PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Afvalinzameling

Verbetering afvalscheiding door inwoners op een creatieve wijze bewust te maken van de nut en noodzaak van afval scheiden en hen de mogelijkheid te bieden afval beter te scheiden.

 • Ook bij hoogbouw de inzameling van bioafval inrichten door uitbreiding van de pilot GFT inzameling hoogbouw

 • Onderzoek naar de haalbaarheid van de inzet mobiele milieustraat om het gescheiden weggooien van klein grof afval makkelijker te maken

 • Communicatie campagne "Afval bestaat niet!"

 • Opstellen maatregelenpakket voor 2023-2024. Bepalen volgorde van uitvoering van maatregelen ter verdere verbetering van de afvalscheiding en hergebruik.

Energietransitie en klimaat

Vermindering afhankelijkheid van fossiele warmtebronnen door ruimte te geven aan schone energiebronnen zoals zonne- of windenergie, geo- of aquathermie en het aardgasvrij maken van woningen, winkels en overige panden. En vermindering van de vraag naar energie waardoor energiearmoede vermindert, het wooncomfort verbetert en de keuze voor lage temperatuurverwarming een optie wordt. Opheffen te beperkte capaciteit elektriciteitsnetwerk

 • Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte door het opstellen van wijkontwikkelingsplannen. Per wijk vaststellen welke warmtebron wordt ingezet om de panden aardgasvrij te maken.

 • Uitvoering van de Proeftuin aardgasvrij. In 2023 vindt afronding plaats van Blok 1 en wordt uitvoering gegeven aan Blok 2. Aan het einde van het jaar wordt begonnen aan de voorbereiding van Blok 3.

 • Uitvoering geven aan de start van een tweede aardgasvrij project onder voorbehoud van voldoende rijksmiddelen voor dit doel.

 • Voortzetting van isolatieprojecten door een wijkgerichte aanpak

 • Verbetering afname en voeding elektriciteit van en aan het elektriciteitsnetwerk

 • Uitvoering geven aan de Regionale energiestrategie.

 • Geowarmtebronnen Stadsverwarming Purmerend.

 • Werken aan een actualisatie van de duurzaamheidsagenda 2020 - 2023 richting een strategische duurzaamheidsagenda 2023 - 2026 die alle onderwerpen van het werken aan duurzaamheid met elkaar verbindt en weergeeft in een duidelijk kader voor de komende vier jaar. Duidelijk kader van beleid en projecten voor de komende vier jaar incl. kostenraming, met een focus op meer verbinding tussen de thema's van het werken aan een duurzame gemeente.

 • Invoeren CO2-prestatieladder incl. certificering. We monitoren prestaties van de gemeente op het gebied van duurzaamheid.

 • Subsidieverlening en duurzaamheidsleningen.

 • Klimaatadaptieve maatregelen voor stimulering en ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven van inwoners voor de eigen woning.

 • We zetten voor woningbouw vol in op houtbouw en andere duurzame en circulaire bouwmethoden. Purmerend heeft de green deal houtbouw ondertekend. Streven daarin is 20% in houtbouw na 2025. Daarnaast zetten we in (regionale) keten en -samenwerking vanuit de alliantie Purmer Hout. Voor een duurzame en toekomstbestendige woon- en leefklimaat.

Milieu

Purmerend is schoon, heel en veilig om in te wonen, te recreëren en te werken. De gemeente voert de milieutaken uit overeenkomstig de Omgevingswet. Bedrijven die moeten voldoen aan energiebesparingsplicht stimuleren/ondersteunen voor een duurzame stad.

 • Terugdringen van milieuhinder door bedrijven, door deze te laten voldoen aan de geldende weten regelgeving. Klachten en meldingen afkomstig van bedrijven pakken we adequaat op.

 • We leggen de prioriteiten en de keuzes die we daarin maken vast in het Uitvoeringsprogramma VTH 2024 en stellen het Evaluatieverslag VTH 2022 op.

 • De Omgevingsdienst voert in opdracht van de gemeente Purmerend toezicht uit bij bedrijven die vallen onder het basistakenpakket.

 • Het bodeminformatiesysteem is op orde, zodat de nieuwe bodemtaken uitgevoerd kunnen worden *.

 • De bestaande milieu-inrichtingen worden omgezet naar milieubelastende activiteiten *.

