PDF Opties

Wat mag het kosten

(Bedragen x € 1.000)

Rekening 2022

Primitieve begroting 2023

Begroting 2023 (Bijgesteld)

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

-8.369

-8.096

-8.623

-8.725

-8.945

-9.012

-9.233

BV021 Kunst en cultuur

Baten

1.198

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

-7.172

-6.769

-7.296

-7.398

-7.617

-7.684

-7.905

BV022 Sport en recreatie

Lasten

-10.085

-9.047

-9.435

-9.589

-10.733

-11.347

-12.095

BV022 Sport en recreatie

Baten

2.563

1.972

2.022

2.085

2.104

2.123

2.144

-7.522

-7.075

-7.413

-7.504

-8.629

-9.223

-9.952

BV023 Wijkmanagement

Lasten

-1.063

-1.031

-1.276

-1.551

-1.564

-1.596

-1.632

BV023 Wijkmanagement

Baten

2

0

0

0

0

0

0

-1.061

-1.031

-1.276

-1.551

-1.564

-1.596

-1.632

BV024 Jeugd

Lasten

-37.201

-37.034

-38.464

-42.015

-43.454

-44.926

-45.862

BV024 Jeugd

Baten

100

20

20

21

21

22

22

-37.100

-37.014

-38.444

-41.994

-43.433

-44.904

-45.840

BV025 Onderwijs

Lasten

-13.180

-12.569

-14.612

-12.627

-13.057

-13.566

-15.107

BV025 Onderwijs

Baten

3.557

2.992

3.290

3.336

3.349

3.351

3.353

-9.623

-9.577

-11.322

-9.290

-9.708

-10.215

-11.754

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

-56.329

-45.905

-63.203

-50.371

-52.290

-52.154

-52.583

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Baten

14.813

3.072

17.891

4.653

4.776

4.609

3.465

-41.516

-42.832

-45.312

-45.719

-47.514

-47.545

-49.118

BV027 Werk en inkomen

Lasten

-49.731

-42.856

-50.401

-45.150

-44.702

-44.828

-44.791

BV027 Werk en inkomen

Baten

24.015

23.240

23.240

25.094

25.094

25.094

25.094

-25.716

-19.616

-27.161

-20.056

-19.609

-19.734

-19.697

PGR02 Samenleving

Lasten

-175.957

-156.538

-186.014

-170.028

-174.743

-177.428

-181.303

PGR02 Samenleving

Baten

46.248

32.624

47.790

36.516

36.670

36.526

35.405

Saldo programma

-129.710

-123.914

-138.224

-133.512

-138.073

-140.901

-145.898

Het saldo stijgt met € 4.712.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023. Dit wordt veroorzaakt door € 15.986.000 lagere lasten en € 11.274.000 lagere baten.

Ontwikkeling exploitatie 2023-2024

Vanwege de omvang van het programma wordt dit programma op beleidsveld niveau toegelicht conform de afspraak met de gemeenteraad. De belangrijkste elementen in de ontwikkeling op beleidsveldniveau ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 zijn:

Beleidsveld Kunst en cultuur

BV021 Kunst en cultuur

Lasten

Baten

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-102

Totaal

-102

Beleidsveld sport en recreatie

BV022 Sport en recreatie

Lasten

Baten

Havenkantoor

In 2023 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van een nieuw Havenkantoor.

100

Kapitaallasten

Naar aanleiding van de jaarrekening 2022 en de Voorjaarsnota 2024 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Vanwege vertraging van investeringen in 2022 zijn de kapitaallasten 2023 incidenteel afgeraamd waardoor dit verschil ontstaat.

-566

Spurd

In 2023 hebben we extra subsidie begroot i.v.m. de hoge energielasten in 2023. In 2024 hebben we hier geen extra subsidie voor gereserveerd. In 2023 zal deze extra subsidie echter ook niet nodig zijn omdat we gebruik maken van de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden. Of deze regeling ook in 2024 terugkomt is vooralsnog niet bekend.

311

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000.

1

63

Totaal

-154

63

Beleidsveld Wijkmanagement

BV023 Wijkmanagement

Lasten

Baten

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

-337

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

61

Totaal

-276

Beleidsveld Jeugd

BV024 Jeugd

Lasten

Baten

Bijraming Jeugdwet

In de najaarsrapportage 2022 is een tekort gepresenteerd van € 1,0 miljoen op de uitvoering van de jeugdwet. Ondanks een daling van het gemiddeld aantal jeugdigen in zorg en de inspanningen in het voorveld zagen wij een stijging van de kosten van de gespecialiseerde jeugdhulp. Daarbij werden de volgende redenen aangegeven:
- De duur van zorg, waarbij kinderen langer in zorg bleven;
- De complexiteit van zorg, waarbij de problematiek steeds ingewikkelder werd;
- De intensiteit van zorg, waarbij behandelingen steeds intensiever werden.

