PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

-37.320

-32.084

-34.724

-27.116

-40.252

-73.235

-22.228

BV071 Ruimtelijke ordening

Baten

40.555

29.661

29.742

22.606

36.364

69.336

18.246

3.236

-2.422

-4.983

-4.510

-3.888

-3.900

-3.983

Het saldo stijgt met € 473.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 7.608.000 lagere lasten en € 7.136.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

Bestemming moties gemeente Beemster

Onder de nog te bestemmen middelen in de programmabegroting 2023-2027 stond een stelpost van € 150.000 voor moties gemeente Beemster. Begin 2023 is deze stelpost omgezet in budget voor a) onderzoek naar versterking toeristisch netwerk Beemster; b) veilige verkeerssituatie op- en afrit N244 Purmerenderweg en c) Beemster Erf in samenhang met moties Vrijkomende agrarische bebouwing en UNESCO Werelderfgoed.

150

Bijdrage verbouwing P3

In 2023 is er een incidentele bijdrage vanuit groot onderhoud geraamd voor de verbouwing van P3. Gelet op de vertraging van de verbouwing zal voorgesteld worden deze bijdrage naar 2024 over te hevelen.

177

Dagelijks onderhoud

De meerjaren onderhoudsplannen zijn geactualiseerd.

218

Dorpsvisie Noord- en West Beemster

Ten behoeve van de uitwerking van de dorpsvisie Noord- en West Beemster is door de gemeenteraad een budget beschikbaar gesteld. Dit budget is in 2023 volledig benut. Na vaststelling van de visie zullen toekomstige lasten worden meegenomen in de Grex van dit gebied.

175

Grondexploitaties

De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2023, welke is vastgesteld door de Raad op 29 juni 2023 (raadsbesluit: 1584604). In 2024 leidt dit tot een verlaging ten opzichte van 2023.

6.973

-6.973

Kapitaallasten

Naar aanleiding van de jaarrekening 2022 en de Voorjaarsnota 2024 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Vanwege vertraging van investeringen in 2022 zijn de kapitaallasten 2023 incidenteel afgeraamd waardoor dit verschil ontstaat.

-409

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

-290

Oostflank

In 2023 wordt naar verwachting de concept visie afgerond. Hiervoor is in 2023 voorbereidingsbudget geraamd. Voor de vervolgfase in 2024 is nog geen budget geraamd.

150

Parkenplan

In juni 2021 heeft de gemeenteraad het ‘Parkenplan Purmerend 2021-2040’ als richtinggevend kader vastgesteld (raadsbesluit 1546940). De ‘Business case Parkenplan 2021-2040’ is in april 2022 door de gemeenteraad vastgesteld als financieel richtinggevend kader voor opwaardering van de parken (raadsbesluit 1563431). Het Leeghwaterpark is het derde park dat opgewaardeerd wordt. Voor ontwerp en onderzoeken Parkenplan is in 2024 € 150.000 meer nodig dan in 2023.

-150

Purmerend 2040

Tot 2023 was jaarlijks € 400.000 budget beschikbaar voor voortzetting van het Purmerend 2040-programma. Vanaf 2024 is dit € 150.000.

250

Waterlandkwartier

Tot en met 2023 was er een voorbereidingsbudget om te komen tot de Grex Waterlandskwartier. In juni van dit jaar is de Grex vastgesteld (raadsbesluit: 1585054) en is het voorbereidingsbudget niet langer benodigd.

100

Woning Zuiderweg 20, hoogspanningskabel

In 2023 was er een incidentiele rijksbijdrage beschikbaar voor de sloop- en saneringskosten van de woning Zuiderweg 20 onder een hoogspanningskabel.

108

-108

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

157

-55

Totaal

7.609

-7.136

Reserves

Reserve gronden

In 2024 is een onttrekking aan de reserve gronden begroot van € 815.000. Dit is met name ter dekking voor het uitwerken van de visie de Koog (€ 600.000) en ter uitvoering van het programma 2040 (€ 150.000).

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen

In 2024 is per saldo een onttrekking aan de voorziening begroot van €1.269.000.

Voorziening bijdragen nota Prof

In 2024 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Voorziening infrastructuur Wagenweggebied

In 2024 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Voorziening parkeren Centrum

In 2024 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Voorziening Groen en mobiliteit

In 2024 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Investeringen

Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht)

Lopende investeringen

1.487

Vervangingsinvesteringen

2.860

Voorgenomen investeringen

-

Totaal

4.347