 • Uitvoering geven aan het Energiebesparingsakkoord.

* = deze activiteiten zijn afhankelijk van het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Alle voorbereidingen lopen door.

Belangrijk om te weten

Wet en regelgeving

Het LAP3 heeft in 2021 een tweede aanpassing gehad. Het programma Nederland Circulair in 2050 bevat steeds meer aandacht voor de bijdrage van het afvalbeleid aan de transitie naar een circulaire economie. De UPV, de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid, die de verantwoordelijkheid van de verpakkingsindustrie voor inzameling en verwerking van alle verpakkingen regelt, krijgt een update voor de komende jaren wat betreft de vergoedingenstructuur. Daarnaast worden nieuwe onderdelen toegevoegd die onder de UPV moeten gaan vallen zoals textiel en luiers.

Ontwikkelingen afvalbranche
De afvalbranche is onverminderd in ontwikkeling. De afzetmarkten fluctueren in bereikbaarheid en ook de tariefstructuren staan onder druk. De vergoedingen voor de grondstoffen vertonen een grillig karakter, zowel positief als negatief. De invoering van statiegeld op blikjes per 2023 heeft ook invloed op de vergoedingen voor het plastic, metaal en drankkartons (pmd).

Afvalscheiding en hergebruik
Binnen de afvalbranche is steeds meer discussie over het verschil tussen afvalscheiding en daadwerkelijk hergebruik van grondstoffen. De focus ligt nu nog vaak op het scheidingspercentage maar dit impliceert niet altijd dat de gescheiden stromen daadwerkelijk in aanmerking komen voor hergebruik.

Risico’s bedrijfsvoering
Het slecht verkrijgbaar zijn van grondstoffen heeft invloed op het productieproces van externe leveranciers van bijvoorbeeld (vracht)auto’s en onderdelen daarvan, minicontainers, ondergrondse containers en containerbehuizingen voor Gft hoogbouw. Levertijden en aanschafkosten lopen hierbij sterk op. Daarnaast zijn de steeds stijgende brandstofkosten een reden tot zorg.

Rijksbeleid duurzaamheid
Landelijk wordt deze kabinetsperiode fors ingezet op duurzaamheid. De middelen nemen toe maar de exacte omvang die voor de gemeente beschikbaar komt is op dit moment nog niet bekend. Vertrekpunt voor het onderdeel duurzaamheid voor 2023 is daarom de voortzetting van de duurzaamheidsagenda 2020 – 2023, zonder extra middelen. Er wordt een nieuwe strategische duurzaamheidsagenda voorbereid voor de periode 2023 – 2026 die breder van karakter is en waar ook onderwerpen naast de energietransitie worden opgenomen. Daarin worden ook verdere initiatieven onder het voorbehoud van aanvullende Rijks of provinciale middelen benoemd. Zo anticiperen we op de toenemende aandacht voor duurzaamheid vanuit het Rijk.

Warmtebronnen
Vanuit Stadsverwarming Purmerend en de gemeente worden de mogelijkheden voor nieuwe warmtebronnen onderzocht op haalbaarheid waarbij onder andere wordt gekeken naar geothermie.

Maatwerkoplossingen Beemster
Voor de bedrijven en woningen in het buitengebied van Beemster bestaat een grote behoefte aan meer mogelijkheden om uitvoering te kunnen geven aan de energietransitie. Hier is stadsverwarming niet de eerste optie. Keuzevrijheid voor de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de energietransitie wordt beperkt door tal van voorschriften. Uiteraard is niet voor niets gekozen voor een conserverend ruimtelijk beleid en vraagt het landschap om voorzichtigheid om het karakter van de historische inrichting van de polder zo min mogelijk aan te tasten. Vandaar dat deskundigen worden gevraagd om te adviseren waar en tot hoever er mogelijkheden zijn om - met behoud van de waarden van het gebied – invulling te geven aan de energietransitie en hiervoor een afwegingskader op te stellen. Het afwegingskader kan ruimte bieden voor maatwerkoplossingen.

Omgevingswet
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert er een aantal zaken. Zo zal de gemeente bevoegd gezag worden voor een groot aantal bodemtaken. Vooralsnog is het nog niet duidelijk op welke manier de financiering van deze taken invulling gaat krijgen.