PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2021

Primitieve begroting 2022

Begroting 2022 (Bijgesteld)

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

-7.351

-7.908

-7.968

-8.096

-8.296

-8.520

-8.664

BV021 Kunst en cultuur

Baten

327

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

-7.024

-6.581

-6.641

-6.769

-6.969

-7.192

-7.337

BV022 Sport en recreatie

Lasten

-9.849

-9.350

-9.418

-9.047

-9.336

-9.469

-9.507

BV022 Sport en recreatie

Baten

3.198

2.045

2.045

1.972

1.990

1.990

1.990

-6.651

-7.306

-7.373

-7.075

-7.346

-7.479

-7.517

BV023 Wijkmanagement

Lasten

-917

-951

-1.019

-1.031

-1.055

-1.081

-1.106

BV023 Wijkmanagement

Baten

0

0

0

0

0

0

0

-917

-951

-1.019

-1.031

-1.055

-1.081

-1.106

BV024 Jeugd

Lasten

-34.236

-33.386

-36.389

-37.034

-37.333

-37.440

-38.078

BV024 Jeugd

Baten

221

43

20

20

21

21

21

-34.015

-33.342

-36.369

-37.014

-37.313

-37.420

-38.057

BV025 Onderwijs

Lasten

-11.742

-13.867

-14.127

-12.569

-12.970

-13.853

-13.808

BV025 Onderwijs

Baten

2.519

2.735

2.819

2.992

3.060

3.060

3.060

-9.223

-11.132

-11.308

-9.577

-9.910

-10.793

-10.748

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

-41.544

-45.434

-52.750

-45.905

-46.719

-47.092

-47.915

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Baten

1.808

2.683

2.733

3.072

3.099

3.123

3.147

-39.737

-42.750

-50.017

-42.832

-43.620

-43.969

-44.767

BV027 Werk en inkomen

Lasten

-50.519

-45.727

-48.291

-42.946

-41.955

-42.120

-42.297

BV027 Werk en inkomen

Baten

33.087

28.148

25.993

23.330

23.330

23.330

23.330

-17.432

-17.579

-22.298

-19.616

-18.625

-18.789

-18.967

PGR02 Samenleving

Lasten

-156.158

-156.622

-169.961

-156.628

-157.665

-159.575

-161.374

PGR02 Samenleving

Baten

41.159

36.981

34.937

32.714

32.827

32.851

32.876

Saldo programma

-114.999

-119.641

-135.025

-123.914

-124.838

-126.724

-128.498

Het saldo stijgt met € 11.111.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022. Dit wordt veroorzaakt door € 13.333.000 lagere lasten en € 2.222.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2022-2023

Vanwege de omvang van het programma wordt dit programma op beleidsveld niveau toegelicht conform de afspraak met de gemeenteraad. De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022 zijn:

Beleidsveld Kunst en cultuur

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

Baten

Harmonisatie keuze en indexatie subsidies

Toekennen van de harmonisatie subsidie voor de muziekschool en de bibliotheek zorgt er voor dat de lasten in 2023 € 24.000 hoger zijn dan in 2022. De indexatie van de subsidies heeft geleid tot een stijging van de lasten met € 54.000.

-78

Inhuizing muziekschool P3

Vanwege de geplande inhuizing van de muziekschool in P3 is de raming 2023 € 25.000 hoger dan 2022.

-25

Totaal

-103

Beleidsveld sport en recreatie

BV022 Sport en recreatie

Lasten

Baten

Loonkosten

De verdeling van de salarissen ruimtelijk domein zijn integraal gewijzigd door onder meer de invoering van de Omgevingswet. Dit resulteert in een lagere doorbelasting aan sport en recreatie.

141

Rente en afschrijvingslasten

In 2023 worden ten opzichte van 2022 lagere afschrijvings- en rentelasten geraamd op binnen- en buitensportaccommodaties.

200

Sportakkoord

In 2023 hebben we lagere baten ten opzichte van 2022. Deze lagere baten komen door het wegvallen van de rijksbijdrage t.b.v. het sportakkoord 2020-2022.

