PDF Opties

Doelen en activiteiten

Organisatie
Een gemeente die werkt voor haar inwoners en ondernemers, betekent ook goede en professionele advisering en ondersteuning voor het bestuur, ambtelijke organisatie, regionale samenwerkingsverbanden en politici. Nieuwe wetgeving die op ons afkomt dient goed en integraal in de organisatie te worden opgenomen, met oog voor de context. Ruimte in wetgeving zetten we zo in dat dit onze gemeente ten goede komt.

De samenleving ontwikkelt zich snel en we hebben een stevige ambitie om te groeien als gemeente. We hebben en krijgen te maken met een veranderende opdracht als gemeente. Meer taken en verantwoordelijkheden zijn vanuit het Rijk overgeheveld naar de gemeenten. Dit heeft gevolgen voor onze organisatie. De gemeentelijke organisatie groeit mee met de gemeente, om aan de gestelde ambities te kunnen voldoen en de extra taken vanuit het Rijk op te pakken.

Financieel
Om de burgers betrouwbaar te kunnen bedienen is langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelijk (en) om maatschappelijke opgaven met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelijk. Het hebben van een sluitende meerjarenbegroting met ruimte voor de groei van de gemeente is hiervoor van groot belang. Dit is een belangrijk doel. Ook wordt ervoor gewaakt dat de gemeente niet teveel schuld heeft door te sturen op de solvabiliteit. Deze doelen staan onder druk door de onzekerheid over de bekostiging van gemeenten door het Rijk.