Dit tekort is toen incidenteel bijgeraamd omdat de omvang op dat moment niet goed te bepalen was. Inmiddels is vanuit de lopende begroting wel duidelijk dat dit effect structureel is (2023 is dus te laag geraamd). Bovenstaand beeld zien we namelijk nog steeds met betrekking tot duur, complexiteit en intensiteit van zorgtrajecten. Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar van individuele trajecten naar systemische trajecten waarbij het hele gezin en de omgeving worden betrokken. Dit is op korte termijn duurder, maar zou op langere termijn goedkoper kunnen zijn. In de Najaarsrapportage 2022 is aangegeven dat het gemiddeld aantal kinderen in zorg daalt. Dat beeld zien we nog steeds, maar dit komt mogelijk ook door wachtlijstproblematiek vanwege gebrek aan personeel zowel intern als bij zorgaanbieders. In de begroting 2024 is het tekort van € 1,0 miljoen vanuit 2022 alsnog structureel bijgeraamd.

-1.000

GGD

Het programma GGD 3.0 heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De GGD ontvangt van 2023-2025 een incidentele impuls om achterstallig onderhoud binnen bedrijfsvoering aan te pakken en in te lopen. Daarnaast is de WvGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), nadat het een periode in eigen beheer bij de gemeente is uitgevoerd, ondergebracht bij de GGD. Als laatste is de begroting aangepast conform de zienswijse op de begroting 2024. De totale bijraming van € 409.000 wordt deels bijgeraamd onder het beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning en deels onder het beleidsveld Jeugd.

-269

Indexatie

Binnen de Jeugdwet hebben wij afspraken met onze gecontracteerde partners dat indexatie plaats vindt op basis van het Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) percentage. Volgens onze begrotingsuitgangspunten houden wij voor subsidies rekening met een jaarlijkse indexatieverhoging van 2,5%.

-1.100

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

-1.000

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000.

-181

1

Totaal

-3.550

1

Beleidsveld Onderwijs

BV025 Onderwijs

Lasten

Baten

Actualisatie kapitaallasten

Naar aanleiding van de jaarrekening 2022 en de Voorjaarsnota 2024 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Dit positieve saldo wordt veroorzaakt door de afwaardering van de restantboekwaarde van het Da Vinci College in 2023.

659

Budget Integraal Kind Centrum (IKC)

Bij de jaarrekening 2022 is het budget voor het Plan Van Aanpak van het IKC doorgeschoven naar 2023.

131

Combinatie functie

Om de gezondheid van inwoners met een gezondheidsachterstand te verbeteren kwam het kabinet in 2014 met de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). In 2023 zijn deze middelen geïntegreerd in de Specifiek uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) onder de noemer Terugdringen Gezondheidsachterstanden.

419

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

318

Sloopkosten scholen

In 2023 zijn er vanuit het IHP sloopkosten beschikbaar gesteld voor 2 scholen. Voor de basisschool De Vlieger een bedrag van €100.000 en voor het Da Vinci College een bedrag van €427.000.

527

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000

-69

47

Totaal

1.985

47

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

BV026 Maatschappelijke ondersteuning

Lasten

Baten

Corona

In de begroting 2023 is € 100.000 begroot voor de 2e tranche sociaal steunpakket Covid-19 voor het brede maatschappelijke veld. In de begroting 2024 komt dit niet terug.

100

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

In het kader van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) heeft de gemeente Purmerend middelen ontvangen om uitvoering te geven aan 15 bestaande en nieuwe programma's die gericht zijn op een lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. Dit betreft een specifieke uitkering (SPUK) waarbij integraal en domeinoverstijgend met een langetermijnaanpak wordt gewerkt, om resultaat te behalen bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden.

-1.639

1.639

Gezond in de Stad (GIDS)

Om de gezondheid van inwoners met een gezondheidsachterstand te verbeteren, kwam het kabinet in 2014 met de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad GIDS (GIDS). In 2023 zijn deze middelen geïntegreerd in in de Specifiek uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) onder de noemer Terugdringen Gezondheidsachterstanden.

173

GGD

Het programma GGD 3.0 heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De GGD ontvangt van 2023-2025 een incidentele impuls om achterstallig onderhoud binnen bedrijfsvoering aan te pakken en in te lopen. Daarnaast is de WvGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), nadat het een periode in eigen beheer bij de gemeente is uitgevoerd, ondergebracht bij de GGD. Als laatste is de begroting aangepast conform de zienswijze op de begroting 2024. De totale bijraming van € 409.000 wordt deels bijgeraamd onder het beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning en deels onder het beleidsveld Jeugd. Bij Volksgezondheid gaat het om een bijraming van € 140.000.

