden.

Groen

We zetten het ingezette cyclisch onderhoud in het groen voort en verbeteren de biodiversiteit, natuurinclusiviteit en groei- en leefomstandigheden voor de bomen.

 • We geven uitvoering aan het Groenplan.

 • We geven ruimte aan insecten en ecologie door het aanleggen van zoveel mogelijk bloemrijke bermen.

 • Groeiplaatsverbetering van bomen in zowel groen als verharding, volgens de principes uit het Bomenplan. Hierbij werkt wegbeheer nauwer samen met boombeheer.

 • We kijken kritisch naar welke stukken we wel of niet intensief maaien. Hiermee houden we vast aan het stimuleren van de biodiversiteit, maar kijken we tegelijk ook waar we de beeldkwaliteit in de openbare ruimte kunnen verbeteren. We gaan de zichthoeken bij kruisingen, rotondes, oversteekplaatsen met ruw gras vaker maaien.

Klimaatadaptatie

Om voorbereid te zijn op extreme buien, hitte, droogte/bodemdaling en overstromingen werken we, in lijn met het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), toe naar een klimaatbestendige en water-robuuste stad in 2050.

 • We geven uitvoering aan het Klimaatadaptatieplan.

 • We zoeken naar onnodige of niet-functionele verharding die omgezet kan worden naar groen. De eerste pilots zijn succesvol uitgevoerd en er zijn nog genoeg mogelijkheden om dit een vervolg te geven.

 • Klimatologische omstandigheden zorgen ervoor dat het groeiseizoen langer duurt en hebben invloed op het behalen en behouden van het gewenste onderhoudsniveau (B). Bekeken wordt of er aanpassingen nodig zijn in de frequentie van bijvoorbeeld het cyclisch onderhoud.

 • We geven invulling aan de gemeentelijke zorgplichten voor afval-, hemel-, en grondwater.

Belangrijk om te weten

Risico bedrijfsvoering

De komende jaren zal het risico in de bedrijfsvoering voornamelijk liggen in de stijgende materiaalkosten, maar ook de energie-, brandstof- en loonkosten. Dit kan effect hebben op de snelheid en kwaliteit van het beheer en onderhoud in de gemeente.

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is essentieel om te waarborgen dat (de kwaliteit van) de fysieke leefomgeving in Purmerend aantrekkelijk blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers.
Naast het lokale en regionale beleid Zaanstreek-Waterland dat we hebben wordt momenteel gewerkt aan een uitvoeringsplan voor bovenregionale samenwerking met alle deelregio’s vallend onder het waterschap Hollandsnoorderkwartier (HHNK).

GRP
In het Gemeentelijk rioleringsplan heeft de gemeente alle activiteiten om te voldoen aan de gestelde doelen met de directe en indirecte rioleringskosten inzichtelijk gemaakt. We willen bij de invulling van de zorgplichten bij (grootschalige) nieuwbouw en herontwikkeling rekening houden met de toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld met extreme buien of langdurige droogte. Hierdoor zal de inrichting van de openbare ruimte veranderen, er komt meer ruimte voor de (tijdelijke) opvang van water. We streven ernaar om zoveel mogelijk werken met elkaar te combineren en zoeken continue naar de optimale balans tussen kosten, risico’s en prestaties. Jaarlijks wordt via de rioolheffing het benodigde geld bijeengebracht door de burgers en bedrijven van onze gemeente. Eventuele tariefbijstellingen worden op basis van actuele lasten en opbrengsten doorgevoerd. Het Gemeentelijk rioleringsplan laat de trend van de rioolheffing over de langere termijn zien.
De planperiode van het huidige gemeentelijke rioleringsplan verloopt in 2024. Daarom stellen de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland in 2023 gezamenlijk een water- en rioleringsprogramma op. Dit is een nieuwe vorm van het GRP als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit programma zal ook een specifieke gemeentelijke invulling bevatten, bijvoorbeeld voor de financiën.

Duurzaamheid
We maken een duidelijke koppeling van duurzaamheid in relatie tot de openbare ruimte. Een groot aantal duurzaamheidsmaatregelen zijn zichtbaar of aanwezig in de openbare ruimte: maatregelen rondom de energietransitie (stadsverwarming, zonnepanelen, windenergie, geo- en aquathermie), klimaatadaptatie en duurzame mobiliteit (laadpalen, deelauto’s). Daarnaast is er ook aandacht voor het gebruik van duurzame materialen en een duurzame manier van werken bij de verschillende vakdisciplines. De duurzaamheidsagenda wordt vernieuwd en verbreed, hierin zullen maatregelen in de openbare ruimte duidelijk terugkomen en integraal op elkaar worden afgestemd.

Wegenoverdracht Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK)
Het HHNK is voornemens alle wegen en het wegbeheer over te dragen aan gemeentes en zich te richten op de eigen watertaak. Er wordt samen met de regiogemeentes (Waterland, Wormerland, Edam- Volendam, Landsmeer) gewerkt aan het opstellen van uitgangspunten voor het maken van de business case voor overdracht van de wegen. Pas als er overeenstemming is over de uitgangspunten wordt een business case uitgewerkt. Op basis hiervan zal bekeken worden in hoeverre de overdracht van de wegen wenselijk is of niet. En zo ja, onder welke voorwaarden dit plaats moet vinden.

Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)
Als gemeente zijn we duidelijk over hoe we de openbare ruimte inrichten om deze goed te kunnen beheren. We zorgen voor een actueel HIOR waarin de laatste wet- en regelgeving is verwerkt ten behoeve van externe partijen die zich bezig houden met ontwikkeling of (her)inrichting van de openbare ruimte. Dit document wordt jaarlijks geëvalueerd en geactualiseerd.

Parkenplan
In de parken komen meerdere zaken samen zoals spelen, recreëren, evenementen, klimaatadaptatie en ecologie. Het beheer van de parken verdient de komende jaren extra aandacht. In lijn met het Parkenplan worden acht parken tot 2040 opgewaardeerd. In 2023 starten we met de realisatie van het Kooimanpark en Park de Noord.