PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Aardgasvrij maken
De gemeente Purmerend heeft budget gekregen voor de Proeftuin In Overwhere Zuid en afgesproken is dat dit wordt uitgevoerd zolang hiervoor middelen beschikbaar zijn. Voor 2024 zijn hiervoor (nog) voldoende middelen beschikbaar. Er is inmiddels een bijdrageregeling voor aanleg van warmtenetten voor netwerkbedrijven zoals Stadsverwarming Purmerend (SVP) maar deze is niet dekkend. Toch ondersteunen wij de aanvragen die hiervoor door SVP worden gedaan. Omdat de behoefte aan duidelijkheid over de energietransitie toeneemt bij inwoners, zullen hiervoor keuzes moeten worden gemaakt die wij u zullen voorleggen, waarbij de ruimte die vanwege de personeelskostensubsidie ontstaat kan worden ingezet.

Nationaal Isolatie Programma
In juli 2023 is het Nationaal Isolatie Programma van start gegaan. Hiervoor is een aanvrage voor de eerste tranche ingediend. Deze bijdrage wordt door het Rijk bepaald aan de hand van het aantal koopwoningen met een G, F, E of D-label. In het najaar van 2023 kan een tweede tranche worden ingediend. De regeling richt zich enerzijds op woningen met een lagere WOZ-waarde dan €429.300,-- anderzijds krijgen eigenaren die in aanmerking zijn gekomen voor een energietoeslag voorrang. In het najaar van 2023 wordt u hiertoe een subsidieverordening ter vaststelling aangeboden.

Energie- en warmtebronnen
Voor de langere termijn is er behoefte aan een of meer warmtebronnen voor SVP. Hierbij zal ook gekeken moeten worden naar de mogelijkheden voor Geothermie. Dit is voor de langere termijn onvoldoende omdat uitbreiding van het netwerk gewenst is en biomassa moet worden gezien als een transitiebrandstof. Met SVP en andere stakeholders worden de mogelijkheden van verder seismisch onderzoek nagegaan.
In het najaar van 2023 gaat in samenwerking met de provincie en de rijksdienst voor cultureel Erfgoed opnieuw onderzocht worden of en zo ja, welke mogelijkheden er zijn voor opwekking van windenergie in de Beemster zonder dat dit de Unesco Werelderfgoed-status in gevaar brengt. Op verzoek van enkele ondernemers in de Beemster wordt in samenwerking met de Provincie gekeken naar mogelijkheden voor winning van biogas in de Beemster.

Stroom / elektriciteit
Voor de realisatie van ruimtelijke projecten, het bouwen van woningen, de economische activiteiten van ondernemers én de transitie naar hernieuwbare brandstoffen is elektriciteit nodig. Uit berekeningen blijkt dat er knelpunten zijn om voldoende elektriciteit te hebben voor de geplande ontwikkelingen. Er is te weinig elektriciteit en het netwerk is te krap bemeten om de schommelingen tussen vraag- en aanbod aan te kunnen. Dit heeft gevolgen voor de uitvoering van de Purmerendse bestuurlijke agenda. Inwoners en ondernemers gaan hiervan de effecten merken.

Om tot verbeteringen te komen, realiseren de verantwoordelijke landelijke partijen een nieuw 380 kV hoogspanningsnetwerk. Het Noord-Hollandse tracé voor dit voornamelijk bovengrondse netwerk is nog niet bekend. Om tot een keuze te komen is een Rijkscoördinatieregeling (RCR) procedure gestart. Voor dit proces wordt vooruitgelopen op de omgevingswet. Dit gebeurt onder andere met de te volgen participatieprocedure. Als gemeente volgen wij dit proces met volle aandacht en maken gebruik van de mogelijkheden om tot een optimale inpassing te komen die zo min mogelijk effect heeft op de andere Purmerendse ruimtelijke agenda.

