PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Innovatieve voedselkamer & Werelderfgoed Beemster
Onze aanpak in de komende jaren richt zich op een drietal doelstellingen:

 • het verbeteren van het toekomstperspectief voor agrarische ondernemers in Beemster;

 • het versterken van het Beemster merk en het werelderfgoed Beemster;

 • het bevorderen van de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente (in samenwerking met de regio).

In dit kader zullen we onder meer in 2024 de volgende acties oppakken of voortzetten:

 • deelname aan het landelijke project kringlooplandbouw;

 • inzetten duurzaamheidscoach voor agrarische ondernemers;

 • opstellen van een toekomstvisie voor agrarische ondernemers;

 • (door)ontwikkeling van het project 'De Beemsterling' zdat producten uit de Beemster in Purmerend en elders worden aangeboden c.q. verkocht;

 • stimuleren van boer-burger verbinding door promotie van streekproducten (korte keten);

 • verbetering van de digitale ontsluiting van Beemster Werelderfgoed;

 • opstellen en uitvoeren van een werkplan voor het Beemster Werelderfgoed (op basis van de uitkomsten van de enquete werelderfgoed en DNA Purmerend);

 • versterken van de toeristische organisatiestructuur in Purmerend en regio (Bureau Toerisme Laag Holland en VVV's);

 • opstellen van een identiteitsboek voor de gehele regio waarmee gerichter marketing en promotie kan worden gevoerd;

 • verkrijgen van voldoende data over en inzicht in de bezoekers (door deelname aan specifiekespecifiekespecifieke scans of onderzoeken);

Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwijs & campusontwikkeling
Binnen deze pijler staat het verminderen van de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt alsmede het behoud c.q. stimulering van (jong) talent in gemeente en regio voorop. Digitalisering is de leidraad voor de activiteiten die we in dit verband uitvoeren. Gelet op onze ambities met betrekking tot de campusontwikkeling op De Koog, is het van belang om in tezetten op de esports, gaming en (creative) tech. We ontwikkelen Purmerend tot een gemeente waarin we gezamenlijk met alle betrokken partijen werken aan de totstandkoming van de digitale transitie. Tevens blijven we inzetten op het ondersteunen van overige sectoren bij het verkrijgen van voldoende en goed opgeleid personeel. In dit kader zullen we in 2024 de volgende acties oppakken of voortzetten:

 • het uitvoeren en uitwerken van het onderzoek naar Purmer Valley als Private Partnership- constructie.

 • ondersteunen en begeleiden van ondernemers bij het starten van een bedrijf door middel van het startersloket;

 • deelname aan de Amsterdam Economic Board en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest);

 • ontwikkeling (e)sports Tech Campus.

In dit kader zullen we in 2024 de volgende acties oppakken of voortzetten:

 • uitvoeren en uitwerken van het onderzoek naar PurmerValley als PPS-constructie (doorontwikkeling van cross-overs tussen IT en overige sectoren, doorlopende leerlijnen, integreren van IT in overige opleidingen en faciliteren van bedrijven bij digitalisering);

 • uitvoeren van acties uit sectortafels (tafels waarin onderwijs, bedrijfsleven en overheid per sector zijn vertegenwoordigd);

 • organisatie van het evenement 'Waterland Werkt' waar scholieren/studenten/leerlingen en hun ouders kennis kunnen maken met opleidingen en/of beroepen;

 • stimulering van innovatie in het bedrijfsleven met hulp van de Amsterdam Economic Board en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

De (e)sports Tech Campus helpt ons met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke en economische vraagstukken maar ook bij het aantrekken van (nieuwe) talenten, ondernemingen, en studenten. Het wordt een broedplaats met een duurzaam ecosysteem waar innovatie, kennis, bedrijvigheid, creativiteit en talentontwikkeling hand in hand gaat en continuworden gestimuleerd. De campus kan de aantrekkelijkheid van wonen, werken en leven in Purmerend versterken. We werken de komende periode aan het versterken van een innovatie-ecosysteem door:

 • in samenwerking met de stakeholders het actieplan governance en organisatiestructuur voor de campus uit te werken;

 • placemaking en daarmee het zichtbaar maken van de campus in het gebied;

 • het opstellen van een ontwikkelstrategie om de ruimtelijke vertaling van de gebiedsvisie concreter te maken;

 • een innovatieagenda op te stellen en field en living labs te bevorderen;

 • het bevorderen van de samenwerking en het aanjagen van programma's op het gebied van sport, onderwijs en bedrijvigheid.

