PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Innovatieve voedselkamer & Werelderfgoed Beemster

Het versterken en verduurzamen van agrarisch Beemster door het vergroten van lokale consumptie van Beemster streekproducten, in te zetten op het verkorten van de keten, en als onderdeel van de landelijke pilot van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) onderzoeken we op welke wijze de landbouw een omslag kan maken naar duurzame kringlooplandbouw. Verder onderzoeken we nieuwe verdienmodellen bijvoorbeeld met het verwaarden van agrarische reststromen. Om ons werelderfgoed voor bezoekers optimaal te ontsluiten zetten we in op het verbeteren van de digitale informatievoorziening.

 • Verduurzamen agrarische sector Beemster
  • Korte keten - stad platteland
  • LNV KPI-Kringlooplandbouw
  • Duurzaamheidscoach circulariteit agrarisch

 • Samen met ondernemers investeren in het verbeteren van boer burger communicatie. Draagvlak voor agrarisch ondernemerschap als hoeder van het Beemster landschap.

 • Het onderzoeken van het uitbreiden van de camperplaatsen. Dit om toeristische voorzieningen op niveau te brengen wat kan leiden tot toeristische bestedingen.

 • Onderzoeken op welke manieren we de regionale waterrecreatie visie ten uitvoering kunnen brengen. Zodat we kansen die watertoerisme voor Purmerend biedt kunnen verzilveren.

 • Verbeteren ontsluiting Beemster Werelderfgoed i.s.m. Visit Beemster. De essentiële digitale ontsluiting van het werelderfgoed wordt geborgd.

Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwijs & campusontwikkeling

Het verminderen van de kloof tussen het onderwijs en het bedrijfsleven doordat onderwijs beter afgestemd wordt op het bedrijfsleven. Jong IT-talent stimuleren, het MKB met het onderwijs te verbinden en Purmerend op de kaart zetten als IT-stad.

 • Onderzoek uitvoeren naar het ontwikkelen van een ecosysteem en broedplaats (onderwijs, bedrijven en overheid) voor de Tech/e-sports Campus. Het creëren van een noodzakelijke randvoorwaarde voor de ontwikkeling van de campus.

 • Ontwikkelen doorlopende ICT-leerlijn voor de zorg. De zorg en het onderwijs helpen om de digitaliseringsslag te maken en het tekort aan arbeidskrachten op te vangen.

 • Aanjagen digitalisering opleidingen voor het onderwijs en het bredere bedrijfsleven.

 • Het mede organiseren van de Purmervalley Experience.

Centrumontwikkeling, voorzieningen in de stad

De ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen en detailhandel toekomstbestendig laten plaatsvinden in de groeiende stad. Samenwerking en communicatie verbeteren tussen ondernemers, winkelgebieden en/of bedrijventerreinen en overheid.

 • Voorzieningen in de stad, programma Binnenstad en herijking Detailhandelsvisie Purmerend (2012).

 • Chainels (digitaal) communicatieplatform opzetten.

 • Het ondersteunen van de oprichting van diverse Bedrijven Investeringszones (BIZ). Investeringsfonds op een bedrijventerrein/winkelgebied waar ondernemers gezamenlijk investeren in het verbeteren van het gebied.

Circulaire economie en bedrijventerreinen

Ondernemers handvatten bieden om voor hun bedrijf vorm en inhoud te geven aan de energietransitie, het verminderen en hergebruiken van reststromen, vergroenen van logistiek en klimaatbestendigheid. In de realisatie van de duurzame bouwambities ervoor zorgen dat onze lokale bouwsector en onderwijsinstellingen een stevige koploperspositie kunnen innemen.

 • Inschakelen duurzaamheidscoach MKB en grondstoffenscans.

 • Het faciliteren van de alliantie Purmer Hout en het stimuleren van innovaties en samenwerkingen in de bouw.

 • Onderzoek uitvoering maatregelen transportbeperkingen stroom. Om te onderzoeken hoe het probleem van het tekort aan transportcapaciteit voor stroom op bedrijventerreinen op te lossen.

Belangrijk om te weten

In de economische visie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma is een van de ambities van de pijler Centrum Ontwikkeling en voorzieningen in de stad. In september 2021 is gestart met het programma Binnenstad. In het najaar 2022 zal het programma Binnenstad aan de Raad worden voorgelegd. Het programma Binnenstad bestaat uit een visie en een uitvoeringsprogramma inclusief een indicatie van welke investeringen en budgetten nodig zijn voor het uitvoeringsprogramma.