Voor onze regio wordt ook het middenstroomnetwerk versterkt. Dit gebeurt concreet door op korte termijn een nieuwe 150 kV kabel te trekken tussen het station in Wijdewormer en het nieuw te bouwen elektriciteitsstation in Baanstee-Noord. Hiervoor zijn in 2023 acties gestart om in 2026 voldoende stroom te hebben voor het bedrijventerrein én voor de lopende bouwprojecten. Purmerend zorgt er, in nauwe samenwerking met de andere betrokken gemeenten voor, dat de netbeheerders zo snel mogelijk kunnen werken. We zijn alert op mogelijke stagnaties en pakken het initiatief om deze te omzeilen.

Parallel aan de structurele verbeteringen van het elektriciteitsnetwerk verkennen wij als gemeente de mogelijkheden voor aanvullende lokale initiatieven om beter gebruik te maken van de elektriciteit die wél beschikbaar is. In essentie gaat het hierbij om effectieve afstemming tussen vraag en aanbod. Dit vraagt om activiteiten, investeringen en medewerking van ondernemers. Dit geldt ook voor de gemeentelijke organisatie. Er is budget nodig om de lokale initiatieven op gang te brengen en praktisch mogelijk te maken

Duurzaamheidsagenda
Het rijksbeleid dat wordt uitgevoerd heeft een grote invloed op de huidige werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid. Zowel de regelgeving als de Specifieke Uitkeringen maken veranderingen in het beleid noodzakelijk waardoor meer tijd nodig is om het beleid voor de komende jaren te formuleren. Wij zijn voornemens om voor het begrotingsjaar 2024 u een duurzaamheidsbeleidsnota met agenda te presenteren.

Milieu
Purmerend is schoon, heel en veilig om in te wonen, te recreëren en te werken. De gemeente voert de milieutaken uit overeenkomstig de Omgevingswet. Bedrijven die moeten voldoen aan energiebesparingsplicht stimuleren/ondersteunen voor een duurzame gemeente.

  • Terugdringen van milieuhinder door bedrijven, door deze te laten voldoen aan de geldende weten regelgeving. Klachten en meldingen afkomstig van bedrijven pakken we adequaat op.

  • We leggen de prioriteiten en de keuzes die we daarin maken vast in het Uitvoeringsprogramma VTH 2025 en stellen het Evaluatieverslag VTH 2023 op.

  • De Omgevingsdienst voert in opdracht van de gemeente Purmerend toezicht uit bij bedrijven die vallen onder het basistakenpakket.

  • Het bodeminformatiesysteem is op orde, zodat de nieuwe bodemtaken uitgevoerd kunnen worden.

  • De bestaande milieu-inrichtingen worden omgezet naar milieubelastende activiteiten.

  • Uitvoering geven aan het Energiebesparingsakkoord.

Afvalinzameling
Verbetering afvalscheiding door inwoners op een creatieve wijze bewust te maken van de nut en noodzaak van afval scheiden en hen de mogelijkheid te bieden afval beter te scheiden.

  • Opstellen plan van aanpak en business case Omgekeerd Inzamelen; een inzamelsysteem waarbij gescheiden ophalen van grondstoffen aan huis gemakkelijk gemaakt wordt en het weggooien van restafval minder gemakkelijk is.

  • In het plan van aanpak Omgekeerd Inzamelen is ook de inrichting van de inzameling van bioafval bij hoogbouw meegenomen. (als vervolg op de pilot inzameling bioafval in de Ooster- en Westervenne).

  • Communicatiecampagne "Afval bestaat niet!"

Belangrijk om te weten
Wet en regelgeving
Het LAP3 loopt af in 2023 en wordt vervangen door het CMP; het Circulair Materialen Plan. Het CMP treedt per 1 januari 2025 in werking, zo is de planning. Het CMP sluit beter aan op het programma Nederland Circulair in 2050.

