PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV051 Bereikbaarheid

Lasten

-3.984

-4.180

-4.136

-4.558

-4.822

-4.984

-5.005

BV051 Bereikbaarheid

Baten

2.901

3.366

3.366

4.027

3.812

3.871

3.935

-1.083

-814

-770

-531

-1.010

-1.113

-1.070

Het saldo stijgt met € 239.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 422.000 hogere lasten en € 661.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV051 Bereikbaarheid

Lasten

Baten

Actualisatie Parkeerexploitatie

De parkeerexploitatie is geactualiseerd in de begroting 2023. Dit leidt tot hogere baten dan in 2022. In 2022 was de raming nog aangepast vanwege corona effecten. Voor 2023 staat de oplevering van de Stadhuisgarage gepland. Tevens staat een uitbreiding van het betaald parkeren gebied gepland door de toevoeging van Kop West (incl. havens) en Gors Noord (ten zuiden van de Waterlandlaan). Tenslotte is ook rekening gehouden met de afgesproken tariefstijging uit het raadsbesluit over Maatregelen bevordering gebruik parkeergarages (1565775). Er is rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 100.000 voor doelgroepenbeleid: gebruik van terreinen voor lang-parkeren voor medewerkers van bedrijven in en rond de binnenstad.

661

De parkeerexploitatie is geactualiseerd in de begroting 2023. Dit leidt tot hogere lasten dan in 2022. In 2022 was de raming nog aangepast vanwege corona effecten. Het effect wordt vooral veroorzaakt door hogere kapitaallasten vanwege de bouw van de parkeergarage Stadhuis. Er is rekening gehouden met een incidenteel budget van € 100.000 voor flankerend beleid om samen met de ondernemers en de exploitant tot een voorstel te komen om meer (regio)bezoekers in de garage te laten parkeren. Dit is opgenomen in raadsvoorstel over Maatregelen bevordering gebruik parkeergarages (1565775).

-291

Hogere lasten doorbelasting salarissen

De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor parkeren.

-70

Totaal

-361

661

Reserves

Reserve parkeren.

In 2023 wordt na actualisatie van de parkeerexploitatie 2022-2026 en de kapitaallasten een onttrekking aan de reserve begroot van € 390.000. De reserve hangt samen (levert dekking) met de investering in de parkeergarage.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

541

Vervangingsinvesteringen

915

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

1.456

Incidentele baten en lasten

Programma 5 Bereikbaarheid

Begroot
2023

Begroot
2024

Begroot
2025

Begroot
2026

Doelgroepenbeleid stadhuispleingarage

-100

-

-

-

Purmerend 2040-programmamanagement Verkeer

-100

-

-

-

Totaal

-200

-

-

-