PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV091 Economie

Lasten

-1.898

-1.663

-3.029

-2.407

-2.469

-2.129

-2.166

BV091 Economie

Baten

773

621

706

864

869

874

880

-1.125

-1.042

-2.323

-1.543

-1.600

-1.255

-1.287

Het saldo stijgt met € 780.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 622.000 lagere lasten en € 158.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV091 Economie

Lasten

Baten

Bedrijveninvesteringszones (BIZ)

In september 2022 heeft de gemeenteraad de nieuwe bedrijven investering zone (BIZ) Binnenstad vastgesteld (raadsbesluit 1570962). Deze BIZ is gestart op 1 januari 2023 en hiermee kwam de inrichting voor Binnenstad Ondernemings Fonds (BOF) ten einde. Het financiële effect voor jaarschijf 2023 is meegenomen in de najaarsnota 2023. De Gemeente Purmerend faciliteert de BIZ, door de voor de BIZ-stichting verschuldigde BIZ-bijdragen te innen van de bijdrageplichtigen. De Gemeente Purmerend stort de ontvangen BIZ-bijdragen door aan de BIZ-stichting onder aftrek van 3,5% van de opbrengst voor de gemaakte perceptiekosten.

153

Programma Binnenstad

In december 2022 heeft de gemeenteraad de Visie Programma Binnenstad en het Uitvoeringsprogramma Binnenstad vastgesteld (raadsbesluit 1576060). In de begroting was er incidenteel € 622.000 beschikbaar voor het Programma Binnenstad in jaarschijf 2023. Bij de voorjaarsnota 2023 heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de verbetering kwaliteit openbare ruimte Binnenstad (Invulling investeringsagenda) van 2023 tot en met 2025. Het verschil in de exploitatie is positief. Om een vervolg te geven aan het programma Binnenstad ná 2023, volgt er een keuze voorstel ter besluitvorming (zie paragraaf Keuzes 2024).

247

Uitvoeringsagenda economische visie 2023-2024

Voor de Uitvoeringsagenda economische visie 2023-2024 heeft het college, middels raadsbrief 1572601, in de Programmabegroting 2023-2026 incidenteel geld aangevraagd voor jaarschijf 2023. Voor jaarschijf 2024 zijn er geen middelen beschikbaar voor deze uitvoeringsagenda. Om een vervolg te geven aan de uitvoeringsagenda ná 2023, volgt er een keuze voorstel ter besluitvorming (zie paragraaf Keuzes 2024).

595

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-220

6

Totaal

622

159

Reserves

Reserve regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland

In 2024 is geen toevoeging of onttrekking aan de reserve begroot.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.