PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV091 Economie

Lasten

-1.390

-1.823

-1.823

-1.663

-1.539

-1.561

-1.584

BV091 Economie

Baten

391

619

619

621

623

623

623

-999

-1.204

-1.204

-1.042

-917

-938

-962

Het saldo stijgt met € 162.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 160.000 lagere lasten en € 2.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV091 Economie

Lasten

Baten

Actualisatie doorbelasting salarissen

Door de actualisatie van de doorbelasting van de salarissen naar taakgebieden stijgen de lasten vanaf 2023.

-90

Uitvoeringsagenda economische visie/Duurzaam uit de crisis

Voor het jaar 2022 was incidenteel budget beschikbaar gesteld. Het budget voor 2023 wordt pas na besluitvorming door de raad verwerkt.

299

Totaal

209

Reserves

Reserve regionaal samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland.

In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de reserve begroot.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten

Programma 9 Economie

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Purmerend 2040-stimulering economie

-150

-

-

-

Totaal

-150

-

-

-