-90

Watersportvereniging Purmerend

In 2022 sprake van een éénmalige verbouwingskosten voor de inrichting van het nieuwe onderkomen van de Watersportvereniging Purmerend op Whereplantsoen 10. De Watersportvereniging Purmerend neemt afscheid van haar groene cabine aan het Whereplantsoen met daarin sanitaire voorzieningen en het kantoor van de havenmeester.

50

Totaal

391

-90

Beleidsveld Wijkmanagement

Het verschil tussen de raming 2022 en de raming 2023 is minder dan € 100.000. Om die reden is er geen nadere toelichting.

Beleidsveld Jeugd

BV024 Jeugd

Lasten

Baten

Doorbelasting loonkosten

Er zijn hogere loonkosten door indexering van salarissen en werkgeverspremies.

-53

GGD

Naar aanleiding van het raadsvoorstel 1569570 heeft de gemeente Purmerend het begrotingsonderdeel GGD bijgeraamd op basis van de begroting 2023 van de GGD. De begroting van de GGD was ook al aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling om de salarissen in de sector zorg en welzijn te verbeteren. In totaal leidt dit tot een bijraming van de GGD.

-161

Jaarrekeningeffect Jeugd en indexering

Uit de jaarrekening 2021 bleek een tekort van € 1,5 miljoen op het totale budget van jeugdzorg. Bij de Kadernota 2023 is dit bedrag bijgeraamd in het lopend jaar (2022). In 2023 wordt 75% van dit bedrag bijgeraamd en van 2024-2026 50% van dit bedrag. De afname van het jaarrekeningeffect 2021 en de toename door de loon- en prijsindexatie vanaf 2023 leidt per saldo tot een stijging van het budget met € 139.000.

-139

Transitie Lokale Jeugdzorg

In de kadernota 2022 zijn financiële middelen opgenomen voor de "Transitie Lokale Jeugdzorg". Voor 2022 was hier een bedrag van € 500.000 opgenomen en voor 2023 een bedrag van € 615.000.

-115

Veilig Thuis

Er is een structureel tekort op de formatie van uitvoerend Veilig Thuis medewerkers. Dit betekent dat Veilig Thuis 6 fte maatschappelijk werkers en 1.1 fte gedragsdeskundige te kort komt. Daarnaast zijn de overheadtarieven van Veilig thuis gelijk getrokken met het overheadpercentage voor de overige contracttaken van de GGD naar 21,5 % (was 12%). Dit tekort is in de Kadernota 2023 bijgeraamd.

-133

Totaal

-601

Beleidsveld Onderwijs

BV025 Onderwijs

Lasten

Baten

Aanvullend krediet OBS Wheermolen

Vanaf 2023 worden de kosten van de investering kinderopvang OBS Wheermolen in rekening gebracht.

28

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

In 2022 staan hogere lasten geraamd voor het voortgezet onderwijs in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs dan in 2023 in verband met de sloopkosten van het gebouw van het Da Vinci College (€ 366.000) en de afwaardering van de oude boekwaarde als gevolg daarvan (€ 1.295.000). In 2022 is er een incidenteel budget van € 150.000 opgenomen, dit voor het opstellen van het plan van aanpak voor het IKC in Middenbeemster.

1.661

Onderwijsachterstanden beleid

De lasten van het onderwijsachterstandenbeleid worden aangepast aan de hogere uitkering vanuit het Rijk voor het onderwijsachterstanden beleid.

-141

Een hogere bijdrage vanuit het rijk voor het onderwijs achterstandenbeleid.

141

Totaal

1.520

169

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

Baten

Beschermd wonen en voogdij/18+

In de meicirculaire 2023 zijn middelen ontvangen voor loon-, prijs en volumecompensatie beschermd wonen en Voogdij/18+ vanaf 2022. De raad is hierover geïnformeerd in de brief over de vertaling voor de meicirculaire (1570826). De compensatie voor 2022 is nog niet bijgeraamd. Dat vindt plaats in de Najaarsrapportage 2022. De extra middelen 2023 zijn al wel bijgeraamd en daardoor is 2023 hoger dan de raming 2022.

-469

Hulpmiddelen

Actualisatie van de afschrijvingslasten op de hulpmiddelen geeft een verhoging voor 2023.

