PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Komend jaar gaan we het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit opstellen dat gericht is op het prioriteren, faseren en tot uitvoering brengen van mobiliteitsmaatregelen. De maatregelen zijn gerelateerd aan de doelen van het Mobiliteitsplan, en gerelateerd aan de verschillende gebiedsontwikkelingen en de inrichting van de openbare ruimte. Op basis van dit programma wordt bestuur en management in staat gesteld om op basis van voortgang, doelbereik, risico's en nieuwe ontwikkelingen te sturen op de uitvoering.

  • Het komende begrotingsjaar stellen we een multimodaal netwerkkader op. Dit is een vertaling van het beleid uit het Mobiliteitsplan naar een heldere en eenduidige beschrijving van de gewenste situatie op de verschillende manieren waarmee bewoners of ondernemers in Purmerend zich verplaatsen (voetganger, fiets, OV, auto, vracht- en waterverkeer).

  • We stellen een parkeerstrategie voor Purmerend op. Daarin zitten een visie en plan voor parkeerregulering, het aanbesteden van de parkeerautomaten en een onderzoek naar het optimaliseren van de parkeerhandhaving.

  • We onderzoeken de inzet van deelmobiliteit en het aanleggen van mobiliteitsknooppunten (hubs).

  • Omdat het centrumgebied van Purmerend wordt verdicht met meer woningen, voorzieningen en bezoekers onderzoeken we hoe de bereikbaarheid van het centrumgebied voor de verschillende modaliteiten (auto, OV, fiets en voetgangers) het beste vorm krijgt.

  • Om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Purmerend ook in de toekomst goed te laten functioneren wordt ingezet op de optimalisatie van 4 kruispunten.

  • We vertalen voor alle schoolroutes de uitkomsten van een verkeersveiligheidsonderzoek in een programma verkeersveiligheid. De resultaten worden voorgelegd aan de raad inclusief een investeringsbesluit voor de te nemen veiligheidsmaatregelen. De uitvoering vindt op z’n vroegst volgend jaar plaats.

  • We blijven samenwerken met partners als de buurgemeenten, provincie Noord-Holland, het Rijk en de Vervoerregio Amsterdam. Mobiliteit stopt niet aan de randen van de gemeente en in de samenwerking zetten we in op de financiering, mobiliteitstransitie, het openbaar vervoer en de regionale bereikbaarheid.

  • We blijven gebruik maken van een fonds urgente maatregelen. We willen meldingen van inwoners die leiden tot een relatief kleine ingreep in de openbare ruimte blijven oppakken. Hiermee spelen we sneller in op de actuele vraagstukken en kleine knelpunten.