PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV041 Milieu

Lasten

-13.695

-13.506

-13.261

-13.698

-14.067

-14.391

-14.480

BV041 Milieu

Baten

16.060

15.721

15.496

15.991

16.427

16.819

16.866

2.365

2.215

2.235

2.293

2.360

2.427

2.386

BV042 Duurzaamheid

Lasten

-2.499

-3.467

-5.627

-2.795

-1.335

-1.366

-1.378

BV042 Duurzaamheid

Baten

713

26

26

0

0

0

0

-1.786

-3.441

-5.600

-2.795

-1.335

-1.366

-1.378

PGR04 Milieu

Lasten

-16.193

-16.973

-18.888

-16.493

-15.402

-15.757

-15.858

PGR04 Milieu

Baten

16.773

15.747

15.522

15.991

16.427

16.819

16.866

Saldo programma

580

-1.225

-3.365

-502

1.025

1.062

1.008

Het saldo stijgt met € 2.863.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 2.395.000 lagere lasten en € 468.000 hogere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

Beleidsveld Milieu

BV041 Milieu

Lasten

Baten

Actualisatie afvalstoffenheffing

De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wijziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bij de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grijsvuil als gevolg van de actualisatie van prijs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast.

-172

Actualisatie afvalstoffenheffing

De actualisatie van de kosten en opbrengsten afvalbeheer resulteert in hogere lasten en baten afvalstoffenheffing. De hogere lasten betreffen de hogere kapitaallasten vanwege de nieuwe milieustraat en hogere doorbelasting straatreiniging. Er is daarnaast sprake van lagere verwerkingskosten door een wijziging in de afvalverwerkingsketen van HVC en Nedvang, waardoor de verwerking van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) niet meer in rekening wordt gebracht bij de gemeente Purmerend. Er is daarnaast sprake van hogere verwerkingskosten van huis-grijsvuil als gevolg van de actualisatie van prijs x hoeveelheid (groei van de stad). De opbrengst wordt hierop aangepast.

103

Afvalbeheer- Hogere inkomsten uit afvalstromen

De hogere inkomsten uit afvalstromen in 2023 ten opzichte van 2022 worden veroorzaakt door marktwerking. Dit betreft met name papier (€ 310.000) en metaal (€ 88.000).

398

Afvalbeheer- Lagere dotatie aan voorziening afvalstoffenheffing

De dotatie aan de voorziening afvalstoffenheffing is lager ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door de opheffing van de voormalige egalisatiereserve afvalstoffenheffing Beemster, waarbij het saldo is toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing in 2022.

69

Afvalbeheer- Lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing

De lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing betreft de onttrekking in 2022 ten gunste van de tarieven afvalstoffenheffing 2022.

-225

Bijdrage Omgevingsdienst IJmond

In de begroting 2023 Omgevingsdienst IJmond is de gemeentelijke bijdrage voor de overdracht van de bodemtaken toegevoegd. Raadsbesluit 1568785.

-121

Totaal

-449

501

Beleidsveld Duurzaamheid

BV042 Duurzaamheid

Lasten

Baten

Actualisatie doorbelasting salarissen

De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor duurzaamheidstaken.

-159

Budget overheveling

Door de gevolgen van Corona zijn enkele duurzaamheidsinitiatieven in 2021 niet benut en overgeheveld naar 2022. Dit bedrag komt niet terug in de begroting 2023.

739

Duurzaamheidsagenda

In de duurzaamheidsagenda van de gemeente Purmerend was voor de jaren 2020 tot en met 2022 een bedrag opgenomen van € 230.000 voor duurzaamheidssubsidies. Vanaf 2023 zijn deze p.m. opgenomen. Tevens is in de agenda tot 2023 een jaarlijks bedrag opgenomen van € 200.000 ten behoeve van het isoleren van bestande woningen. Vanaf 2023 is het budget voor deze regeling niet langer opgenomen in de begroting. Door de genoemde ontwikkelingen ontstaat een afwijkingen van € 430.000 ten opzichte van de voorgaande jaren

430

Klimaatakkoord

In 2022 is een eenmalige uitkering ontvangen vanuit het Rijk voor het realiseren van de doelen uit het klimaatakkoord. De hoogte van de uitkering in 2023 e.v. is nog niet bekend en derhalve nog niet opgenomen in de begroting 2023.

532

Proeftuin aardgasvrij

Er is voor het project aardgasvrij € 2,5 miljoen geraamd in 2023, circa € 223.000 meer dan in 2022. Dit is de besloten fasering in de begrotingswijziging bij de uitvoeringsstrategie. Hiervoor is dekking uit de reserve duurzaamheid.

-223

Proeftuin aardgasvrij - Blok 1

Met de uitvoering van Blok 1 in de proeftuin aardgasvrij is gestart in 2022. Het aanwezige budget, welke aanwezig was in 2021, was hiervoor overgeheveld. Hierdoor was er in 2022 een hoger budget aanwezig, waardoor een grote afwijking ontstaat ten opzichte van 2023.

1.500

Totaal

2.819

Reserves

Reserve duurzaamheid

In 2023 wordt per saldo een bedrag van € 1,46 miljoen onttrokken aan de reserve duurzaamheid. Dit is voornamelijk voor het project Aardgasvrij. In de reserve zijn de hiervoor ontvangen Rijksmiddelen opgenomen.

Voorzieningen

Voorziening afvalstoffenheffing.

De voorziening heeft tot doel om te komen tot een meerjarige egalisatie van het tarief van de afvalstoffenheffing. In 2023 is er geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing begroot. Wel is ten behoeve van oninbaarheid bij dit onderdeel een dotatie van € 83.000 begroot.

Investeringen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

179

Vervangingsinvesteringen

478

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

657

Incidentele baten en lasten

Programma 4 Milieu

Begroot

2023

Begroot

2024

Begroot

2025

Begroot

2026

Duurzaamheidsagenda

-160

-

-

-

Pilot Aardgasvrij

-1.983

-

-

-

Totaal

-2.143

-

-

-