PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

-29.688

-30.197

-35.722

-37.375

-39.072

-41.464

-43.330

BV061 Beheer openbare ruimte

Baten

10.521

11.019

10.869

11.879

12.620

13.582

14.667

-19.167

-19.178

-24.854

-25.496

-26.452

-27.882

-28.663

Het saldo daalt met € 642.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 1.653.000 hogere lasten en € 1.010.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV061 Beheer openbare ruimte

Lasten

Baten

Hogere baten rioolheffing

De baten rioolheffing stijgen met € 728.000 door de verhoging van het tarief met 7,6% conform CPI. Dit is nodig voor de dekking van met name hogere kapitaallasten van de grote investeringen zoals Wheermolen Oost en Overwhere, alsmede de indexering hierop. Vanwege kostenontwikkeling is een hoger percentage nodig, maar door de ruimte in de voorziening te benutten, kan de tariefstijging worden gematigd.

728

Hogere dotatie aan voorziening afkoopsommen oh begraafplaatsen

Actualisatie van de meerjarige afkoopsommen onderhoud begraafplaatsen resulteert in een hogere dotatie van € 253.000 aan de voorziening in 2024 ten opzichte van 2023.

-253

Hogere lasten rioolbeheer

In 2024 zijn de lasten voor rioolbeheer hoger dan in 2023 door hogere loonkosten van € 274.000 wegens formatie uitbreiding (voorjaarsnota 2023) en indexering van de loonkosten. Ook zijn er hogere kapitaalslasten van € 617.000 vanwege met name de grote investeringen zoals Wheermolen Oost en Overwhere, inclusief indexering en de verhoging van de omslagrente op investeringen van 0,25%.

-891

Hogere lasten schoon, heel en veilig

In 2024 zijn de lasten voor schoon, heel en veilig hoger dan in 2023 door hogere loonkosten van € 674.000 door formatie-uitbreiding (voorjaarsnota 2023) en indexering van de loonkosten. Ook zijn er hogere kapitaalslasten van € 1.183.000 volgend uit de investeringsopgave conform het integrale beheerplan openbare ruimte (IBOR), inclusief indexering en de verhoging van de omslagrente op investeringen van 0,25%. De grootste afwijkingen betreffen wegen (€ 726.000) en civiele kunstwerken (€ 289.000). De overige afwijkingen bedragen per saldo € 168.000.

-1.857

Hogere onttrekking aan voorziening rioolheffing

Er wordt € 352.000 meer uit de voorziening rioolheffing onttrokken voor 100% kostendekkendheid bij een tariefstijging van 7,6% (conform CPI).

352

Hogere onttrekking uit voorziening afkoopsommen oh begraafplaatsen

Actualisatie van de meerjarige afkoopsommen onderhoud begraafplaatsen resulteert in een hogere onttrekking van € 220.000 uit de voorziening in 2024 ten opzichte van 2023.

220

Lagere doorbelasting nieuwe milieustraat/werf Baanstee

De doorbelasting van kosten van de nieuwe milieustraat Baanstee Noord is € 259.000 lager door een vertraagde start van de bouwwerkzaamheden.

259

Lagere lasten flora en fauna

Om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen op het gebied van flora en fauna doet de gemeente elke 3 jaar een gemeentelijk breed ecologisch onderzoek. De resultaten hiervan dienen als onderbouwing van elk bouwplan in de gemeente. Deze kosten zijn begroot in 2023 (en 2026). In 2024 resulteert dit in € 180.000 lagere lasten.

180

Lagere lasten uitvoeringsbudget IBOR

De lagere lasten van het uitvoeringsbudget IBOR van € 525.000 in 2024 ten opzichte van 2023 worden met name veroorzaakt door de overheveling van projectbudget van 2022 naar 2023 (najaarsnota 2022) wegens nog af te ronden werkzaamheden.

525

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

33

62

Totaal

-1.652

1.010

Reserves

Reserve instandhouding openbare ruimte

Voor de reserve instandhouding openbare ruimte zijn geen mutaties begroot in 2024, het totaal van de reserve staat in 2024 op € 1.967.000.

Voorzieningen

Voorziening gemeentelijke watertaken

De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de rioolheffing en bedraagt € 2.013.000 per 1-1-2024. In 2024 is er een onttrekking aan de voorziening gemeentelijke watertaken begroot van € 899.000. Hiermee komt de tariefstijging voor 2024 op de voorgestelde 7,6% (meerjarig).

Voorziening onderhoud begraafplaatsen

De voorziening heeft tot doel om de inkomsten uit meerjarig afgekochte grafrechten te egaliseren door jaarlijks een bedrag te laten vrijvallen. In 2024 is per saldo een onttrekking aan de voorziening begroot van € 48.000.

Investeringen

Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht)

Lopende investeringen

19.129

Vervangingsinvesteringen

15.184

Voorgenomen investeringen

765

Totaal

35.078