PDF Opties

Doelen en activiteiten

De Economische Visie is de stip op de horizon en is uitgewerkt in de uitvoeringsagenda 2023-2024 in de te nemen stappen om uiteindelijk in 2040 onze doelen te behalen. In de agenda worden de bestaande drie pijlers van de agenda 2021-2022 doorgezet en aangevuld met een vierde pijler:

  1. Innovatieve voedselkamer & Werelderfgoed Beemster,

  2. Stimulering arbeidsmarkt, (tech) onderwijs en campusontwikkeling,

  3. Centrumontwikkeling en voorzieningen in de stad (waaronder Programma Binnenstad),

  4. Circulaire economie en bedrijventerreinen.

Gelet op de nog steeds voelbare corona-effecten en de nadrukkelijke wens van de ondernemers is er gekozen voor het doorzetten van de drie bestaande pijlers. We voegen een vierde pijler, circulaire economie en bedrijventerreinen toe om zo zorg te dragen voor continuïteit. De circulaire economie en verduurzaming op de bedrijventerreinen vragen om gezamenlijke actie. We doen dat door (samen met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke instellingen) actief op zoek te gaan naar kansen en door het scheppen van randvoorwaarden om die kansen te benutten. We gaan zoveel mogelijk op zoek naar initiatieven die (reeds) door ondernemers zijn of worden opgepakt en faciliteren hen bij het uitvoeren van deze initiatieven. Hierbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor subsidie of externe financiering. Op die manier proberen we bedrijvigheid en werkgelegenheid in de stad te behouden en aan te trekken.
Daarnaast is gekeken naar het coalitieakkoord “Samen op koers” en zijn projecten zoals de campusontwikkeling, digitalisering van het onderwijs vanuit de samenwerking in PurmerValley, toeristische visie, versterken boer-burger relatie, versterken van alle winkelgebieden in de detailhandelsvisie en voorzieningen in stad onderdeel van de uitvoeringsagenda.

In september 2021 is gestart met het Programma Binnenstad. Purmerend groeit steeds meer naar een complete stad voor alle inwoners van Beemster en Purmerend. Veel van deze ontwikkelingen spelen zich af in en rond de binnenstad en hebben invloed op de binnenstad. In het vierde kwartaal van 2022 zal het programma Binnenstad, bestaande uit de visie en een uitvoeringsprogramma, aan de raad worden voorgelegd ter besluitvorming. Het uitvoeringsprogramma wordt opgezet voor vijf jaar en zal worden voorzien van een kredietaanvraag (inclusief structurele kosten voor personele bezetting van het programmateam binnenstad.