PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV031 Wonen

Lasten

-429

-238

-382

-506

-494

-497

-501

BV031 Wonen

Baten

52

141

141

130

130

130

130

-377

-97

-242

-376

-363

-367

-371

Het saldo daalt met € 134.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 123.000 hogere lasten en € 11.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

BV031 Wonen

Lasten

Baten

Actualisatie doorbelasting salarissen

De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Hierdoor heeft ook een herschikking plaatsgevonden van de formatie voor vergunningverlening wonen.

-48

In de Kadernota 2023 is besloten tot extra formatie voor de uitvoering van het sociaal Woonakkoord. Deze kosten zijn in 2023 € 72.000 hoger dan in 2022.

-72

Totaal

-120

Reserves

Reserve woonvisie.

De actualisatie van de exploitatie tijdelijke woningen 2022-2026 leidt per saldo tot een onttrekking van € 162.000 in 2023. De reserve woonvisie heeft nu een 1:1 relatie met het saldo van de business case tijdelijke woningen.

Reserve woningbouwprogrammering

Voor de reserve woningbouwprogrammering zijn geen mutaties begroot in 2023.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Dit programma heeft geen investeringen.

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.