De UPV, de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, die de verantwoordelijkheid van de verpakkingsindustrie voor inzameling en verwerking van alle verpakkingen regelt, krijgt een update voor de komende jaren wat betreft de vergoedingenstructuur. Daarnaast worden nieuwe onderdelen toegevoegd die onder de UPV moeten gaan vallen zoals textiel en luiers.

Ontwikkelingen afvalbranche
De afvalbranche is onverminderd in ontwikkeling. De afzetmarkten fluctueren in bereikbaarheid en ook de tariefstructuren staan onder druk. De vergoedingen voor de grondstoffen vertonen een grillig karakter, zowel positief als negatief.

Afvalscheiding en hergebruik
Binnen de afvalbranche is steeds meer discussie over het verschil tussen afvalscheiding en daadwerkelijk hergebruik van grondstoffen. De focus komt steeds meer op de kwaliteit van de gescheiden grondstofstromen te liggen. Schone grondstofstromen kunnen zorgen voor maximaal hergebruik van de grondstoffen.

Risico’s bedrijfsvoering
Het slecht verkrijgbaar zijn van grondstoffen heeft invloed op het productieproces van externe leveranciers van bijvoorbeeld (vracht)auto’s en onderdelen daarvan, minicontainers, ondergrondse containers en containerbehuizingen voor Gft hoogbouw. Levertijden en aanschafkosten lopen hierbij sterk op. Ook in 2024 zijn de stijgende brandstofkosten een reden tot zorg.

Rijksbeleid duurzaamheid
Landelijk wordt deze kabinetsperiode fors ingezet op duurzaamheid. De middelen nemen toe maar de exacte omvang die voor de gemeente beschikbaar komt is op dit moment nog niet bekend. Vertrekpunt voor het onderdeel duurzaamheid voor 2024 is daarom de voortzetting van de duurzaamheidsagenda 2020 – 2023, zonder extra middelen. Er wordt een nieuwe strategische duurzaamheidsagenda voorbereid voor de periode 2024 – 2026 die breder van karakter is en waar ook onderwerpen naast de energietransitie worden opgenomen. Daarin worden ook verdere initiatieven onder het voorbehoud van aanvullende Rijks of provinciale middelen benoemd. Zo anticiperen we op de toenemende aandacht voor duurzaamheid vanuit het Rijk.

Warmtebronnen
Vanuit Stadsverwarming Purmerend en de gemeente worden de mogelijkheden voor nieuwe warmtebronnen onderzocht op haalbaarheid waarbij onder andere wordt gekeken naar geothermie.

Maatwerkoplossingen buitengebied Beemster
Voor de bedrijven en woningen in het buitengebied van Beemster bestaat een grote behoefte aan meer mogelijkheden om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie. Hier is stadsverwarming niet de eerste optie. Keuzevrijheid voor de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de energietransitie wordt beperkt door tal van voorschriften. Uiteraard is niet voor niets gekozen voor een conserverend ruimtelijk beleid en vraagt het landschap om voorzichtigheid om het karakter van de historische inrichting van de polder zo min mogelijk aan te tasten. Vandaar dat deskundigen worden gevraagd om te adviseren waar en tot hoever er mogelijkheden zijn om - met behoud van de waarden van het gebied – invulling te geven aan de energietransitie en hiervoor een afwegingskader op te stellen. Het afwegingskader kan ruimte bieden voor maatwerkoplossingen.

Landelijk gebied
De provincie heeft in mei 2023 een eerste versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) goedgekeurd. Het PPLG wordt uitgewerkt naar 5 regio’s waaronder Laag Holland. Deze gebiedsplannen voorzien in het herstellen en realiseren van natuurgebieden, innovaties bij veehouderijen voor lagere stikstofuitstoot, perspectief voor landbouwers en een verhoging van het grondwaterpeil in de veenweiden. Ook de waterkwaliteit, biodiversiteit, het klimaat, erfgoed en recreatie krijgen aandacht.