PDF Opties

Wat gaan we doen en wat willen we hiermee bereiken?

Wonen

We bieden inwoners een passende woning en bevorderen de doorstroming (van senioren naar geschikte woningen). Inwoners die een woning het hardst nodig hebben krijgen hierdoor meer kans op een woning. Op middellange termijn samenwerken aan voldoende beschikbare en betaalbare woningen, waarbij bovendien wordt gewerkt aan vitale, leefbare en inclusieve buurten met een variëteit aan woningaanbod.

We zetten in Purmerend in op maximale woningbouw, alles volgens het 30-40-30 beleid (minimaal 30% sociale huur, 40% middel dure huur en koop en 30% vrije keuze). In Beemster mag het aandeel sociale huurwoningen niet onder de 20% komen.

 • In 2023 leveren we minimaal 250 nieuwbouwwoningen op en zetten in op het versnellen van de woningbouw opgave.

 • We continueren verhuisvoordeelregeling 65 plus.

 • We gaan verder met het implementeren van de nieuwe toewijzingsregels samen met de regiogemeenten en corporaties.

 • We blijven binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) samenwerken om de woningbouw te versnellen en op elkaar af te stemmen. Daarnaast voeren we de zogenaamde Woondeal uit. Doel van de Woondeal is dat er sneller en meer betaalbare huur- en koopwoningen worden gebouwd.

 • We voeren de prestatieafspraken met corporaties en huurdersverenigingen uit.

 • We voeren het sociaal woonakkoord uit met corporaties. We bevorderen de samenwerking met corporaties en huurders, de betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid van woningen en de aanpak van de woonZorgopgave.

 • We creëren een aantal extra standplaatsen op de bestaande woonwagenterreinen en verkennen de mogelijkheid voor een nieuwe locatie. We dragen zorg voor voldoende standplaatsen voor deze doelgroep.

 • We stellen nieuw beleid op voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Voor alle partners die betrokken zijn is er duidelijkheid over de huisvesting voor arbeidsmigranten.

 • We stellen een nieuwe woonvisie - inclusief de woonzorgvisie- op.

Belangrijk om te weten

Nationale Woon- en Bouwagenda met de zes onderliggende volkshuisvestelijke programma’s
Het Rijk neemt weer flink de regie op de woningmarkt. Medio maart heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) vastgesteld. Deze agenda heeft drie kerndoelen:

 • Beschikbaarheid: voldoende woningen voor iedereen. De bouw van 900.000 woningen tot en met 2030, met als streven: tweederde van deze woningen betaalbaar;

 • Betaalbaarheid: woonlasten sluiten beter aan bij het inkomen. Het aantal huishoudens dat te hoge woonlasten draagt ten opzichte van het inkomen neemt af;

 • Kwaliteit: voldoende woningen voor aandachtsgroepen en ouderen, perspectief voor kwetsbare wijken en duurzame huisvesting bereikbaar voor iedereen.

Met zes onderliggende programma’s uit de Nationale Woon- en Bouwagenda moet invulling worden gegeven aan het realiseren van de doelstellingen. Inmiddels is het programma Woningbouw gepubliceerd. In mei is het programma “Een thuis voor iedereen” gepresenteerd. De andere vier programma’s zijn: Betaalbaar wonen, Wonen en zorg voor ouderen, Versnelling Verduurzaming gebouwde omgeving en Leefbaarheid en veiligheid. Deze verschijnen successievelijk de komende tijd. Met name de eerste vier programma’s zullen (forse) invloed hebben op het programma (maatschappelijk) wonen. Via de tussen Rijk en provincies en regio’s te sluiten woondeals komt er zo ongetwijfeld nog veel op ons af de komende jaren.