Centrumontwikkeling, voorzieningen in de stad
Pijler 3 van de economische visie kent een viertal doelstellingen:

 • behoud en versterking van bestaande voorzieningen en realisering van nieuwe voorzieningen die aansluiten bij de behoeften van de inwoners en bezoekers van Purmerend;

 • versterking van de samenwerking met en tussen ondernemers , pandeigenaren in de binnenstad en de overige winkelgebieden, o.a. door het ontwikkelen en faciliteren van nieuwe bedrijveninvesteringszones;

 • verbetering van de communicatie met en tussen ondernemers en tussen ondernemers en overige betrokkenen waaronder de gemeente;

 • toekomstbestendig maken van de binnenstad Purmerend.

In dit kader voeren we thans een onderzoek uit naar de voorzieningen in onze gemeente. Verder willen we nieuwe Bedrijveninvesteringszones (BIZ) ontwikkelen en faciliteren alsmede het digitale communicatieplatform (Chainels) blijven toepassen. Voor 2024-2027 zullen de beschikbaar gestelde middelen onder meer worden aangewend voor:

 • het programma, het programmateam en de communicatie;

 • 'Het verhaal van de Binnenstad';

 • onderzoek naar de opwaardering van de stadsboulevards en naar het plan van het Singelpark;

 • uitvoeringsmiddelen voor de stimulering van sport en spelen, inrichting sfeergebieden en herintroductie van de stadspoorten.

Circulaire economie en bedrijventerreinen
In de komende jaren zullen we ons in het kader van deze pijler richten op:

 • het verduurzamen van bedrijven op bedrijventerreinen, in winkelgebieden en in het agrarisch gebied (zie ook pijlers 1 en 3);

 • het verbeteren van de stroomvoorziening om de hiervoor genoemde doelstelling haalbaar en realiseerbaar te maken;

 • het stimuleren van de circulaire economie (zowel lokaal als regionaal);

 • de samenwerking van bedrijven op bedrijventerreinen te bevorderen (onder meer door stimulering van parkmanagement en de oprichting van BIZ).

 • het faciliteren van de houtbouwalliantie en het realiseren va de leerlijn op het gebied van houtbouw in overleg met de bouwers en opleidingen in onze regio.

Daartoe zullen we in 2024 de volgende acties oppakken of voortzetten:

 • inschakelen duurzaamheidscoach;

 • organiseren van kennis- en werksessies over duurzaamheid of circulaire economie;

 • uitvoeren van een onderzoek naar de transportbeperkingen voor stroom;

 • uitvoeren van een onderzoek naar alternatieve vormen van stroomleverantie (onder meer biovergisting in Beemster, zie ook pijler 1);

 • circulaire inkoop en aanbestedingen (voorbeeldfunctie gemeente);

 • toepassen grondstoffenscan bedrijventerreinen;

 • uitvoeren projecten op het gebied van circulaire economie die door de MRA zijn ontwikkeld;

 • faciliteren van de houtbouwalliantie;

 • fealisering doorlopende leerlijn op het gebied van houtbouw;

 • toepassen parkmanagement Baanstee-Noord;

 • onderzoek naar het ontwikkelen van een BIZ op bestaande bedrijventerreinen.

Belangrijk om te weten
Het uitvoeren van alle acties in het kader van de uitvoeringsagenda van de economische visie is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeentelijke overheid. Ook het bedrijfsleven, het onderwijs en de regio zullen bereid moeten zijn om hieraan mee te werken of bij te dragen. Het betrekken van deze partijen maar ook van bijvoorbeeld de provincie, het Rijk en de Europese Unie, vragen inzet op alle niveaus. Deze inzet kent vele gradaties: van het voeren van overleg tot het aanvragen van subsidies of het deelnemen aan specifiekespecifieke consortia. We onderzoeken hoe we het accountmanagement vanuit Economie (verder) kunnen versterken.