PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

-24.530

-34.655

-35.756

-32.084

-21.278

-28.896

-25.452

BV071 Ruimtelijke ordening

Baten

25.910

32.160

33.844

29.661

19.046

26.605

23.130

1.380

-2.495

-1.912

-2.422

-2.232

-2.291

-2.322

Het saldo daalt met € 510.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 3.672.000 lagere lasten en € 4.182.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV071 Ruimtelijke ordening

Lasten

Baten

Actualisatie afschrijvingen en rente boekwaarde Huisvesting Kinderopvang

Actualisatie afschrijvingen boekwaarde investeringen en rente boekwaarde huisvesting kinderopvang. Onder andere € 33.000 kinderopvang voormalige locatie van de montessorischool en € 49.000 kinderopvang OBS Wheermolen.

-119

Actualisatie doorbelasting salarissen

De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie van medewerkers tussen programma 1 en 7.

254

Actualisatie VBS huren

Vanaf 2023 zullen de huurinkomsten stijgen met € 99.000 door de realisatie van de Kinderopvang OBS Wheermolen en OBS De Vlieger. Daarnaast wordt er € 41.000 gegenereerd door de verhuur van het wijkcentrum aan Clup Welzijn. De overige afwijkingen op de huuropbrengsten ontstaan door actualisatie huurprijzen.

213

Vanaf 2023 zullen de huurinkomsten stijgen met € 99.000 door de realisatie van de Kinderopvang OBS Wheermolen en OBS De Vlieger. Daarnaast wordt er € 41.000 gegenereerd door de verhuur van het wijkcentrum aan Clup Welzijn. De overige afwijkingen op de huuropbrengsten ontstaan door actualisatie huurprijzen.

-41

Boekwaarde Spinnekop 2-3 2022

Op 15 maart jl. heeft het college ingestemd met de verkoop van de locatie Spinnekop 2-3. De school en de sporthal zijn in 2022 door H20 gekocht. Op beide panden zat nog een boekwaarde die afgeboekt is. Spinnekop 2 (Schoolgebouw € 285.000) en Spinnekop 3 (Sporthal de Koogmolen € 496.000).

781

Dorpsontwikkelingsvisies Zuidoost- en Middenbeemster

Middels raadsbesluit 1546263 (Gemeente Beemster) zijn in 2021 voor het uitvoeren voor het plan van aanpak voor de Zuidoostbeemster en de Middenbeemster twee kredieten beschikbaar gesteld van in totaal € 900.000. Dit is immateriële activa die in 5 jaar moeten worden afgeschreven als er geen grondexploitatie is geopend.

-180

Grondexploitaties

De baten en lasten van grondexploitaties zijn aangepast aan het vastgestelde meerjarenprogramma grondexploitaties (MPG) 2022, welke is vastgesteld door de Raad op 30 juni 2022. In 2023 leidt dit tot een verlaging ten opzichte van 2022.

2.896

-2.896

Specifieke uitkering kosten Zuiderweg 20

In 2021 is er een specifieke uitkering voor de woning aan de Zuiderweg 20 (gemeente Beemster) toegekend. Een gedeelte van de kosten (o.a. de sloopkosten) zijn niet in 2021 gerealiseerd, de daarvoor bestemde ontvangen middelen zijn overgeheveld naar 2022 (raadsvoorstel 1557529, Turap II 2021).

127

-127

Uitgifte kavel vervoerregio 2023

In december 2021 is besloten tot uitgifte van een kavel van de vervoerregio in erfpacht, gelegen aan de Polderweg op Baanstee Noord, ten behoeve van de realisatie c.q. exploitatie door de vigerende concessiehouder van een busremise. Dit gebeurt tegen betaling van een jaarlijkse canon.

262

Verkoop Spinnekop 2-3 in 2022

Op 15 maart jl. heeft het college ingestemd met de verkoop van de locatie Spinnekop 2-3 aan H20. De school en de sporthal werden de afgelopen jaren al verhuurd aan H20.

-1.584

Totaal

3.718

-4.132

Reserves

Reserve gronden.

In 2023 is een onttrekking aan de reserve gronden begroot van € 836.000. Dit is met name ter dekking van plankosten Programma Purmerend 2040 (€ 500.000) en ter uitvoering van een 3 jaarlijks gemeentelijk breed ecologisch onderzoek (€ 180.000).

Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud gebouwen.

In 2023 is per saldo een toevoeging aan de voorziening begroot van € 47.000.

Voorziening bijdragen nota Prof.

In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Voorziening kostenverhaal parkeren centrum.

In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot

Voorziening infrastructuur Wagenweggebied.

In 2023 is geen toevoeging of onttrekking aan de voorziening begroot.

Investeringen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

2.322

Vervangingsinvesteringen

3.023

Voorgenomen investeringen

0

Totaal

5.345

Incidentele baten en lasten

Programma 7 Ruimtelijke ordening

Begroot

2023

Begroot

2024

Begroot

2025

Begroot

2026

Purmerend 2040-voortzetting programma

-250

-

-

-

Verhuur Lisdoddestraat 40

41

-

-

-

Huur Lisdoddestraat 40

-41

-

-

-

Totaal

-250

-

-

-