-100

Indexatie

Voor 2023 houden we rekening met de indexatie voor de WMO maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden uitgaande van het OVA percentage. Hierdoor stijgen de lasten.

-193

Indexering Maatschappelijk onderstening

Bij de maatschappelijke ondersteuning hebben we in de begroting rekening gehouden met de indexering van het OVA percentage. Dit heeft geleid tot een bijraming van de kosten.

-181

Loonkosten

Er zijn hogere loonkosten door uitbreiding van de WMO consulenten conform de Kadernota 2023 en de indexering van salarissen en werkgeverspremies.

-164

Oekraïne

In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met kosten voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. In 2023 gaan we er vooralsnog vanuit dat we deze kosten niet meer hebben.

8.000

Tijdelijke woningen

Door de ingebruikname van de Verzetslaan in de loop van 2022 en de Waterlandlaan 252 zijn de opbrengsten in 2023 substantieel hoger.

402

Totaal

6.893

402

Beleidsveld Werk en inkomen

BV027 Werk en inkomen

Lasten

Baten

Bijzondere bijstand

Op basis van de prognoses van de uitkeringen zijn de lasten naar beneden bijgesteld. Hiertegenover staat ook een lager Buig budget bij de baten.

1.990

Buig uitkering

Door het samengaan van de gemeente Beemster en Purmerend zijn de BUIG budgetten veel lager. De oorzaak hiervan is dat de BUIG budgetten in de Beemster volledig op basis van de historische rekeningmethode waren bepaald en Purmerend op basis van de objectieve rekenmethode. In de nieuwe gemeente Purmerend worden de BUIG budgetten op basis van de objectieve methode bepaald. Dit heeft per saldo een nadelig effect op de baten. in de begroting 2023 hebben we de BUIG budgetten geactualiseerd.

-2.663

Energiearmoede

De lasten zijn lager als gevolg van de eenmalige uitkering voor de tegemoetkoming van de energielasten voor de minima.

3.200

Loonkosten

Het inburgeringsbudget is ingezet voor de loonkosten. Omdat de loonkosten via een verdeelsysteem worden verdeeld ontstaat er een voordelig resultaat op loonkosten op dit beleidsveld.

139

Participatie Werkom

In de begroting 2023 is € 490.000 extra bijgeraamd voor de participatie alsmede € 499.000 aan extra middelen als gevolg van de keuze voor het toekomstscenario Werkom. Dit conform de zienswijze op de gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 van participatiebedrijf Werkom.

-989

SW

Door een sneller dan verwachte afname van het aantal WSW medewerker hebben we de begroting 2023 aangepast conform de zienswijze op de gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjaren raming 2024-2026 Werkom.

370

Tonkgelden

De lasten zijn lager doordat er in de begroting 2023 geen TONK gelden meer terugkomen en daardoor de lasten lager zijn. TONK gelden waren de uitkeringen als gevolg van Corona.

656

Totaal

5.366

-2.663

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Voor 2023 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie bijlage investeringen)

Lopende investeringen

21.999

Vervangingsinvesteringen

7.955

Voorgenomen investeringen

3.000

Totaal

32.954

Incidentele baten en lasten

Programma 2 Samenleving

Begroot
2023

Begroot
2024

Begroot
2025

Begroot
2026

Purmerend onder stoom

-

-

-90

-

Transitie lokale jeugdzorg

-615

-615

-

-

Algemene kosten onderwijshuisvestiging (schadeloosstelling)

-48

-

-

-

Noodlokalen Loirestraat 7 (De Weidevogels)

-72

-72

-87

-

Noodlokalen, sloopkosten en afboeken boekwaarde Delfland 2 (De Delta)

-82

-72

-298

-

Sloopkosten en afboeken boekwaarde Pinksterbloem 67 (Trifolium)

-14

-

-492

-

Vrijval kapitaallasten Persijnlaan 47 (De Vlieger)

131

-

-

-

Huur tijdelijke huisvesting en sloopkosten Persijnlaan 47 (De Vlieger)

-425

-

-

-

Sloopkosten Naberstraat 218 (Da Vinci College)

-35

-

-

-

Leerlingenvervoer

-90

-90

-

-

Totaal

-1.250

-849

-967

-