PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV101 Bestuur & concern

Lasten

-10.061

-4.864

-5.122

-5.379

-5.624

-5.576

-5.686

BV101 Bestuur & concern

Baten

4.294

1

42

43

45

46

46

-5.767

-4.863

-5.080

-5.336

-5.579

-5.530

-5.640

Het saldo daalt met € 256.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 257.000 hogere lasten en € 1.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV101 Bestuur & concern

Lasten

Baten

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

-103

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-154

1

Totaal

-257

1

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders

In 2024 wordt € 356.000 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening pensioenen ex-bestuurders

In 2024 wordt per saldo € 121.000 toegevoegd aan de voorziening.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.