PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV031 Wonen

Lasten

-377

-506

-670

-996

-1.008

-1.023

-1.045

BV031 Wonen

Baten

12

130

130

130

130

130

130

-364

-376

-539

-866

-878

-893

-915

Het saldo daalt met € 327.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 326.000 hogere lasten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

BV031 Wonen

Lasten

Baten

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op programma 2 en 3 zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

-311

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000.

-15

Totaal

-326

Reserves

Reserve woonvisie.

De reserve woonvisie heeft een 1:1 relatie met het saldo van de business case tijdelijke woningen. Na de ingebruikneming van de locatie Waterlandlaan eind 2023 zal de exploitatie tijdelijke woningen opnieuw geactualiseerd worden. Voor 2024 is nu een onttrekking aan de reserve geraamd van € 264.244

Reserve woningbouwprogrammering

Voor de reserve woningbouwprogrammering zijn geen mutaties begroot in 2024.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.