PDF Opties

Doelen en activiteiten

In december 2022 is het Mobiliteitsplan Purmerend vastgesteld. Het Mobiliteitsplan verbindt de ontwikkelambities op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid en verblijfskwaliteit aan de ambities van mobiliteit. Purmerend heeft een groeiambitie waarbij er tot 2040 10.000 woningen worden toegevoegd. Sinds 2017 zijn hiervan inmiddels ruim 3.400 woningen gerealiseerd. Deze woningbouwopgave heeft ook zijn weerslag op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente. Purmerend heeft zeven beleidsuitgangspunten voor de toekomstige mobiliteit geformuleerd:

  • Purmerend wordt een tien minuten stad: basisvoorzieningen zijn lopend of fietsend te bereiken

  • Aandacht voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van het centrumgebied, gericht op voetgangers, fietsers en kwaliteit van de openbare ruimte

  • Toekomstbestendig OV-netwerk

  • Goede autobereikbaarheid vanuit woonwijken de gemeente in en gemeente uit

  • Toegankelijke en betaalbare mobiliteit

  • Verkeersveiligheid

  • Duurzame mobiliteit.

Om de maatregelen uit het Mobiliteitsplan tot uitvoering te laten komen, moeten aanvullende middelen worden geregeld, maatregelen nog verder worden uitgewerkt en nog nadere keuzes worden gemaakt. Maar vooral is het belangrijk dat de maatregelen in samenhang worden bezien: onderling, maar ook in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen en het beheer en onderhoud. Daartoe wordt het Mobiliteitsplan vertaald naar een Uitvoeringsprogramma Mobiliteit dat in 2024 wordt vastgesteld door het college.