-140

Indexering Maatschappelijke ondersteuning

Bij de maatschappelijke ondersteuning hebben we in de begroting rekening gehouden met de indexering van het OVA-percentage. Dit heeft geleid tot een bijraming van de raming van gecontracteerde taken.

-439

Indexering Maatwerk voorzieningen

Voor 2024 houden we rekening met de indexatie voor de WMO-maatwerkvoorziening Hulp bij Huishouden uitgaande van het OVA-percentage. Hierdoor stijgen de lasten.

-604

Kapitaallasten

Naar aanleiding van de jaarrekening 2022 en de Voorjaarsnota 2024 zijn de kapitaallasten geactualiseerd. Vanwege vertraging van investeringen in 2022 zijn de kapitaallasten 2023 incidenteel afgeraamd waardoor dit verschil ontstaat.

-628

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

283

Noodsteun energie en huur

In de begroting van 2023 is een extra subsidie van € 500.000 voor noodsteun energie en huur voor maatschappelijke organisaties ontvangen en geraamd als uitgave. In 2024 is dit niet begroot.

500

Oekraïne en Crisis Noodopvang Baanstede

In de begroting 2024 is er (nog) geen rekening gehouden met de voorzetting van de Oekraïne projecten. In 2023 is hiervoor € 12,9 miljoen aan specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne begroot.
Daarnaast hadden we in de begroting 2023 € 2,0 miljoen aan baten geraamd die via de veiligheidsregio worden ontvangen voor de crisisnoodopvang in de Baanstede. In de begroting 2024 zijn deze baten niet meer van toepassing omdat de crisisnoodopvang in de Baanstede er per 1 juli 2023 niet meer is.

14.853

-14.853

Steun Turkije en Syrië

In de begroting 2023 is voor de steun aan Turkije en Syrië in verband met de aardbeving € 100.000 beschikbaar gesteld voor lokale en landelijke initiatieven die bijdragen aan de nazorg en wederopbouw van het getroffen aardbevingsgebied. In 2024 is dit niet begroot.

100

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000.

273

-25

Totaal

12.832

-13.239

Beleidsveld Werk en inkomen

BV027 Werk en inkomen

Lasten

Baten

Bijzondere bijstand

In de begroting van 2023 is er € 770.000 extra begroot door een overheveling van middelen 2022 naar 2023. Dit bedrag was bedoeld om onze inwoners daar waar nodig extra te ondersteunen in de vergoeding voor (extra) energielasten van huishoudens waarbij de reguliere energietoeslag niet toereikend was. In 2024 zijn hiervoor geen extra middelen begroot.

770

Energietoeslag

Voor de energietoeslagen is er in 2023 € 6,3 miljoen extra budget begroot om de mensen met een laag inkomen tegemoet te komen. De dekking hiervan kwam uit de algemene uitkering. In de begroting van 2024 is er geen rekening gehouden met energietoeslagen.

6.300

Loonkosten

De actualisatie en de verdeling van de loonkosten op de programma's zijn integraal bijgesteld zodat deze per beleidsveld een betere weergave zijn van de werkelijke personele inzet.

580

Participatie

In de begroting 2024 is € 651.000 extra bijgeraamd voor de participatie. Dit conform de zienswijze op de gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van participatiebedrijf Werkom.

-651

Rijksbijdrage voor Inkomensondersteuning

Op grond van de laatst bekende beschikking is de structurele rijksbijdrage voor inkomensondersteuning (BUIG) voor 2024 geactualiseerd. Deze is € 1,8 miljoen hoger dan in 2023.

1.853

Sociale werkvoorziening

Door een sneller dan verwachte afname van het aantal WSW-medewerkers hebben we de begroting 2024 aangepast conform de zienswijze op de gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Werkom.

128

Uitkeringen

Op basis van de prognoses van de uitkeringen zijn de lasten naar boven bijgesteld in afstemming met de hier tegenover staande rijksuitkering (zie baten).

-1.853

Diverse

Afwijkingen lager dan € 100.000.

-23

Totaal

5.251

1.853

Reserves

Dit programma heeft geen reserves.

Voorzieningen

Dit programma heeft geen voorzieningen.

Investeringen

Voor 2024 zijn de volgende investeringen begroot (voor specificatie zie investeringsoverzicht)

Lopende investeringen

31.698

Vervangingsinvesteringen

10.274

Voorgenomen investeringen

10.865

Totaal

52.837