PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV101 Bestuur & concern

Lasten

-14.059

-5.373

-5.746

-4.864

-4.946

-5.192

-5.182

BV101 Bestuur & concern

Baten

5.935

1

1

1

1

1

1

-8.124

-5.372

-5.745

-4.863

-4.945

-5.191

-5.182

Het saldo stijgt met € 882.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 882.000 lagere lasten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV101 Bestuur & concern

Lasten

Baten

Fusiebudget

In het eerste jaar na de fusie (2022), was er nog budget beschikbaar voor werkzaamheden welke voortkwamen uit de fusie. Vanaf 2023 is hier geen budget meer voor beschikbaar.

725

Voorziening wachtgeld bestuurders

In 2022, na de vorming van het nieuwe college, zijn de wachtgelden van bestuurders geactualiseerd. Dat heeft in 2022 geleid tot een benodigde ophoging van de voorziening.

259

Waterlands Archief

Er is een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling begroot..

-43

Zaanstreek-Waterland-samenwerkingsverband

Bij raadsbesluit 1564525 is bevestigd dat de jaarlijkse bijdrage voor het samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland wordt verhoogd.

-38

Totaal

903

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgelden bestuurders

In 2023 wordt € 172.000 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening wachtgelden personeel

In 2023 wordt € 25.000 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening pensioenen ex-bestuurders

In 2023 wordt € 88.000 onttrokken aan de voorziening.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.