PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV051 Bereikbaarheid

Lasten

-4.202

-4.558

-6.027

-5.729

-5.804

-5.926

-6.427

BV051 Bereikbaarheid

Baten

3.135

4.027

4.383

4.014

4.078

4.138

4.139

-1.067

-531

-1.643

-1.714

-1.726

-1.789

-2.288

Het saldo daalt met € 71.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 298.000 lagere lasten en € 369.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV051 Bereikbaarheid

Lasten

Baten

Flankerend beleid parkeergarages

In juni 2022 heeft de gemeenteraad het flankerend beleid voor parkeergarages vastgesteld (raadbesluit 1565775). Voor de (regio)bezoekers aan de binnenstad moet niet het straatparkeren, maar het parkeren in een parkeergarage een logische keuze zijn. In 2023 was er incidenteel € 100.000 budget flankerend beleid beschikbaar om samen met de ondernemers en de exploitant van de parkeergarage tot een voorstel te komen om meer (regio)bezoekers in de garage te laten parkeren. Het is aan de exploitant en de ondernemers om samen te bepalen hoe dit budget wordt ingezet (kortingsproducten, campagnes, etc.).

100

Incidentele budgetten verkeersveiligheid

In de programmabegroting 2023-2026 zijn voor de verkeersveiligheid incidentele budgetten voor jaarschijf 2023 en 2024 begroot. Er is incidenteel € 285.000 budget in jaarschijf 2023. Dit bestaat uit € 45.000 voor onderzoek naar het verbeteren van het fietsnetwerk (Investeringsagenda), € 140.000 voor het verbeteren van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid (Keuzes coalitieakkoord: essentieel) en € 100.000 voor de pilot Fonds urgente maatregelen (Keuzes coalitieakkoord: essentieel). Voor jaarschijf 2024 is er incidenteel € 97.500 budget. Dit bestaat uit € 67.500 voor onderzoek naar het verbeteren van het fietsnetwerk (Investeringsagenda) en € 30.000 voor het verbeteren van het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid (Keuzes coalitieakkoord: essentieel).

188

Kapitaallasten

In 2023 is de parkeergarage Stadhuisplein in gebruik genomen. Dit betekent dat de kapitaallasten starten in 2024 en voor een financiële afwijking zorgen.

-744

Mobiliteitsplan 2023-2024

In december 2022 heeft de gemeenteraad het Mobiliteitsplan Purmerend vastgesteld als gemeentelijk beleidskader voor de toekomstige mobiliteit (raadsbesluit 1573753). Om in 2023 te kunnen starten was er incidenteel geld voor het programmateam en de eerste onderzoeken beschikbaar gesteld in 2023. Bij de voorjaarsnota 2023 is er alleen voor de helft van het programmateam een structurele dekking beschikbaar gesteld (F. Groei van de stad, Capaciteit Mobiliteitsplan). Het verschil tussen de incidentele budgetten in 2023 en de structurele doorwerking van het programmateam vanaf 2024 is het verschil in de exploitatie. Een gedeelte van de lasten worden gedekt door de Vervoerregio Amsterdam. Om een vervolg te geven aan het mobiliteitsplan ná 2023, volgt er een keuze voorstel ter besluitvorming (zie paragraaf Keuzes 2024).

726

-310

Strategisch adviseur mobiliteit

Voor de functie strategisch adviseur mobiliteit was er incidenteel budget beschikbaar in jaarschijf 2023.

100

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-72

-59

Totaal

298

-369

Reserves

Reserve parkeren.

Bij de Voorjaarsnota 2023 heeft de raad besloten om de jaarlijkse resultaten van het totaal van straatparkeren en garageparkeren te egaliseren met de reserve parkeren. Dit is besloten met het oog op de te bouwen parkeergarages in het Waterlandkwartier en de Binnenstad. Door de parkeeropbrengsten vrij te maken en in te zetten voor parkeeroplossingen is parkeren een gesloten systeem geworden waarbij het aanwijzen van gebieden betaald parkeren, de kosten, de tarieven van straatparkeren en van garageparkeren, het aantal plekken en de bezetting gemonitord en gestuurd kunnen worden met de reserve parkeren als (egalisatie)buffer. Voor jaarschijf 2024 staat er een bijdrage aan de reserve begroot van € 1.164.178.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht)

Lopende investeringen

2.480

Vervangingsinvesteringen

41

Voorgenomen investeringen

2.440

Totaal

4.961