PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Samenwerking
Als concern houden we constant in de gaten wat nodig is voor onze gemeente en zijn we een betrouwbare partner in de regio die staat voor haar inwoners en ondernemers en de belangen van Purmerend. We staan voor een veilige regio die goed met elkaar samenwerkt.

  • Blijven samenwerken met de andere regiogemeenten op onder andere maatschappelijk en economisch gebied, waarbij oog wordt gehouden voor de groeiende rol als centrumgemeente en als prominente deelnemer aan de MRA.

  • Vormgeven aan de betekenis van de groei van de gemeente voor het gemeentebestuur.

  • Blijven inzetten op een goede samenwerking binnen de veiligheidsregio. Dat vraagt om ambtelijke inzet bij de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland (VRZW).

Solide en gezond financieel beleid
We willen een financieel gezonde gemeente zijn en voeren hiervoor een degelijk financieel beleid. Er dienen voldoende middelen beschikbaar te zijn om alle opgaven en ambities waar te kunnen maken en de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Daar waar het moet, stellen we bij. Waar zetten we op in:

  • Het tijdig opstellen van planning en control producten die een goed inzicht geven in de realisatie van doelen en de stand van de middelen. Deze is overzichtelijk, betrouwbaar en kwalitatief op niveau.

  • We verhogen de OZB uitsluitend met inflatiecorrectie.

  • De overdracht van wegen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) naar onze gemeente geschiedt budgettair neutraal voor onze burgers (zie ook programma 6).

  • Het versterken van het eigen vermogen om de toenemende schulden te kunnen dragen.

  • Voorbereidende werkzaamheden voor de situatie dat de gemeenten met een neergang van middelen te maken krijgt.

Belangrijk om te weten
Omgevingswet
De geest van de Omgevingswet is het versnellen en vereenvoudigen van procedures. Met de komst van de Omgevingswet krijgt participatie een nieuwe plaats binnen de landelijke wetgeving. Dat heeft gevolgen voor de gemeente zelf en voor initiatiefnemers.